ASM to Sega Genesis Platform

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
ASM to Sega Genesis Platform

All about assembly programming in the Sega Genesis console.


+4
hacker___
Green Snake
LarryDavis
UburL33tUzerNam
8 posters

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Poll

  L͖̝͓͉̤̞̜̗̣̏ͯ͛͂̎̉̍̈́̅͒̈́͋͊ͭͧ̕͢Ǫ̼̗̩̖̠̰̝̣̼̮͉̟̭͓̥̦̺̦͑ͨ̐̔ͭͦ̈ͣ̿̆ͭ͒̿͢Ḷ̷̥͚̱͈̱̦̬̺̝̈́́̇̊ͯ̓́̚ͅO̷̵̱̞̗̪͕̰̦̲͙̠̥̙͒ͦ̽̅̒̈̓ͯ͐̑ͥ̓ͨ͆̉ͭ̑̀̀͘ͅL̛͚̟̰̺̹͓̺̘̲̯̲ͣ̑ͯ͂̑͂̀Ȍ̵͚̘̱̱̦̠͙̭̗̫̫͔̭͚̠̇̈ͣͯͦ͘L̡͋ͯ̈́̂͐̅͋ͪ̉͋̄ͩ́͝͏͈͎͖̭̘̘̝̗̟̟̘̜̝͡O͗̇̐ͪ͛͛̂ͯͯ̈́͊̈̈́̅̀̊͠͏̛͎̞̱̺̙̼̭̙̜̤̰̯̣͖͇̺̮̩L̓ͯ̌̃́͐҉̴̣̮̟̖̲͕̺̣͘͟O̸

  [ 0 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left0%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [0%] 
  [ 2 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left67%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [67%] 
  [ 0 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left0%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left0%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left0%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left0%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left0%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [0%] 
  [ 1 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left33%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [33%] 
  [ 0 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left0%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [0%] 
  [ 0 ]
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_left0%LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Bar_right [0%] 

  Total Votes: 3
  UburL33tUzerNam
  UburL33tUzerNam


  Mensagens : 1142
  Data de inscrição : 2013-08-08
  Localização : Somewhere
  Current Project : Things

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  UburL33tUzerNam Thu Aug 08, 2013 11:09 am

  L͖̝͓͉̤̞̜̗̣̏ͯ͛͂̎̉̍̈́̅͒̈́͋͊ͭͧ̕͢Ǫ̼̗̩̖̠̰̝̣̼̮͉̟̭͓̥̦̺̦͑ͨ̐̔ͭͦ̈ͣ̿̆ͭ͒̿͢Ḷ̷̥͚̱͈̱̦̬̺̝̈́́̇̊ͯ̓́̚ͅO̷̵̱̞̗̪͕̰̦̲͙̠̥̙͒ͦ̽̅̒̈̓ͯ͐̑ͥ̓ͨ͆̉ͭ̑̀̀͘ͅL̛͚̟̰̺̹͓̺̘̲̯̲ͣ̑ͯ͂̑͂̀Ȍ̵͚̘̱̱̦̠͙̭̗̫̫͔̭͚̠̇̈ͣͯͦ͘L̡͋ͯ̈́̂͐̅͋ͪ̉͋̄ͩ́͝͏͈͎͖̭̘̘̝̗̟̟̘̜̝͡O͗̇̐ͪ͛͛̂ͯͯ̈́͊̈̈́̅̀̊͠͏̛͎̞̱̺̙̼̭̙̜̤̰̯̣͖͇̺̮̩L̓ͯ̌̃́͐҉̴̣̮̟̖̲͕̺̣͘͟O̸̶̢̨̠̰͉̜̙̱̫̫̞̝̜͕̝̝ͣ̒̾̈̂̔̇̈͋̌̑ͨ͘L̡̛͚͉͕͖͓̜̩̞͎͙͎̣̼̜̳ͧ̑͑̊̆̌ͧ͛͌ͨͬͤͨ͢O̪͎͈͓̩̼̤̠̺͉̥̳͎͕ͯͧ̊͐ͩ͘͟L͛͑̇ͥ̊ͧ̈ͩ̇̉ͣ̒ͬͮ͋͋͌͏̗̤̗̦͉̥̥Ǫ̛͖̲̫̭̖̪̬͎̺̯̠̹̘̻̫̲̻̼̜̂͌ͥ̄͋͟͢͝L̵̷̥̝̜͎̫͍̗̦̪̳͖̰͔̖̿̇ͬ̑̇̅̓ͦ̉̏̅ͫͦͯ̈̇ͩ́̀̚O̶̡̳̭̤̯̮̥̤͍ͩ̊̔ͣͨ̑ͨ͛ͧ̄́̃ͨͬĻ̩͓̺̲͔̩̪͚͈̼̦͈͉̯̟̜̰̊ͧ͊ͤ̎ͪ̉̏ͭ͊ͩ̈́ͫ̀͡͞O̵̗̯͔̙͍̻ͨ̀̃̐͊ͬ̿̑̏̽̎ͦ̀͢͠L͊̔ͨ́͌͑͒́̓̈́͢͏̶͏̹͚͚̰̞͚͓̘͈̰̦̭̱͓̥̙̖͉Ọ͖̖̤ͦ̃̂ͪ̄ͯ͐͌̎ͥͣ͜͞͡Lͪ̑̌ͧ̓ͧͨͬͩ̈͐̌̈ͦ̐̒̏̆̂͏̨̘̹̤̥͚͈̻̱͈͟͢O̴̿́̐͆̃̂ͤ͛̅̊ͣ̄̅̌͒͜҉͚͖̭̕͠L̵̝͓̩̪̠̬͕ͥͯ͆̔͋̉̊͛̎̊ͫͭ͐̈ͨ͑ͬ̚͡O̵͊͗͐̐̉ͤͮ̀͜͝҉͔̖̫͉̤̥̤͈̫̰̺̣͉̘̘ͅͅͅL̴̨ͧͧ̅ͬ̿͗̏ͯ̀̚̚͏̷̞̦͚̞Ö͓̮̥͍ͬͯ̇͌͂͞L̡̛͙̫͓̳̑̇͒͋̅̆ͥ̆͊̈́̒ͤͭͬ͊̀̕͠Ô̵͕͈̥̫͖̠̬͚̥̤͚̑̈̈́ͣ͠L̢ͯͤ̑̽͂̽̈́̀͛ͥ͒̃҉̦̥̫̬̟̣̻̀͟O̰̭͙͚̦̬̻̱̹̣̙͔̙̲̳͕ͩͯ̿̂̂̉͑̃̿̃̔̅ͫ̊ͫ̍ͩ͞͡L̷̵͉͇̞͖̤̞̺̤̬̪̬̰̱̅̇̽͛ͪ̍ͯ́͛ͩ̏̚͟Ö́̇͒̈̍͌͋̊ͫ͋̄̂ͣ͛́ͤͦ̓ͬ҉̶̷̧̡̘̲͖̱̜̞̯̜̣͓̺͕̫̩̬̜͎L̴̡̗̣̻͇̻̈͊̽̉ͫ͜͠Ǫ͍̖̦͍̒̿̾̀͢͠ͅL̶̵̠̞̣̲͍̲̠͉̤̣̝̼̲̝͖̥̫ͦͩͯ̅̊̾͗͋͊ͩ̅̀͘Ȯ̶̷̬̯͔̬̥̳͎ͯ͛̂͛̓̊̆́̎̓ͥ̈ͩ͢L̷̛̰̘̦̙͐́̒ͯͯƠ̴͇͎̱͙̝̻͚̭̼̦̯͎͇͎̥͇͎̄̀̋̈́̐̈͆ͤ͜͡ͅL͊ͪ̓̃̿̂̿̃̍ͭ̂̐̊̍̽҉̵͚̺̼̙̲̠̥̪̥̖̺̠͇͓̤̜O̴̵̧̲̠͔̺̭̮̪͇̪͔̖̭̓̉̓̀̃̈́̾̓͂̉L̡̤͓̙̟͈͓̞̜̫̭̙̥̓͊̆̎̌̎ͨ̐ͩͤͮ̽̕͡͠Ò̢̱̖̮̝̰̟̬̐̃͌ͧ̒̊ͬ̾̐ͧ͋ͧͨ̈́ͯ̈̚͢͞͝L̶ͫ͆̍̈͋͆̿͌ͣͤ͟͡҉̷̺͎̺̮͕͖̲͉̮̼̤ͅȮ̵̧̤̲̭̟͈̖̟̭̯̼̲ͤ̉̍̉͂̿ͯ͒̌ͩ͌̐̽̎̏̃̕͜ͅL̨̥̝͙͈͈͉̮͉̳͔̜̗̦ͮͦͦ̋̔̋̑̈́͠͞ͅO̵̡̹̞͕͓̘̞̣̻̪̬͕̙̹̼̞̭͍͕̖ͭ͑ͪͯ̑͐̊̾̾̀ͬ̀̀L̷̤̱̘͍̜̠͖̟̠̘͇̟̖̪͎̒ͨͩͦ͞O̸͈̪͓̳̮̩͕͂̐̄ͧ̒ͧ͛ͭ̌̄̐ͥ̀ͩ̒̀̚̚Ḽ̨͎̩̫̫̩ͧ͑͆̇͛ͥͤ̕O̶̴̵̜̠̬̰̱̤̣̳̜͙ͤ̍̆ͦͦͬͤ̂̎͆̓ͨ͌̏ͪ̽ͦ͊̽͝ͅͅLͣ̆̄̓ͭͥ̾̍̓̒̈́ͫ͒̂̈͑͛̈́ͯ́҉̣͍͕͚̩̙͇̠̙͔͇͕̭̠͉̥̥̳Ȏ̶̧͕̻̖̲̹̦͕̻̞͕̠̼̅ͭͯ̃̉ͥͮͬ͂̉͐͆̅ͨ̅̚̚̕͡L̦͉̹͉͖͙̬̲̗̜͖͎̝̹̙͖̯̳̎ͭ̃̌̌̆̌ͤ̂͑ͥ̃̃͂̊̓̓͡ͅO̴̡̳͔̱̺̙̦͉̖̣̻̲̻̫͕͓͋̋͒̚ͅLͩ̏ͥ͛͂ͨ͗̾ͥͨͦ̈́̚͢҉̸̡̙͉̦͖̝͜ͅO̴̧̠̪̬̹̖̖͇͈͚̟̬̠̐͒̐̽͆͆̀̄̄̆̽͜͝͠L̨̖̯̣̖͕̹̠̰̳̙̼̫̼͒̓ͥ̿͒̇͋ͫ̆ͥ͑́̅͆̀́̀͘Ơ̋̈́ͬ̍̊ͬ͐ͩͣ̍ͨ̊ͭ̎̃ͨͩ̚͏̶͖̝̜̻́Ļ̢̛͚͚̰͚̼̖̫̖̩ͫ̔͛̉ͨ̀̄̽͛̓͂ͨ̌ͣ͂͐̐̎͢O͍͖̠ͫ̌̊ͬ͊̉ͮͨ͋ͫͦ̀̚͢L̀ͩ̓ͥ͊̐̓̏̿̓̋͋̈ͦ̉̊͒͏͏̞͕̰̘̥̙̮̠͕̥̟̖̮O̶̡͖̟̪͙ͫ̈ͮ̔̔͆ͪ͐ͥͪL̶̶̛̘͚̜̪̦̬̤̲̠̱̰͍͙̣̝̈̅ͭ̅̓̌̒̑ͫͦͭ̀ͫ͜͝O̷ͭ̒͌ͥ͑̀͟҉͓̳͓͉͚̦̹̹͚ͅĹ͈̖̝̳̙̤̺̺̔ͭ̃̓ͪͥ̇ͨͦ̀ͯͨ̽̊̄̂͡O̸̊ͤ̊̇ͬͧ̂ͥͩ̀̀͠҉̠̫̼̤̘͉̮L̵͂̽̔͑ͧ͆ͤ̔̐̈́̿̉̾ͥ͏̙̦͚̘̟̤̙͎O͂̃ͧ̒ͯͬͤ̉҉̘̙̭͔͙͕̤̠͈̘̞̮̻͡Ļ̢̗̜̩̥͖̟̜ͪͦ̔͝͠O̶̴̢̱̗̥̙̤̤̖͚͚͓̰̱̳͉̲̣͓̖͊ͣͯͪ͋̀̓ͨ͞͡Ľ̛̤͓̟̮͉̩̭̼͈͕͕̃͆͒̋̇ͪͦͣ̊ͬ̋͛ͨ̔̓̚O̘̲̰̪̮̟͚̫̻̲̹̤̗̠̩̯͖ͪͧͭ̀́͜ͅͅL̵̗̙̰̪̥̬͉̮̟̫͕̘̥͎̹̥͍͂͑̐͆̀͘͘Ōͦ̑̎͌ͪ̔̈́̍́̒҉̸̛̦͓͇̬̭̙͈̼̰͚͕͖͔̼̻͇̪̥̭͝͞L̴̢̻̜̩̹̯̫̻̗̆ͦ̊̑ͨ̔̀̀ͅO͐ͩͨͭ͑̑ͮ͛̍ͭͧ҉̢̜̖̘̻̘͖̩̦̹̲̦͕͍̭̼͉̞̘̩͡L̋ͨ̋̒̊̊͏̨͈͖̗͚͈̲͇ͅOͣ͆ͤͤ̽͐ͮͭͣ̌̚҉̩̳̣̦̗̪͕̲̭̩͓̻͝ͅL̺̠̠̖̱̈́ͬ̀ͮͧ̑̈͐̎̆̕͠Ợ̸̶͎̝͙̝͚̫̠͛ͭ͒̎̔L̵̘̫̙͚̳͈̯̜̦̠͚̯͓ͭ̒̈́ͨͨ̔̔̉͌̒͆ͧͪ͟ͅO̴̧̨̘̦̥̤̺̖͔̲̻̳̮͓̪̖̣̲̙͋͌̾̓̐̓ͮ̄̿͒̉̄̊̕L̸̘̩̫̼̖͍̜͚̰͈̑̐̀̇̒̾̍͌́̅̿͒ͩͤŌ̢͈̟̭͆̐̋ͯ̍̓ͮ͛̐͂̋̑̈́̔̈͜Ļ̠̱͖͖̼̀̑̂̈́̎̇ͮ̉ͨ͑ͬ̒͒ͮ̚̚O̴̷̴̖͖̱̤̩̤͙̬͔̺̻̳̱͔̟̱̮ͯ͑͋ͬ̃͐ͬ̆ͪ͊̋ͯ͛͟ͅͅL̸̝̯̱̗̲͔̗͖̙̙̪̻̥͐̊͌͐̈͐̂̀͞O̵͎̠̻͔̒ͦ̇ͫ̿ͪ̉̄̚L̷̦͉͔̗̪̹̰͙̳͙͈̥̬̥ͪ̈́̉̇̚͟ͅL͖̝͓͉̤̞̜̗̣̏ͯ͛͂̎̉̍̈́̅͒̈́͋͊ͭͧ̕͢Ǫ̼̗̩̖̠̰̝̣̼̮͉̟̭͓̥̦̺̦͑ͨ̐̔ͭͦ̈ͣ̿̆ͭ͒̿͢Ḷ̷̥͚̱͈̱̦̬̺̝̈́́̇̊ͯ̓́̚ͅO̷̵̱̞̗̪͕̰̦̲͙̠̥̙͒ͦ̽̅̒̈̓ͯ͐̑ͥ̓ͨ͆̉ͭ̑̀̀͘ͅL̛͚̟̰̺̹͓̺̘̲̯̲ͣ̑ͯ͂̑͂̀Ȍ̵͚̘̱̱̦̠͙̭̗̫̫͔̭͚̠̇̈ͣͯͦ͘L̡͋ͯ̈́̂͐̅͋ͪ̉͋̄ͩ́͝͏͈͎͖̭̘̘̝̗̟̟̘̜̝͡O͗̇̐ͪ͛͛̂ͯͯ̈́͊̈̈́̅̀̊͠͏̛͎̞̱̺̙̼̭̙̜̤̰̯̣͖͇̺̮̩L̓ͯ̌̃́͐҉̴̣̮̟̖̲͕̺̣͘͟O̸̶̢̨̠̰͉̜̙̱̫̫̞̝̜͕̝̝ͣ̒̾̈̂̔̇̈͋̌̑ͨ͘L̡̛͚͉͕͖͓̜̩̞͎͙͎̣̼̜̳ͧ̑͑̊̆̌ͧ͛͌ͨͬͤͨ͢O̪͎͈͓̩̼̤̠̺͉̥̳͎͕ͯͧ̊͐ͩ͘͟L͛͑̇ͥ̊ͧ̈ͩ̇̉ͣ̒ͬͮ͋͋͌͏̗̤̗̦͉̥̥Ǫ̛͖̲̫̭̖̪̬͎̺̯̠̹̘̻̫̲̻̼̜̂͌ͥ̄͋͟͢͝L̵̷̥̝̜͎̫͍̗̦̪̳͖̰͔̖̿̇ͬ̑̇̅̓ͦ̉̏̅ͫͦͯ̈̇ͩ́̀̚O̶̡̳̭̤̯̮̥̤͍ͩ̊̔ͣͨ̑ͨ͛ͧ̄́̃ͨͬĻ̩͓̺̲͔̩̪͚͈̼̦͈͉̯̟̜̰̊ͧ͊ͤ̎ͪ̉̏ͭ͊ͩ̈́ͫ̀͡͞O̵̗̯͔̙͍̻ͨ̀̃̐͊ͬ̿̑̏̽̎ͦ̀͢͠L͊̔ͨ́͌͑͒́̓̈́͢͏̶͏̹͚͚̰̞͚͓̘͈̰̦̭̱͓̥̙̖͉Ọ͖̖̤ͦ̃̂ͪ̄ͯ͐͌̎ͥͣ͜͞͡Lͪ̑̌ͧ̓ͧͨͬͩ̈͐̌̈ͦ̐̒̏̆̂͏̨̘̹̤̥͚͈̻̱͈͟͢O̴̿́̐͆̃̂ͤ͛̅̊ͣ̄̅̌͒͜҉͚͖̭̕͠L̵̝͓̩̪̠̬͕ͥͯ͆̔͋̉̊͛̎̊ͫͭ͐̈ͨ͑ͬ̚͡O̵͊͗͐̐̉ͤͮ̀͜͝҉͔̖̫͉̤̥̤͈̫̰̺̣͉̘̘ͅͅͅL̴̨ͧͧ̅ͬ̿͗̏ͯ̀̚̚͏̷̞̦͚̞Ö͓̮̥͍ͬͯ̇͌͂͞L̡̛͙̫͓̳̑̇͒͋̅̆ͥ̆͊̈́̒ͤͭͬ͊̀̕͠Ô̵͕͈̥̫͖̠̬͚̥̤͚̑̈̈́ͣ͠L̢ͯͤ̑̽͂̽̈́̀͛ͥ͒̃҉̦̥̫̬̟̣̻̀͟O̰̭͙͚̦̬̻̱̹̣̙͔̙̲̳͕ͩͯ̿̂̂̉͑̃̿̃̔̅ͫ̊ͫ̍ͩ͞͡L̷̵͉͇̞͖̤̞̺̤̬̪̬̰̱̅̇̽͛ͪ̍ͯ́͛ͩ̏̚͟Ö́̇͒̈̍͌͋̊ͫ͋̄̂ͣ͛́ͤͦ̓ͬ҉̶̷̧̡̘̲͖̱̜̞̯̜̣͓̺͕̫̩̬̜͎L̴̡̗̣̻͇̻̈͊̽̉ͫ͜͠Ǫ͍̖̦͍̒̿̾̀͢͠ͅL̶̵̠̞̣̲͍̲̠͉̤̣̝̼̲̝͖̥̫ͦͩͯ̅̊̾͗͋͊ͩ̅̀͘Ȯ̶̷̬̯͔̬̥̳͎ͯ͛̂͛̓̊̆́̎̓ͥ̈ͩ͢L̷̛̰̘̦̙͐́̒ͯͯƠ̴͇͎̱͙̝̻͚̭̼̦̯͎͇͎̥͇͎̄̀̋̈́̐̈͆ͤ͜͡ͅL͊ͪ̓̃̿̂̿̃̍ͭ̂̐̊̍̽҉̵͚̺̼̙̲̠̥̪̥̖̺̠͇͓̤̜O̴̵̧̲̠͔̺̭̮̪͇̪͔̖̭̓̉̓̀̃̈́̾̓͂̉L̡̤͓̙̟͈͓̞̜̫̭̙̥̓͊̆̎̌̎ͨ̐ͩͤͮ̽̕͡͠Ò̢̱̖̮̝̰̟̬̐̃͌ͧ̒̊ͬ̾̐ͧ͋ͧͨ̈́ͯ̈̚͢͞͝L̶ͫ͆̍̈͋͆̿͌ͣͤ͟͡҉̷̺͎̺̮͕͖̲͉̮̼̤ͅȮ̵̧̤̲̭̟͈̖̟̭̯̼̲ͤ̉̍̉͂̿ͯ͒̌ͩ͌̐̽̎̏̃̕͜ͅL̨̥̝͙͈͈͉̮͉̳͔̜̗̦ͮͦͦ̋̔̋̑̈́͠͞ͅO̵̡̹̞͕͓̘̞̣̻̪̬͕̙̹̼̞̭͍͕̖ͭ͑ͪͯ̑͐̊̾̾̀ͬ̀̀L̷̤̱̘͍̜̠͖̟̠̘͇̟̖̪͎̒ͨͩͦ͞O̸͈̪͓̳̮̩͕͂̐̄ͧ̒ͧ͛ͭ̌̄̐ͥ̀ͩ̒̀̚̚Ḽ̨͎̩̫̫̩ͧ͑͆̇͛ͥͤ̕O̶̴̵̜̠̬̰̱̤̣̳̜͙ͤ̍̆ͦͦͬͤ̂̎͆̓ͨ͌̏ͪ̽ͦ͊̽͝ͅͅLͣ̆̄̓ͭͥ̾̍̓̒̈́ͫ͒̂̈͑͛̈́ͯ́҉̣͍͕͚̩̙͇̠̙͔͇͕̭̠͉̥̥̳Ȏ̶̧͕̻̖̲̹̦͕̻̞͕̠̼̅ͭͯ̃̉ͥͮͬ͂̉͐͆̅ͨ̅̚̚̕͡L̦͉̹͉͖͙̬̲̗̜͖͎̝̹̙͖̯̳̎ͭ̃̌̌̆̌ͤ̂͑ͥ̃̃͂̊̓̓͡ͅO̴̡̳͔̱̺̙̦͉̖̣̻̲̻̫͕͓͋̋͒̚ͅLͩ̏ͥ͛͂ͨ͗̾ͥͨͦ̈́̚͢҉̸̡̙͉̦͖̝͜ͅO̴̧̠̪̬̹̖̖͇͈͚̟̬̠̐͒̐̽͆͆̀̄̄̆̽͜͝͠L̨̖̯̣̖͕̹̠̰̳̙̼̫̼͒̓ͥ̿͒̇͋ͫ̆ͥ͑́̅͆̀́̀͘Ơ̋̈́ͬ̍̊ͬ͐ͩͣ̍ͨ̊ͭ̎̃ͨͩ̚͏̶͖̝̜̻́Ļ̢̛͚͚̰͚̼̖̫̖̩ͫ̔͛̉ͨ̀̄̽͛̓͂ͨ̌ͣ͂͐̐̎͢O͍͖̠ͫ̌̊ͬ͊̉ͮͨ͋ͫͦ̀̚͢L̀ͩ̓ͥ͊̐̓̏̿̓̋͋̈ͦ̉̊͒͏͏̞͕̰̘̥̙̮̠͕̥̟̖̮O̶̡͖̟̪͙ͫ̈ͮ̔̔͆ͪ͐ͥͪL̶̶̛̘͚̜̪̦̬̤̲̠̱̰͍͙̣̝̈̅ͭ̅̓̌̒̑ͫͦͭ̀ͫ͜͝O̷ͭ̒͌ͥ͑̀͟҉͓̳͓͉͚̦̹̹͚ͅĹ͈̖̝̳̙̤̺̺̔ͭ̃̓ͪͥ̇ͨͦ̀ͯͨ̽̊̄̂͡O̸̊ͤ̊̇ͬͧ̂ͥͩ̀̀͠҉̠̫̼̤̘͉̮L̵͂̽̔͑ͧ͆ͤ̔̐̈́̿̉̾ͥ͏̙̦͚̘̟̤̙͎O͂̃ͧ̒ͯͬͤ̉҉̘̙̭͔͙͕̤̠͈̘̞̮̻͡Ļ̢̗̜̩̥͖̟̜ͪͦ̔͝͠O̶̴̢̱̗̥̙̤̤̖͚͚͓̰̱̳͉̲̣͓̖͊ͣͯͪ͋̀̓ͨ͞͡Ľ̛̤͓̟̮͉̩̭̼͈͕͕̃͆͒̋̇ͪͦͣ̊ͬ̋͛ͨ̔̓̚O̘̲̰̪̮̟͚̫̻̲̹̤̗̠̩̯͖ͪͧͭ̀́͜ͅͅL̵̗̙̰̪̥̬͉̮̟̫͕̘̥͎̹̥͍͂͑̐͆̀͘͘Ōͦ̑̎͌ͪ̔̈́̍́̒҉̸̛̦͓͇̬̭̙͈̼̰͚͕͖͔̼̻͇̪̥̭͝͞L̴̢̻̜̩̹̯̫̻̗̆ͦ̊̑ͨ̔̀̀ͅO͐ͩͨͭ͑̑ͮ͛̍ͭͧ҉̢̜̖̘̻̘͖̩̦̹̲̦͕͍̭̼͉̞̘̩͡L̋ͨ̋̒̊̊͏̨͈͖̗͚͈̲͇ͅOͣ͆ͤͤ̽͐ͮͭͣ̌̚҉̩̳̣̦̗̪͕̲̭̩͓̻͝ͅL̺̠̠̖̱̈́ͬ̀ͮͧ̑̈͐̎̆̕͠Ợ̸̶͎̝͙̝͚̫̠͛ͭ͒̎̔L̵̘̫̙͚̳͈̯̜̦̠͚̯͓ͭ̒̈́ͨͨ̔̔̉͌̒͆ͧͪ͟ͅO̴̧̨̘̦̥̤̺̖͔̲̻̳̮͓̪̖̣̲̙͋͌̾̓̐̓ͮ̄̿͒̉̄̊̕L̸̘̩̫̼̖͍̜͚̰͈̑̐̀̇̒̾̍͌́̅̿͒ͩͤŌ̢͈̟̭͆̐̋ͯ̍̓ͮ͛̐͂̋̑̈́̔̈͜Ļ̠̱͖͖̼̀̑̂̈́̎̇ͮ̉ͨ͑ͬ̒͒ͮ̚̚O̴̷̴̖͖̱̤̩̤͙̬͔̺̻̳̱͔̟̱̮ͯ͑͋ͬ̃͐ͬ̆ͪ͊̋ͯ͛͟ͅͅL̸̝̯̱̗̲͔̗͖̙̙̪̻̥͐̊͌͐̈͐̂̀͞O̵͎̠̻͔̒ͦ̇ͫ̿ͪ̉̄̚L̷̦͉͔̗̪̹̰͙̳͙͈̥̬̥ͪ̈́̉̇̚͟ͅL͖̝͓͉̤̞̜̗̣̏ͯ͛͂̎̉̍̈́̅͒̈́͋͊ͭͧ̕͢Ǫ̼̗̩̖̠̰̝̣̼̮͉̟̭͓̥̦̺̦͑ͨ̐̔ͭͦ̈ͣ̿̆ͭ͒̿͢Ḷ̷̥͚̱͈̱̦̬̺̝̈́́̇̊ͯ̓́̚ͅO̷̵̱̞̗̪͕̰̦̲͙̠̥̙͒ͦ̽̅̒̈̓ͯ͐̑ͥ̓ͨ͆̉ͭ̑̀̀͘ͅL̛͚̟̰̺̹͓̺̘̲̯̲ͣ̑ͯ͂̑͂̀Ȍ̵͚̘̱̱̦̠͙̭̗̫̫͔̭͚̠̇̈ͣͯͦ͘L̡͋ͯ̈́̂͐̅͋ͪ̉͋̄ͩ́͝͏͈͎͖̭̘̘̝̗̟̟̘̜̝͡O͗̇̐ͪ͛͛̂ͯͯ̈́͊̈̈́̅̀̊͠͏̛͎̞̱̺̙̼̭̙̜̤̰̯̣͖͇̺̮̩L̓ͯ̌̃́͐҉̴̣̮̟̖̲͕̺̣͘͟O̸̶̢̨̠̰͉̜̙̱̫̫̞̝̜͕̝̝ͣ̒̾̈̂̔̇̈͋̌̑ͨ͘L̡̛͚͉͕͖͓̜̩̞͎͙͎̣̼̜̳ͧ̑͑̊̆̌ͧ͛͌ͨͬͤͨ͢O̪͎͈͓̩̼̤̠̺͉̥̳͎͕ͯͧ̊͐ͩ͘͟L͛͑̇ͥ̊ͧ̈ͩ̇̉ͣ̒ͬͮ͋͋͌͏̗̤̗̦͉̥̥Ǫ̛͖̲̫̭̖̪̬͎̺̯̠̹̘̻̫̲̻̼̜̂͌ͥ̄͋͟͢͝L̵̷̥̝̜͎̫͍̗̦̪̳͖̰͔̖̿̇ͬ̑̇̅̓ͦ̉̏̅ͫͦͯ̈̇ͩ́̀̚O̶̡̳̭̤̯̮̥̤͍ͩ̊̔ͣͨ̑ͨ͛ͧ̄́̃ͨͬĻ̩͓̺̲͔̩̪͚͈̼̦͈͉̯̟̜̰̊ͧ͊ͤ̎ͪ̉̏ͭ͊ͩ̈́ͫ̀͡͞O̵̗̯͔̙͍̻ͨ̀̃̐͊ͬ̿̑̏̽̎ͦ̀͢͠L͊̔ͨ́͌͑͒́̓̈́͢͏̶͏̹͚͚̰̞͚͓̘͈̰̦̭̱͓̥̙̖͉Ọ͖̖̤ͦ̃̂ͪ̄ͯ͐͌̎ͥͣ͜͞͡Lͪ̑̌ͧ̓ͧͨͬͩ̈͐̌̈ͦ̐̒̏̆̂͏̨̘̹̤̥͚͈̻̱͈͟͢O̴̿́̐͆̃̂ͤ͛̅̊ͣ̄̅̌͒͜҉͚͖̭̕͠L̵̝͓̩̪̠̬͕ͥͯ͆̔͋̉̊͛̎̊ͫͭ͐̈ͨ͑ͬ̚͡O̵͊͗͐̐̉ͤͮ̀͜͝҉͔̖̫͉̤̥̤͈̫̰̺̣͉̘̘ͅͅͅL̴̨ͧͧ̅ͬ̿͗̏ͯ̀̚̚͏̷̞̦͚̞Ö͓̮̥͍ͬͯ̇͌͂͞L̡̛͙̫͓̳̑̇͒͋̅̆ͥ̆͊̈́̒ͤͭͬ͊̀̕͠Ô̵͕͈̥̫͖̠̬͚̥̤͚̑̈̈́ͣ͠L̢ͯͤ̑̽͂̽̈́̀͛ͥ͒̃҉̦̥̫̬̟̣̻̀͟O̰̭͙͚̦̬̻̱̹̣̙͔̙̲̳͕ͩͯ̿̂̂̉͑̃̿̃̔̅ͫ̊ͫ̍ͩ͞͡L̷̵͉͇̞͖̤̞̺̤̬̪̬̰̱̅̇̽͛ͪ̍ͯ́͛ͩ̏̚͟Ö́̇͒̈̍͌͋̊ͫ͋̄̂ͣ͛́ͤͦ̓ͬ҉̶̷̧̡̘̲͖̱̜̞̯̜̣͓̺͕̫̩̬̜͎L̴̡̗̣̻͇̻̈͊̽̉ͫ͜͠Ǫ͍̖̦͍̒̿̾̀͢͠ͅL̶̵̠̞̣̲͍̲̠͉̤̣̝̼̲̝͖̥̫ͦͩͯ̅̊̾͗͋͊ͩ̅̀͘Ȯ̶̷̬̯͔̬̥̳͎ͯ͛̂͛̓̊̆́̎̓ͥ̈ͩ͢L̷̛̰̘̦̙͐́̒ͯͯƠ̴͇͎̱͙̝̻͚̭̼̦̯͎͇͎̥͇͎̄̀̋̈́̐̈͆ͤ͜͡ͅL͊ͪ̓̃̿̂̿̃̍ͭ̂̐̊̍̽҉̵͚̺̼̙̲̠̥̪̥̖̺̠͇͓̤̜O̴̵̧̲̠͔̺̭̮̪͇̪͔̖̭̓̉̓̀̃̈́̾̓͂̉L̡̤͓̙̟͈͓̞̜̫̭̙̥̓͊̆̎̌̎ͨ̐ͩͤͮ̽̕͡͠Ò̢̱̖̮̝̰̟̬̐̃͌ͧ̒̊ͬ̾̐ͧ͋ͧͨ̈́ͯ̈̚͢͞͝L̶ͫ͆̍̈͋͆̿͌ͣͤ͟͡҉̷̺͎̺̮͕͖̲͉̮̼̤ͅȮ̵̧̤̲̭̟͈̖̟̭̯̼̲ͤ̉̍̉͂̿ͯ͒̌ͩ͌̐̽̎̏̃̕͜ͅL̨̥̝͙͈͈͉̮͉̳͔̜̗̦ͮͦͦ̋̔̋̑̈́͠͞ͅO̵̡̹̞͕͓̘̞̣̻̪̬͕̙̹̼̞̭͍͕̖ͭ͑ͪͯ̑͐̊̾̾̀ͬ̀̀L̷̤̱̘͍̜̠͖̟̠̘͇̟̖̪͎̒ͨͩͦ͞O̸͈̪͓̳̮̩͕͂̐̄ͧ̒ͧ͛ͭ̌̄̐ͥ̀ͩ̒̀̚̚Ḽ̨͎̩̫̫̩ͧ͑͆̇͛ͥͤ̕O̶̴̵̜̠̬̰̱̤̣̳̜͙ͤ̍̆ͦͦͬͤ̂̎͆̓ͨ͌̏ͪ̽ͦ͊̽͝ͅͅLͣ̆̄̓ͭͥ̾̍̓̒̈́ͫ͒̂̈͑͛̈́ͯ́҉̣͍͕͚̩̙͇̠̙͔͇͕̭̠͉̥̥̳Ȏ̶̧͕̻̖̲̹̦͕̻̞͕̠̼̅ͭͯ̃̉ͥͮͬ͂̉͐͆̅ͨ̅̚̚̕͡L̦͉̹͉͖͙̬̲̗̜͖͎̝̹̙͖̯̳̎ͭ̃̌̌̆̌ͤ̂͑ͥ̃̃͂̊̓̓͡ͅO̴̡̳͔̱̺̙̦͉̖̣̻̲̻̫͕͓͋̋͒̚ͅLͩ̏ͥ͛͂ͨ͗̾ͥͨͦ̈́̚͢҉̸̡̙͉̦͖̝͜ͅO̴̧̠̪̬̹̖̖͇͈͚̟̬̠̐͒̐̽͆͆̀̄̄̆̽͜͝͠L̨̖̯̣̖͕̹̠̰̳̙̼̫̼͒̓ͥ̿͒̇͋ͫ̆ͥ͑́̅͆̀́̀͘Ơ̋̈́ͬ̍̊ͬ͐ͩͣ̍ͨ̊ͭ̎̃ͨͩ̚͏̶͖̝̜̻́Ļ̢̛͚͚̰͚̼̖̫̖̩ͫ̔͛̉ͨ̀̄̽͛̓͂ͨ̌ͣ͂͐̐̎͢O͍͖̠ͫ̌̊ͬ͊̉ͮͨ͋ͫͦ̀̚͢L̀ͩ̓ͥ͊̐̓̏̿̓̋͋̈ͦ̉̊͒͏͏̞͕̰̘̥̙̮̠͕̥̟̖̮O̶̡͖̟̪͙ͫ̈ͮ̔̔͆ͪ͐ͥͪL̶̶̛̘͚̜̪̦̬̤̲̠̱̰͍͙̣̝̈̅ͭ̅̓̌̒̑ͫͦͭ̀ͫ͜͝O̷ͭ̒͌ͥ͑̀͟҉͓̳͓͉͚̦̹̹͚ͅĹ͈̖̝̳̙̤̺̺̔ͭ̃̓ͪͥ̇ͨͦ̀ͯͨ̽̊̄̂͡O̸̊ͤ̊̇ͬͧ̂ͥͩ̀̀͠҉̠̫̼̤̘͉̮L̵͂̽̔͑ͧ͆ͤ̔̐̈́̿̉̾ͥ͏̙̦͚̘̟̤̙͎O͂̃ͧ̒ͯͬͤ̉҉̘̙̭͔͙͕̤̠͈̘̞̮̻͡Ļ̢̗̜̩̥͖̟̜ͪͦ̔͝͠O̶̴̢̱̗̥̙̤̤̖͚͚͓̰̱̳͉̲̣͓̖͊ͣͯͪ͋̀̓ͨ͞͡Ľ̛̤͓̟̮͉̩̭̼͈͕͕̃͆͒̋̇ͪͦͣ̊ͬ̋͛ͨ̔̓̚O̘̲̰̪̮̟͚̫̻̲̹̤̗̠̩̯͖ͪͧͭ̀́͜ͅͅL̵̗̙̰̪̥̬͉̮̟̫͕̘̥͎̹̥͍͂͑̐͆̀͘͘Ōͦ̑̎͌ͪ̔̈́̍́̒҉̸̛̦͓͇̬̭̙͈̼̰͚͕͖͔̼̻͇̪̥̭͝͞L̴̢̻̜̩̹̯̫̻̗̆ͦ̊̑ͨ̔̀̀ͅO͐ͩͨͭ͑̑ͮ͛̍ͭͧ҉̢̜̖̘̻̘͖̩̦̹̲̦͕͍̭̼͉̞̘̩͡L̋ͨ̋̒̊̊͏̨͈͖̗͚͈̲͇ͅOͣ͆ͤͤ̽͐ͮͭͣ̌̚҉̩̳̣̦̗̪͕̲̭̩͓̻͝ͅL̺̠̠̖̱̈́ͬ̀ͮͧ̑̈͐̎̆̕͠Ợ̸̶͎̝͙̝͚̫̠͛ͭ͒̎̔L̵̘̫̙͚̳͈̯̜̦̠͚̯͓ͭ̒̈́ͨͨ̔̔̉͌̒͆ͧͪ͟ͅO̴̧̨̘̦̥̤̺̖͔̲̻̳̮͓̪̖̣̲̙͋͌̾̓̐̓ͮ̄̿͒̉̄̊̕L̸̘̩̫̼̖͍̜͚̰͈̑̐̀̇̒̾̍͌́̅̿͒ͩͤŌ̢͈̟̭͆̐̋ͯ̍̓ͮ͛̐͂̋̑̈́̔̈͜Ļ̠̱͖͖̼̀̑̂̈́̎̇ͮ̉ͨ͑ͬ̒͒ͮ̚̚O̴̷̴̖͖̱̤̩̤͙̬͔̺̻̳̱͔̟̱̮ͯ͑͋ͬ̃͐ͬ̆ͪ͊̋ͯ͛͟ͅͅL̸̝̯̱̗̲͔̗͖̙̙̪̻̥͐̊͌͐̈͐̂̀͞O̵͎̠̻͔̒ͦ̇ͫ̿ͪ̉̄̚L̷̦͉͔̗̪̹̰͙̳͙͈̥̬̥ͪ̈́̉̇̚͟ͅL͖̝͓͉̤̞̜̗̣̏ͯ͛͂̎̉̍̈́̅͒̈́͋͊ͭͧ̕͢Ǫ̼̗̩̖̠̰̝̣̼̮͉̟̭͓̥̦̺̦͑ͨ̐̔ͭͦ̈ͣ̿̆ͭ͒̿͢Ḷ̷̥͚̱͈̱̦̬̺̝̈́́̇̊ͯ̓́̚ͅO̷̵̱̞̗̪͕̰̦̲͙̠̥̙͒ͦ̽̅̒̈̓ͯ͐̑ͥ̓ͨ͆̉ͭ̑̀̀͘ͅL̛͚̟̰̺̹͓̺̘̲̯̲ͣ̑ͯ͂̑͂̀Ȍ̵͚̘̱̱̦̠͙̭̗̫̫͔̭͚̠̇̈ͣͯͦ͘L̡͋ͯ̈́̂͐̅͋ͪ̉͋̄ͩ́͝͏͈͎͖̭̘̘̝̗̟̟̘̜̝͡O͗̇̐ͪ͛͛̂ͯͯ̈́͊̈̈́̅̀̊͠͏̛͎̞̱̺̙̼̭̙̜̤̰̯̣͖͇̺̮̩L̓ͯ̌̃́͐҉̴̣̮̟̖̲͕̺̣͘͟O̸̶̢̨̠̰͉̜̙̱̫̫̞̝̜͕̝̝ͣ̒̾̈̂̔̇̈͋̌̑ͨ͘L̡̛͚͉͕͖͓̜̩̞͎͙͎̣̼̜̳ͧ̑͑̊̆̌ͧ͛͌ͨͬͤͨ͢O̪͎͈͓̩̼̤̠̺͉̥̳͎͕ͯͧ̊͐ͩ͘͟L͛͑̇ͥ̊ͧ̈ͩ̇̉ͣ̒ͬͮ͋͋͌͏̗̤̗̦͉̥̥Ǫ̛͖̲̫̭̖̪̬͎̺̯̠̹̘̻̫̲̻̼̜̂͌ͥ̄͋͟͢͝L̵̷̥̝̜͎̫͍̗̦̪̳͖̰͔̖̿̇ͬ̑̇̅̓ͦ̉̏̅ͫͦͯ̈̇ͩ́̀̚O̶̡̳̭̤̯̮̥̤͍ͩ̊̔ͣͨ̑ͨ͛ͧ̄́̃ͨͬĻ̩͓̺̲͔̩̪͚͈̼̦͈͉̯̟̜̰̊ͧ͊ͤ̎ͪ̉̏ͭ͊ͩ̈́ͫ̀͡͞O̵̗̯͔̙͍̻ͨ̀̃̐͊ͬ̿̑̏̽̎ͦ̀͢͠L͊̔ͨ́͌͑͒́̓̈́͢͏̶͏̹͚͚̰̞͚͓̘͈̰̦̭̱͓̥̙̖͉Ọ͖̖̤ͦ̃̂ͪ̄ͯ͐͌̎ͥͣ͜͞͡Lͪ̑̌ͧ̓ͧͨͬͩ̈͐̌̈ͦ̐̒̏̆̂͏̨̘̹̤̥͚͈̻̱͈͟͢O̴̿́̐͆̃̂ͤ͛̅̊ͣ̄̅̌͒͜҉͚͖̭̕͠L̵̝͓̩̪̠̬͕ͥͯ͆̔͋̉̊͛̎̊ͫͭ͐̈ͨ͑ͬ̚͡O̵͊͗͐̐̉ͤͮ̀͜͝҉͔̖̫͉̤̥̤͈̫̰̺̣͉̘̘ͅͅͅL̴̨ͧͧ̅ͬ̿͗̏ͯ̀̚̚͏̷̞̦͚̞Ö͓̮̥͍ͬͯ̇͌͂͞L̡̛͙̫͓̳̑̇͒͋̅̆ͥ̆͊̈́̒ͤͭͬ͊̀̕͠Ô̵͕͈̥̫͖̠̬͚̥̤͚̑̈̈́ͣ͠L̢ͯͤ̑̽͂̽̈́̀͛ͥ͒̃҉̦̥̫̬̟̣̻̀͟O̰̭͙͚̦̬̻̱̹̣̙͔̙̲̳͕ͩͯ̿̂̂̉͑̃̿̃̔̅ͫ̊ͫ̍ͩ͞͡L̷̵͉͇̞͖̤̞̺̤̬̪̬̰̱̅̇̽͛ͪ̍ͯ́͛ͩ̏̚͟Ö́̇͒̈̍͌͋̊ͫ͋̄̂ͣ͛́ͤͦ̓ͬ҉̶̷̧̡̘̲͖̱̜̞̯̜̣͓̺͕̫̩̬̜͎L̴̡̗̣̻͇̻̈͊̽̉ͫ͜͠Ǫ͍̖̦͍̒̿̾̀͢͠ͅL̶̵̠̞̣̲͍̲̠͉̤̣̝̼̲̝͖̥̫ͦͩͯ̅̊̾͗͋͊ͩ̅̀͘Ȯ̶̷̬̯͔̬̥̳͎ͯ͛̂͛̓̊̆́̎̓ͥ̈ͩ͢L̷̛̰̘̦̙͐́̒ͯͯƠ̴͇͎̱͙̝̻͚̭̼̦̯͎͇͎̥͇͎̄̀̋̈́̐̈͆ͤ͜͡ͅL͊ͪ̓̃̿̂̿̃̍ͭ̂̐̊̍̽҉̵͚̺̼̙̲̠̥̪̥̖̺̠͇͓̤̜O̴̵̧̲̠͔̺̭̮̪͇̪͔̖̭̓̉̓̀̃̈́̾̓͂̉L̡̤͓̙̟͈͓̞̜̫̭̙̥̓͊̆̎̌̎ͨ̐ͩͤͮ̽̕͡͠Ò̢̱̖̮̝̰̟̬̐̃͌ͧ̒̊ͬ̾̐ͧ͋ͧͨ̈́ͯ̈̚͢͞͝L̶ͫ͆̍̈͋͆̿͌ͣͤ͟͡҉̷̺͎̺̮͕͖̲͉̮̼̤ͅȮ̵̧̤̲̭̟͈̖̟̭̯̼̲ͤ̉̍̉͂̿ͯ͒̌ͩ͌̐̽̎̏̃̕͜ͅL̨̥̝͙͈͈͉̮͉̳͔̜̗̦ͮͦͦ̋̔̋̑̈́͠͞ͅO̵̡̹̞͕͓̘̞̣̻̪̬͕̙̹̼̞̭͍͕̖ͭ͑ͪͯ̑͐̊̾̾̀ͬ̀̀L̷̤̱̘͍̜̠͖̟̠̘͇̟̖̪͎̒ͨͩͦ͞O̸͈̪͓̳̮̩͕͂̐̄ͧ̒ͧ͛ͭ̌̄̐ͥ̀ͩ̒̀̚̚Ḽ̨͎̩̫̫̩ͧ͑͆̇͛ͥͤ̕O̶̴̵̜̠̬̰̱̤̣̳̜͙ͤ̍̆ͦͦͬͤ̂̎͆̓ͨ͌̏ͪ̽ͦ͊̽͝ͅͅLͣ̆̄̓ͭͥ̾̍̓̒̈́ͫ͒̂̈͑͛̈́ͯ́҉̣͍͕͚̩̙͇̠̙͔͇͕̭̠͉̥̥̳Ȏ̶̧͕̻̖̲̹̦͕̻̞͕̠̼̅ͭͯ̃̉ͥͮͬ͂̉͐͆̅ͨ̅̚̚̕͡L̦͉̹͉͖͙̬̲̗̜͖͎̝̹̙͖̯̳̎ͭ̃̌̌̆̌ͤ̂͑ͥ̃̃͂̊̓̓͡ͅO̴̡̳͔̱̺̙̦͉̖̣̻̲̻̫͕͓͋̋͒̚ͅLͩ̏ͥ͛͂ͨ͗̾ͥͨͦ̈́̚͢҉̸̡̙͉̦͖̝͜ͅO̴̧̠̪̬̹̖̖͇͈͚̟̬̠̐͒̐̽͆͆̀̄̄̆̽͜͝͠L̨̖̯̣̖͕̹̠̰̳̙̼̫̼͒̓ͥ̿͒̇͋ͫ̆ͥ͑́̅͆̀́̀͘Ơ̋̈́ͬ̍̊ͬ͐ͩͣ̍ͨ̊ͭ̎̃ͨͩ̚͏̶͖̝̜̻́Ļ̢̛͚͚̰͚̼̖̫̖̩ͫ̔͛̉ͨ̀̄̽͛̓͂ͨ̌ͣ͂͐̐̎͢O͍͖̠ͫ̌̊ͬ͊̉ͮͨ͋ͫͦ̀̚͢L̀ͩ̓ͥ͊̐̓̏̿̓̋͋̈ͦ̉̊͒͏͏̞͕̰̘̥̙̮̠͕̥̟̖̮O̶̡͖̟̪͙ͫ̈ͮ̔̔͆ͪ͐ͥͪL̶̶̛̘͚̜̪̦̬̤̲̠̱̰͍͙̣̝̈̅ͭ̅̓̌̒̑ͫͦͭ̀ͫ͜͝O̷ͭ̒͌ͥ͑̀͟҉͓̳͓͉͚̦̹̹͚ͅĹ͈̖̝̳̙̤̺̺̔ͭ̃̓ͪͥ̇ͨͦ̀ͯͨ̽̊̄̂͡O̸̊ͤ̊̇ͬͧ̂ͥͩ̀̀͠҉̠̫̼̤̘͉̮L̵͂̽̔͑ͧ͆ͤ̔̐̈́̿̉̾ͥ͏̙̦͚̘̟̤̙͎O͂̃ͧ̒ͯͬͤ̉҉̘̙̭͔͙͕̤̠͈̘̞̮̻͡Ļ̢̗̜̩̥͖̟̜ͪͦ̔͝͠O̶̴̢̱̗̥̙̤̤̖͚͚͓̰̱̳͉̲̣͓̖͊ͣͯͪ͋̀̓ͨ͞͡Ľ̛̤͓̟̮͉̩̭̼͈͕͕̃͆͒̋̇ͪͦͣ̊ͬ̋͛ͨ̔̓̚O̘̲̰̪̮̟͚̫̻̲̹̤̗̠̩̯͖ͪͧͭ̀́͜ͅͅL̵̗̙̰̪̥̬͉̮̟̫͕̘̥͎̹̥͍͂͑̐͆̀͘͘Ōͦ̑̎͌ͪ̔̈́̍́̒҉̸̛̦͓͇̬̭̙͈̼̰͚͕͖͔̼̻͇̪̥̭͝͞L̴̢̻̜̩̹̯̫̻̗̆ͦ̊̑ͨ̔̀̀ͅO͐ͩͨͭ͑̑ͮ͛̍ͭͧ҉̢̜̖̘̻̘͖̩̦̹̲̦͕͍̭̼͉̞̘̩͡L̋ͨ̋̒̊̊͏̨͈͖̗͚͈̲͇ͅOͣ͆ͤͤ̽͐ͮͭͣ̌̚҉̩̳̣̦̗̪͕̲̭̩͓̻͝ͅL̺̠̠̖̱̈́ͬ̀ͮͧ̑̈͐̎̆̕͠Ợ̸̶͎̝͙̝͚̫̠͛ͭ͒̎̔L̵̘̫̙͚̳͈̯̜̦̠͚̯͓ͭ̒̈́ͨͨ̔̔̉͌̒͆ͧͪ͟ͅO̴̧̨̘̦̥̤̺̖͔̲̻̳̮͓̪̖̣̲̙͋͌̾̓̐̓ͮ̄̿͒̉̄̊̕L̸̘̩̫̼̖͍̜͚̰͈̑̐̀̇̒̾̍͌́̅̿͒ͩͤŌ̢͈̟̭͆̐̋ͯ̍̓ͮ͛̐͂̋̑̈́̔̈͜Ļ̠̱͖͖̼̀̑̂̈́̎̇ͮ̉ͨ͑ͬ̒͒ͮ̚̚O̴̷̴̖͖̱̤̩̤͙̬͔̺̻̳̱͔̟̱̮ͯ͑͋ͬ̃͐ͬ̆ͪ͊̋ͯ͛͟ͅͅL̸̝̯̱̗̲͔̗͖̙̙̪̻̥͐̊͌͐̈͐̂̀͞O̵͎̠̻͔̒ͦ̇ͫ̿ͪ̉̄̚L̷̦͉͔̗̪̹̰͙̳͙͈̥̬̥ͪ̈́̉̇̚͟ͅL͖̝͓͉̤̞̜̗̣̏ͯ͛͂̎̉̍̈́̅͒̈́͋͊ͭͧ̕͢Ǫ̼̗̩̖̠̰̝̣̼̮͉̟̭͓̥̦̺̦͑ͨ̐̔ͭͦ̈ͣ̿̆ͭ͒̿͢Ḷ̷̥͚̱͈̱̦̬̺̝̈́́̇̊ͯ̓́̚ͅO̷̵̱̞̗̪͕̰̦̲͙̠̥̙͒ͦ̽̅̒̈̓ͯ͐̑ͥ̓ͨ͆̉ͭ̑̀̀͘ͅL̛͚̟̰̺̹͓̺̘̲̯̲ͣ̑ͯ͂̑͂̀Ȍ̵͚̘̱̱̦̠͙̭̗̫̫͔̭͚̠̇̈ͣͯͦ͘L̡͋ͯ̈́̂͐̅͋ͪ̉͋̄ͩ́͝͏͈͎͖̭̘̘̝̗̟̟̘̜̝͡O͗̇̐ͪ͛͛̂ͯͯ̈́͊̈̈́̅̀̊͠͏̛͎̞̱̺̙̼̭̙̜̤̰̯̣͖͇̺̮̩L̓ͯ̌̃́͐҉̴̣̮̟̖̲͕̺̣͘͟O̸̶̢̨̠̰͉̜̙̱̫̫̞̝̜͕̝̝ͣ̒̾̈̂̔̇̈͋̌̑ͨ͘L̡̛͚͉͕͖͓̜̩̞͎͙͎̣̼̜̳ͧ̑͑̊̆̌ͧ͛͌ͨͬͤͨ͢O̪͎͈͓̩̼̤̠̺͉̥̳͎͕ͯͧ̊͐ͩ͘͟L͛͑̇ͥ̊ͧ̈ͩ̇̉ͣ̒ͬͮ͋͋͌͏̗̤̗̦͉̥̥Ǫ̛͖̲̫̭̖̪̬͎̺̯̠̹̘̻̫̲̻̼̜̂͌ͥ̄͋͟͢͝L̵̷̥̝̜͎̫͍̗̦̪̳͖̰͔̖̿̇ͬ̑̇̅̓ͦ̉̏̅ͫͦͯ̈̇ͩ́̀̚O̶̡̳̭̤̯̮̥̤͍ͩ̊̔ͣͨ̑ͨ͛ͧ̄́̃ͨͬĻ̩͓̺̲͔̩̪͚͈̼̦͈͉̯̟̜̰̊ͧ͊ͤ̎ͪ̉̏ͭ͊ͩ̈́ͫ̀͡͞O̵̗̯͔̙͍̻ͨ̀̃̐͊ͬ̿̑̏̽̎ͦ̀͢͠L͊̔ͨ́͌͑͒́̓̈́͢͏̶͏̹͚͚̰̞͚͓̘͈̰̦̭̱͓̥̙̖͉Ọ͖̖̤ͦ̃̂ͪ̄ͯ͐͌̎ͥͣ͜͞͡Lͪ̑̌ͧ̓ͧͨͬͩ̈͐̌̈ͦ̐̒̏̆̂͏̨̘̹̤̥͚͈̻̱͈͟͢O̴̿́̐͆̃̂ͤ͛̅̊ͣ̄̅̌͒͜҉͚͖̭̕͠L̵̝͓̩̪̠̬͕ͥͯ͆̔͋̉̊͛̎̊ͫͭ͐̈ͨ͑ͬ̚͡O̵͊͗͐̐̉ͤͮ̀͜͝҉͔̖̫͉̤̥̤͈̫̰̺̣͉̘̘ͅͅͅL̴̨ͧͧ̅ͬ̿͗̏ͯ̀̚̚͏̷̞̦͚̞Ö͓̮̥͍ͬͯ̇͌͂͞L̡̛͙̫͓̳̑̇͒͋̅̆ͥ̆͊̈́̒ͤͭͬ͊̀̕͠Ô̵͕͈̥̫͖̠̬͚̥̤͚̑̈̈́ͣ͠L̢ͯͤ̑̽͂̽̈́̀͛ͥ͒̃҉̦̥̫̬̟̣̻̀͟O̰̭͙͚̦̬̻̱̹̣̙͔̙̲̳͕ͩͯ̿̂̂̉͑̃̿̃̔̅ͫ̊ͫ̍ͩ͞͡L̷̵͉͇̞͖̤̞̺̤̬̪̬̰̱̅̇̽͛ͪ̍ͯ́͛ͩ̏̚͟Ö́̇͒̈̍͌͋̊ͫ͋̄̂ͣ͛́ͤͦ̓ͬ҉̶̷̧̡̘̲͖̱̜̞̯̜̣͓̺͕̫̩̬̜͎L̴̡̗̣̻͇̻̈͊̽̉ͫ͜͠Ǫ͍̖̦͍̒̿̾̀͢͠ͅL̶̵̠̞̣̲͍̲̠͉̤̣̝̼̲̝͖̥̫ͦͩͯ̅̊̾͗͋͊ͩ̅̀͘Ȯ̶̷̬̯͔̬̥̳͎ͯ͛̂͛̓̊̆́̎̓ͥ̈ͩ͢L̷̛̰̘̦̙͐́̒ͯͯƠ̴͇͎̱͙̝̻͚̭̼̦̯͎͇͎̥͇͎̄̀̋̈́̐̈͆ͤ͜͡ͅL͊ͪ̓̃̿̂̿̃̍ͭ̂̐̊̍̽҉̵͚̺̼̙̲̠̥̪̥̖̺̠͇͓̤̜O̴̵̧̲̠͔̺̭̮̪͇̪͔̖̭̓̉̓̀̃̈́̾̓͂̉L̡̤͓̙̟͈͓̞̜̫̭̙̥̓͊̆̎̌̎ͨ̐ͩͤͮ̽̕͡͠Ò̢̱̖̮̝̰̟̬̐̃͌ͧ̒̊ͬ̾̐ͧ͋ͧͨ̈́ͯ̈̚͢͞͝L̶ͫ͆̍̈͋͆̿͌ͣͤ͟͡҉̷̺͎̺̮͕͖̲͉̮̼̤ͅȮ̵̧̤̲̭̟͈̖̟̭̯̼̲ͤ̉̍̉͂̿ͯ͒̌ͩ͌̐̽̎̏̃̕͜ͅL̨̥̝͙͈͈͉̮͉̳͔̜̗̦ͮͦͦ̋̔̋̑̈́͠͞ͅO̵̡̹̞͕͓̘̞̣̻̪̬͕̙̹̼̞̭͍͕̖ͭ͑ͪͯ̑͐̊̾̾̀ͬ̀̀L̷̤̱̘͍̜̠͖̟̠̘͇̟̖̪͎̒ͨͩͦ͞O̸͈̪͓̳̮̩͕͂̐̄ͧ̒ͧ͛ͭ̌̄̐ͥ̀ͩ̒̀̚̚Ḽ̨͎̩̫̫̩ͧ͑͆̇͛ͥͤ̕O̶̴̵̜̠̬̰̱̤̣̳̜͙ͤ̍̆ͦͦͬͤ̂̎͆̓ͨ͌̏ͪ̽ͦ͊̽͝ͅͅLͣ̆̄̓ͭͥ̾̍̓̒̈́ͫ͒̂̈͑͛̈́ͯ́҉̣͍͕͚̩̙͇̠̙͔͇͕̭̠͉̥̥̳Ȏ̶̧͕̻̖̲̹̦͕̻̞͕̠̼̅ͭͯ̃̉ͥͮͬ͂̉͐͆̅ͨ̅̚̚̕͡L̦͉̹͉͖͙̬̲̗̜͖͎̝̹̙͖̯̳̎ͭ̃̌̌̆̌ͤ̂͑ͥ̃̃͂̊̓̓͡ͅO̴̡̳͔̱̺̙̦͉̖̣̻̲̻̫͕͓͋̋͒̚ͅLͩ̏ͥ͛͂ͨ͗̾ͥͨͦ̈́̚͢҉̸̡̙͉̦͖̝͜ͅO̴̧̠̪̬̹̖̖͇͈͚̟̬̠̐͒̐̽͆͆̀̄̄̆̽͜͝͠L̨̖̯̣̖͕̹̠̰̳̙̼̫̼͒̓ͥ̿͒̇͋ͫ̆ͥ͑́̅͆̀́̀͘Ơ̋̈́ͬ̍̊ͬ͐ͩͣ̍ͨ̊ͭ̎̃ͨͩ̚͏̶͖̝̜̻́Ļ̢̛͚͚̰͚̼̖̫̖̩ͫ̔͛̉ͨ̀̄̽͛̓͂ͨ̌ͣ͂͐̐̎͢O͍͖̠ͫ̌̊ͬ͊̉ͮͨ͋ͫͦ̀̚͢L̀ͩ̓ͥ͊̐̓̏̿̓̋͋̈ͦ̉̊͒͏͏̞͕̰̘̥̙̮̠͕̥̟̖̮O̶̡͖̟̪͙ͫ̈ͮ̔̔͆ͪ͐ͥͪL̶̶̛̘͚̜̪̦̬̤̲̠̱̰͍͙̣̝̈̅ͭ̅̓̌̒̑ͫͦͭ̀ͫ͜͝O̷ͭ̒͌ͥ͑̀͟҉͓̳͓͉͚̦̹̹͚ͅĹ͈̖̝̳̙̤̺̺̔ͭ̃̓ͪͥ̇ͨͦ̀ͯͨ̽̊̄̂͡O̸̊ͤ̊̇ͬͧ̂ͥͩ̀̀͠҉̠̫̼̤̘͉̮L̵͂̽̔͑ͧ͆ͤ̔̐̈́̿̉̾ͥ͏̙̦͚̘̟̤̙͎O͂̃ͧ̒ͯͬͤ̉҉̘̙̭͔͙͕̤̠͈̘̞̮̻͡Ļ̢̗̜̩̥͖̟̜ͪͦ̔͝͠O̶̴̢̱̗̥̙̤̤̖͚͚͓̰̱̳͉̲̣͓̖͊ͣͯͪ͋̀̓ͨ͞͡Ľ̛̤͓̟̮͉̩̭̼͈͕͕̃͆͒̋̇ͪͦͣ̊ͬ̋͛ͨ̔̓̚O̘̲̰̪̮̟͚̫̻̲̹̤̗̠̩̯͖ͪͧͭ̀́͜ͅͅL̵̗̙̰̪̥̬͉̮̟̫͕̘̥͎̹̥͍͂͑̐͆̀͘͘Ōͦ̑̎͌ͪ̔̈́̍́̒҉̸̛̦͓͇̬̭̙͈̼̰͚͕͖͔̼̻͇̪̥̭͝͞L̴̢̻̜̩̹̯̫̻̗̆ͦ̊̑ͨ̔̀̀ͅO͐ͩͨͭ͑̑ͮ͛̍ͭͧ҉̢̜̖̘̻̘͖̩̦̹̲̦͕͍̭̼͉̞̘̩͡L̋ͨ̋̒̊̊͏̨͈͖̗͚͈̲͇ͅOͣ͆ͤͤ̽͐ͮͭͣ̌̚҉̩̳̣̦̗̪͕̲̭̩͓̻͝ͅL̺̠̠̖̱̈́ͬ̀ͮͧ̑̈͐̎̆̕͠Ợ̸̶͎̝͙̝͚̫̠͛ͭ͒̎̔L̵̘̫̙͚̳͈̯̜̦̠͚̯͓ͭ̒̈́ͨͨ̔̔̉͌̒͆ͧͪ͟ͅO̴̧̨̘̦̥̤̺̖͔̲̻̳̮͓̪̖̣̲̙͋͌̾̓̐̓ͮ̄̿͒̉̄̊̕L̸̘̩̫̼̖͍̜͚̰͈̑̐̀̇̒̾̍͌́̅̿͒ͩͤŌ̢͈̟̭͆̐̋ͯ̍̓ͮ͛̐͂̋̑̈́̔̈͜Ļ̠̱͖͖̼̀̑̂̈́̎̇ͮ̉ͨ͑ͬ̒͒ͮ̚̚O̴̷̴̖͖̱̤̩̤͙̬͔̺̻̳̱͔̟̱̮ͯ͑͋ͬ̃͐ͬ̆ͪ͊̋ͯ͛͟ͅͅL̸̝̯̱̗̲͔̗͖̙̙̪̻̥͐̊͌͐̈͐̂̀͞O̵͎̠̻͔̒ͦ̇ͫ̿ͪ̉̄̚L̷̦͉͔̗̪̹̰͙̳͙͈̥̬̥ͪ̈́̉̇̚͟ͅL͖̝͓͉̤̞̜̗̣̏ͯ͛͂̎̉̍̈́̅͒̈́͋͊ͭͧ̕͢Ǫ̼̗̩̖̠̰̝̣̼̮͉̟̭͓̥̦̺̦͑ͨ̐̔ͭͦ̈ͣ̿̆ͭ͒̿͢Ḷ̷̥͚̱͈̱̦̬̺̝̈́́̇̊ͯ̓́̚ͅO̷̵̱̞̗̪͕̰̦̲͙̠̥̙͒ͦ̽̅̒̈̓ͯ͐̑ͥ̓ͨ͆̉ͭ̑̀̀͘ͅL̛͚̟̰̺̹͓̺̘̲̯̲ͣ̑ͯ͂̑͂̀Ȍ̵͚̘̱̱̦̠͙̭̗̫̫͔̭͚̠̇̈ͣͯͦ͘L̡͋ͯ̈́̂͐̅͋ͪ̉͋̄ͩ́͝͏͈͎͖̭̘̘̝̗̟̟̘̜̝͡O͗̇̐ͪ͛͛̂ͯͯ̈́͊̈̈́̅̀̊͠͏̛͎̞̱̺̙̼̭̙̜̤̰̯̣͖͇̺̮̩L̓ͯ̌̃́͐҉̴̣̮̟̖̲͕̺̣͘͟O̸̶̢̨̠̰͉̜̙̱̫̫̞̝̜͕̝̝ͣ̒̾̈̂̔̇̈͋̌̑ͨ͘L̡̛͚͉͕͖͓̜̩̞͎͙͎̣̼̜̳ͧ̑͑̊̆̌ͧ͛͌ͨͬͤͨ͢O̪͎͈͓̩̼̤̠̺͉̥̳͎͕ͯͧ̊͐ͩ͘͟L͛͑̇ͥ̊ͧ̈ͩ̇̉ͣ̒ͬͮ͋͋͌͏̗̤̗̦͉̥̥Ǫ̛͖̲̫̭̖̪̬͎̺̯̠̹̘̻̫̲̻̼̜̂͌ͥ̄͋͟͢͝L̵̷̥̝̜͎̫͍̗̦̪̳͖̰͔̖̿̇ͬ̑̇̅̓ͦ̉̏̅ͫͦͯ̈̇ͩ́̀̚O̶̡̳̭̤̯̮̥̤͍ͩ̊̔ͣͨ̑ͨ͛ͧ̄́̃ͨͬĻ̩͓̺̲͔̩̪͚͈̼̦͈͉̯̟̜̰̊ͧ͊ͤ̎ͪ̉̏ͭ͊ͩ̈́ͫ̀͡͞O̵̗̯͔̙͍̻ͨ̀̃̐͊ͬ̿̑̏̽̎ͦ̀͢͠L͊̔ͨ́͌͑͒́̓̈́͢͏̶͏̹͚͚̰̞͚͓̘͈̰̦̭̱͓̥̙̖͉Ọ͖̖̤ͦ̃̂ͪ̄ͯ͐͌̎ͥͣ͜͞͡Lͪ̑̌ͧ̓ͧͨͬͩ̈͐̌̈ͦ̐̒̏̆̂͏̨̘̹̤̥͚͈̻̱͈͟͢O̴̿́̐͆̃̂ͤ͛̅̊ͣ̄̅̌͒͜҉͚͖̭̕͠L̵̝͓̩̪̠̬͕ͥͯ͆̔͋̉̊͛̎̊ͫͭ͐̈ͨ͑ͬ̚͡O̵͊͗͐̐̉ͤͮ̀͜͝҉͔̖̫͉̤̥̤͈̫̰̺̣͉̘̘ͅͅͅL̴̨ͧͧ̅ͬ̿͗̏ͯ̀̚̚͏̷̞̦͚̞Ö͓̮̥͍ͬͯ̇͌͂͞L̡̛͙̫͓̳̑̇͒͋̅̆ͥ̆͊̈́̒ͤͭͬ͊̀̕͠Ô̵͕͈̥̫͖̠̬͚̥̤͚̑̈̈́ͣ͠L̢ͯͤ̑̽͂̽̈́̀͛ͥ͒̃҉̦̥̫̬̟̣̻̀͟O̰̭͙͚̦̬̻̱̹̣̙͔̙̲̳͕ͩͯ̿̂̂̉͑̃̿̃̔̅ͫ̊ͫ̍ͩ͞͡L̷̵͉͇̞͖̤̞̺̤̬̪̬̰̱̅̇̽͛ͪ̍ͯ́͛ͩ̏̚͟Ö́̇͒̈̍͌͋̊ͫ͋̄̂ͣ͛́ͤͦ̓ͬ҉̶̷̧̡̘̲͖̱̜̞̯̜̣͓̺͕̫̩̬̜͎L̴̡̗̣̻͇̻̈͊̽̉ͫ͜͠Ǫ͍̖̦͍̒̿̾̀͢͠ͅL̶̵̠̞̣̲͍̲̠͉̤̣̝̼̲̝͖̥̫ͦͩͯ̅̊̾͗͋͊ͩ̅̀͘Ȯ̶̷̬̯͔̬̥̳͎ͯ͛̂͛̓̊̆́̎̓ͥ̈ͩ͢L̷̛̰̘̦̙͐́̒ͯͯƠ̴͇͎̱͙̝̻͚̭̼̦̯͎͇͎̥͇͎̄̀̋̈́̐̈͆ͤ͜͡ͅL͊ͪ̓̃̿̂̿̃̍ͭ̂̐̊̍̽҉̵͚̺̼̙̲̠̥̪̥̖̺̠͇͓̤̜O̴̵̧̲̠͔̺̭̮̪͇̪͔̖̭̓̉̓̀̃̈́̾̓͂̉L̡̤͓̙̟͈͓̞̜̫̭̙̥̓͊̆̎̌̎ͨ̐ͩͤͮ̽̕͡͠Ò̢̱̖̮̝̰̟̬̐̃͌ͧ̒̊ͬ̾̐ͧ͋ͧͨ̈́ͯ̈̚͢͞͝L̶ͫ͆̍̈͋͆̿͌ͣͤ͟͡҉̷̺͎̺̮͕͖̲͉̮̼̤ͅȮ̵̧̤̲̭̟͈̖̟̭̯̼̲ͤ̉̍̉͂̿ͯ͒̌ͩ͌̐̽̎̏̃̕͜ͅL̨̥̝͙͈͈͉̮͉̳͔̜̗̦ͮͦͦ̋̔̋̑̈́͠͞ͅO̵̡̹̞͕͓̘̞̣̻̪̬͕̙̹̼̞̭͍͕̖ͭ͑ͪͯ̑͐̊̾̾̀ͬ̀̀L̷̤̱̘͍̜̠͖̟̠̘͇̟̖̪͎̒ͨͩͦ͞O̸͈̪͓̳̮̩͕͂̐̄ͧ̒ͧ͛ͭ̌̄̐ͥ̀ͩ̒̀̚̚Ḽ̨͎̩̫̫̩ͧ͑͆̇͛ͥͤ̕O̶̴̵̜̠̬̰̱̤̣̳̜͙ͤ̍̆ͦͦͬͤ̂̎͆̓ͨ͌̏ͪ̽ͦ͊̽͝ͅͅLͣ̆̄̓ͭͥ̾̍̓̒̈́ͫ͒̂̈͑͛̈́ͯ́҉̣͍͕͚̩̙͇̠̙͔͇͕̭̠͉̥̥̳Ȏ̶̧͕̻̖̲̹̦͕̻̞͕̠̼̅ͭͯ̃̉ͥͮͬ͂̉͐͆̅ͨ̅̚̚̕͡L̦͉̹͉͖͙̬̲̗̜͖͎̝̹̙͖̯̳̎ͭ̃̌̌̆̌ͤ̂͑ͥ̃̃͂̊̓̓͡ͅO̴̡̳͔̱̺̙̦͉̖̣̻̲̻̫͕͓͋̋͒̚ͅLͩ̏ͥ͛͂ͨ͗̾ͥͨͦ̈́̚͢҉̸̡̙͉̦͖̝͜ͅO̴̧̠̪̬̹̖̖͇͈͚̟̬̠̐͒̐̽͆͆̀̄̄̆̽͜͝͠L̨̖̯̣̖͕̹̠̰̳̙̼̫̼͒̓ͥ̿͒̇͋ͫ̆ͥ͑́̅͆̀́̀͘Ơ̋̈́ͬ̍̊ͬ͐ͩͣ̍ͨ̊ͭ̎̃ͨͩ̚͏̶͖̝̜̻́Ļ̢̛͚͚̰͚̼̖̫̖̩ͫ̔͛̉ͨ̀̄̽͛̓͂ͨ̌ͣ͂͐̐̎͢O͍͖̠ͫ̌̊ͬ͊̉ͮͨ͋ͫͦ̀̚͢L̀ͩ̓ͥ͊̐̓̏̿̓̋͋̈ͦ̉̊͒͏͏̞͕̰̘̥̙̮̠͕̥̟̖̮O̶̡͖̟̪͙ͫ̈ͮ̔̔͆ͪ͐ͥͪL̶̶̛̘͚̜̪̦̬̤̲̠̱̰͍͙̣̝̈̅ͭ̅̓̌̒̑ͫͦͭ̀ͫ͜͝O̷ͭ̒͌ͥ͑̀͟҉͓̳͓͉͚̦̹̹͚ͅĹ͈̖̝̳̙̤̺̺̔ͭ̃̓ͪͥ̇ͨͦ̀ͯͨ̽̊̄̂͡O̸̊ͤ̊̇ͬͧ̂ͥͩ̀̀͠҉̠̫̼̤̘͉̮L̵͂̽̔͑ͧ͆ͤ̔̐̈́̿̉̾ͥ͏̙̦͚̘̟̤̙͎O͂̃ͧ̒ͯͬͤ̉҉̘̙̭͔͙͕̤̠͈̘̞̮̻͡Ļ̢̗̜̩̥͖̟̜ͪͦ̔͝͠O̶̴̢̱̗̥̙̤̤̖͚͚͓̰̱̳͉̲̣͓̖͊ͣͯͪ͋̀̓ͨ͞͡Ľ̛̤͓̟̮͉̩̭̼͈͕͕̃͆͒̋̇ͪͦͣ̊ͬ̋͛ͨ̔̓̚O̘̲̰̪̮̟͚̫̻̲̹̤̗̠̩̯͖ͪͧͭ̀́͜ͅͅL̵̗̙̰̪̥̬͉̮̟̫͕̘̥͎̹̥͍͂͑̐͆̀͘͘Ōͦ̑̎͌ͪ̔̈́̍́̒҉̸̛̦͓͇̬̭̙͈̼̰͚͕͖͔̼̻͇̪̥̭͝͞L̴̢̻̜̩̹̯̫̻̗̆ͦ̊̑ͨ̔̀̀ͅO͐ͩͨͭ͑̑ͮ͛̍ͭͧ҉̢̜̖̘̻̘͖̩̦̹̲̦͕͍̭̼͉̞̘̩͡L̋ͨ̋̒̊̊͏̨͈͖̗͚͈̲͇ͅOͣ͆ͤͤ̽͐ͮͭͣ̌̚҉̩̳̣̦̗̪͕̲̭̩͓̻͝ͅL̺̠̠̖̱̈́ͬ̀ͮͧ̑̈͐̎̆̕͠Ợ̸̶͎̝͙̝͚̫̠͛ͭ͒̎̔L̵̘̫̙͚̳͈̯̜̦̠͚̯͓ͭ̒̈́ͨͨ̔̔̉͌̒͆ͧͪ͟ͅO̴̧̨̘̦̥̤̺̖͔̲̻̳̮͓̪̖̣̲̙͋͌̾̓̐̓ͮ̄̿͒̉̄̊̕L̸̘̩̫̼̖͍̜͚̰͈̑̐̀̇̒̾̍͌́̅̿͒ͩͤŌ̢͈̟̭͆̐̋ͯ̍̓ͮ͛̐͂̋̑̈́̔̈͜Ļ̠̱͖͖̼̀̑̂̈́̎̇ͮ̉ͨ͑ͬ̒͒ͮ̚̚O̴̷̴̖͖̱̤̩̤͙̬͔̺̻̳̱͔̟̱̮ͯ͑͋ͬ̃͐ͬ̆ͪ͊̋ͯ͛͟ͅͅL̸̝̯̱̗̲͔̗͖̙̙̪̻̥͐̊͌͐̈͐̂̀͞O̵͎̠̻͔̒ͦ̇ͫ̿ͪ̉̄̚L̷̦͉͔̗̪̹̰͙̳͙͈̥̬̥ͪ̈́̉̇̚͟ͅ
  LarryDavis
  LarryDavis


  Mensagens : 44
  Data de inscrição : 2013-07-31

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  LarryDavis Thu Aug 08, 2013 11:11 am

  Greatest post ever 2013.
  Green Snake
  Green Snake


  Mensagens : 2185
  Data de inscrição : 2012-04-07
  Localização : I do not even know
  Current Project : nope

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  Green Snake Thu Aug 08, 2013 11:15 am

  LarryDavis wrote:Greatest post ever 2013.
  Greatest post 21th century
  UburL33tUzerNam
  UburL33tUzerNam


  Mensagens : 1142
  Data de inscrição : 2013-08-08
  Localização : Somewhere
  Current Project : Things

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  UburL33tUzerNam Thu Aug 08, 2013 11:16 am

  T́̑͑̾̓ͮ̈͐ͭ͗ͦ̌ͥͭ̋̍ͤ͠҉҉̡͈̻̮̯̪̮̩͕̘͖͈͟ͅH̶̴̛͈̻̖̳͉͙̥͇̙͙̤̭ͤ̌̊̃͗ͭͦ͒̂̾͐̈́ͤ͋ͭͦͮ͆̕͡X̨̢̡̖͖̩̫̞̞̬̞̲̟̳̬̮̖͉ͩͭͭ̅̋ͧ̔ͣ̂ͫ̒͋ͨ̈́̓́Ť̡̨͂͆ͧ̄̚͜͏͈͔̦̲H̉̏̿ͩ̽̇̎̽ͬ̉̏̃̒̓̋̊̊͏̵̸̡͖͎̰̼͖͉̪̯̺͇͓͇͔̻̦̞ͅX̵̸̲͍͙̪̯̙̞̘͈͎̠̹͓̤͈̟͎͗̓̿̀̓̊̎̄̓̏ͯ̇̂̿̒̌͢T̵̨̥̤̠̣̤͍̞͕̼̹̯̜̤̮̰̍ͬ̈́̿̎ͭ́͡͞ͅH̸̨̛̝̝̝͉̟̥̉̿̿͋̕͜Xͥ̐͗̒̆ͨ̐̔́͏͜͏̰͎̭̗̮͇Ț̸͕͉̱̻̼̼̺͖̱̜̞͎̲̙̱͈͚̀̅͒͗͊͂ͧ͆̒͜͢͢H̷̨̡͈͇͍̬͈̩̼͈ͣ̑͆͐̽́́͘ͅͅX̢̛̝͎̹̼͉̫͔͙̓̈́̃̌̋̆͋́̾͒̏̀͞ͅT̴͌͂ͥ̔҉̛̛͚͙͓̰̜̳̫̤̼͖̫͉͍Ḩ̵̳̞͙̝͕̳̦̹̮̤̺̮̜̯̦̾͆̄͆̿̌ͯͩX̷̷̲̗̫̹̺̲̝̻̪͔͇̼̯̠͕̖̰̪̩̏̈́̿ͫͮͪ̍̔̔̑̔̓̋͆͞T͆̏ͨ̾̔͗̏ͥ͛̿̊ͦ͒ͤ̽̋͋҉̧̜͚̮͕̝͓͍̭̤̫͕͙̘̪Ḩ̧̣̗͇̠͎̱̫̟̬͉̮͔̹̬̜̻͕̝ͫ̊̅ͫ̂͛ͯ͛̅͑̒̏̀̕X̧̧͕̖̣̠̯̰̙̱̩̭͇̳̦̓͋̓̌̕͢͝ͅͅṮ̥̜̻̼̰̙̼͖̯͔̦ͤͧͬͩ͌͆̓͆̕͢͟͟H͉͎̺̰͙̑̋̿̊ͫ̊͊ͥ͌̂̀͡͝X̂̈́̇ͤ̈ͫ́́͏̰͖̣T̴̝̤͉̲̦̹̟̲̜̳̯͚̲ͪͬ̒̏ͫͪ͐͂͊̌́͝ͅH̘͉͉̠̻͎͖̩͒̈ͪ̀̿̆́͝͞X̷ͭ͂ͨ̑͂͐ͣ̃͛́͘͏̦̗̤̖̲̳̱T̛̻̹̩̦̣̥̥̺̪̹̪̮̦̦̲́͌͌ͯ̒̀͜͝͡ͅH͖̮̣̞̯͙̻͎͇̝̗̘̬̖̰̞͍̽͗̓̅ͫͪ̕͡ͅẌ̛̳͈̹͓̱̝̳̝͛ͥ͛̃ͯ͗͊͆͊̈̓ͣ͋ͩͯ̚͞T̨̹̯̱͓̻̫̣͇̯͈̘̙́̓͑̽̄̑͋̒ͩ̐͋͛̓̔̈́͢͞H̜͚͓̪̗̦̺̘̘̯͍̟̦̬͈͉̓ͧ̃͋̀̅̀̔̓͐́̍̕͝X̧ͤ͊͋͒̋ͯ̐̾̌͆ͯͮ̐ͥ̍ͣ̀҉̸̸̥̟̳͓̫̰͉͙̗̝̭̙̜T̲̞͖͓͓̪̙̥͖ͧ̋̆ͭ͗ͧ͊̋ͥ́̚̚͟H̴͖̰͚͍̘͔̳̣͖̲̳͕̙͊͑̀͗ͣ̏͘X͐̏ͭ̒̅ͩ̌̉̃́̑҉̲͇̣͇͝T̴̡̫͕̪̠̅̄͌̌́̏͛̂̔͑̋̉͋H̸͂̄̒̈́ͨ̉ͬͭ̍ͣ͛̍ͬ̄̇̊҉̻̜̦͖̗͔͙X̶̶̘̰̘̃̏̀ͧͨ͋̀͂̂̈́͢͠Ť̵͕̥̠̳̙̫̜͇͈̳̺̲̩̐̆͒ͯ͂͗̾̀͜Hͣ̾͐ͯͪ̍̓҉̧͉͕̱̖̙̺̣͇͙̣̭́ͅX̨̡͇̭̘̹̫̖̩͓̩̭̗̣̙̦̟̿ͦ͐͆ͪ͘ͅŤ̶ͬͭ͐̊́͛ͤ̍͆̐̂͂̊̍͂ͥ̚͞͝҉̘̗̹̱̦̺̜̼͓̪͓̙̪̤̱̯ͅḢ̴̶̨̲̩̗͙̯̿ͥ̓ͨ̉ͫ̓̄͢Xͣ̋ͩ̾̅ͦ̄ͦ̃̋͗̓͋͋̀҉̝͖̙̰͉̣͓̟̪̲͕͔̪͔̯T̵̳̫̳̤͔̭̲̞̪̭͂̌ͮ̓͛̃̂ͧ̿͠ͅḨ̶͈̫̬̤̜̝̝̤̭̰̊̔́̈́̉͐̆͂͆ͬͨͨ̅̓̋̀͘X̨̎ͫͫ͌̋̏ͨ͛ͯͥ͐͛̓̀̆͒̀͏̳͕͙̟̞T̵̵̛͎̦̤̻̺̫̱̥̬̫̱͙͚̿ͣ̑̈̿͒̚͟ͅH̵̢̲̥̥͖̮̮̖ͭ͑͊Ẍ̶̸̟̠̩̬̈̈́͗̀̉̾̃̋̉̿͛̂̽̅̒͛̀̚͝T̛̯̰͇̘̀̇̀̾̀ͮͯ̔͌ͬ̈́ͩ̚͠H͕̜̱̣̥̞͕̻̞̫̾ͮ̊ͩͨ͗̋̀̽́ͬ́̃̓̍̅̂̕Ẋ̸̢̨̦̰̖̤̦̬͒̓ͬ͂̌͌ͬ̽̀̓́̚̚T̠̱͔̯̰̹͖͇̙̯̜͚̞͑̿ͭͪ̏ͯ̈́͢H̆̿ͮ̆̉̔̊͋ͣ̉͏̸̴͇̠̭͚̞̜͓̪͕͉̠̙̱́͝X̣͈͚̼͚̰̠̦̘̊ͯ̑͛̈ͯͣ͑ͥ͘͞͠ͅT̡͚̹̳͇͕͇̩͖̗͒͑̔̑͢Ḧ͈͍̬̫̰͆̓̒ͮ̉͗ͫ́͜X̸̡͖̫͙͙̼̜͙̰̘̟̯̝͕͕̩̫͛ͣͬͨ̊͊̔ͨ̉̎͌͑̽͐̅Ţ̸̧̡͔̯̤̦͉̫̣͇̣̯͖̭̺̬̭͒ͩ̈́͒̈́̈̈ͫ̓ͭ̊ͩ͝H̸̟̹͉̱͉̺͔̗̀̂͒̎̇̿ͩ̎̊͑ͬͦ̚͠͡X̴̧̙̣̤̲͎̼̎ͣ̌̔̅ͮ̓͋ͨ̄̓̒̚ͅͅT̝͔̤̰̙̦̪̃̌ͭ͛̅̋ͦͨͪ͞H̴̦͉͎̬͚̿̉̽̄͒͗͌̌̕͝͞X̷̶̞̫̝͚̱ͪ̊͛͆̈͗̇̎͆ͭ͛̽̓̄̈ͧ̇ͤͤ́͘͞T̤̠̠̰̯̮̣̲͌ͪ̓̂͠͠͠H̻͙͉̞̃̈́ͦ̽ͮ̽ͫ̇͒̚̕͞͡͡X̦̹̗͍̦̼͓̣̟̙̘̗ͭͬ̈́̀̌̃͑̈͒̊̒̃ͮ͘̕T̢̧̑̽͑͗͋̇ͬ͂̆͗҉͓̙̻̩̪͉̠͎͉͈̫͉͉Ḣ̴̷̬͇͈̦̫̠͎͎͉̜̮̲̪̮̈́̈ͮ̉͒ͮ̈̐̊̈́͆͊ͨ͂̏̉̕Ẋ̈ͣ͑̑̏̽ͫ̈ͥ̌ͮ̅ͦ͋̾ͤ͂͏͕͖̮̯̦̬̥͈͇͍̭̭̹͚̬̳̯̖͢Ț̱̯̜̤͈̩̬̙̹̜̻͚͚̰̖͌̓ͦ̔ͤͨͨ̆ͣ͒ͯ͆͋ͨ̽ͬ̊͞H̷̾̑ͬͦ̓̿̌ͩ̀̚͟͏̴̥̭̭X̷̧̩͓̻̲̯̠̻̹̲̥͖͍̻͚̊̎̉ͣ̏ͫͯͮ̃͘͞T̷̡̞̤͉̪͎̳̦͙̪͓̳̟̦͚͍̯̦ͫͮ̉̍̂ͭ̄̒ͣ́ͤ̉ͫ̈ͧ̍̏ͅH̵̨̡͓̬̫͍̗̥̠̭̳̠̙̱̗̩̮̲ͬ͛̉̌̐͐̒͗ͨ̄͋̉͑ͭ̾͘͝ͅX̶͉͙̰͖͎̫̤͍̱̗̟̦͎͕̠̾̉̐ͣ̂̿͐ͦ̅̔̽̇ͤͨ̈́͘T̴̺̣̙̫̗̙͉̦̺̍́̊̌̓͌ͭ̂̅̇̀Ḩ̗̭͔͉͇̪̾̂ͩ̈́̊̑̎͑ͪ̽͗̇̐̽ͨ̔̑̈́́̕͡X̶̷̵͔̝̘͎̮̾̌́ͧ̀͢ͅT̸̝͉͉̖̠̥͍̮ͩͮͦ̋̑̄ͤ̀̊̓̑͗ͨ̋ͫ̊́͢Ḧ̸́̅̅̔͐̾̋ͯ̾ͥ̇͏̼͙̟̩̰͚̳̼̕͘͜ͅX̷̮̼̤̲̺͔͈̯̩̟̮̱̰̹̰͓̩̘ͫ̎ͩ̑͗͊ͧ̔̾̂̍̀̽͜͞T̨̋͐̇̾̇ͪ̀҉̙̳͇͕͉̟̝͉̭̱̬̠Ḥ̴̨̧̙̲̙̦̹͉̙̩̻̯̰ͤ̄̏̉̈̄ͭ̆̋̇͗͒͋̒̐͆́́X̷̼͉̟̲̗̫̼̥̖͕͖̙̫̎͂ͩͮ́͌̊͒̓͐̄̒̔ͫͤ̏͞ͅT̸̠̜̟̤͙̝̣̫̼̳̗͔̜̗̳̆̿̽̀̐̋̇̋̅͌̇̇̎͑̀̀̚̚̚͡Ḩ̴͊ͣ̎̃̐̎̈҉̨̼̖̺̩̘Xͫ̌̏̅͂̐̂͊̒̂̌͠҉̮̰̣̭͉̲̝͙͝Ţ̓̀ͤ̂̔̀ͨ͏̙̯͖͎̬͍̩͎̣͓͎̼̖Ḩ̵̻̝̣̥̲̬͓̺̱̘̠̻͍͉̲̹͓̞͔ͣ̈́̌͐͒̀̐̉̑ͩ͂̔͆̀͐̒͐̀͘X̵̡̖̖͍͇̻̖̣̼̬̭̺͂ͩ͛ͨ͗̓ͤ̂͊̀̍̃́͘͟ͅT̨͔̣̣̰̯͈̠͔̼̮͉̗͖͔͓̈́̂̅͋̈́̇̍ͥ̓̀̂̀̕H̵͂̇ͩ̅̂̓̅͐̽ͮ̍̌ͫ̐̀ͧ̑̉̈́͝͏̣̮̻͚̦̤̣͇X̢̹̹̹̪̗̥̠͔̝̠̝̮̭̦͂̄ͩͭ͂̓̚͘͝͠Tͧ̏͌̈́̽ͯ̽ͨ͒͌̆̓͌̈̾̅̾̀̀͏͈͔̤̫̯̩̗͈̭͇̣̫̞̭͙̝̫̬͉̕͞H͛͒̿̓͜͏͏̨̞͖̺̼X̧ͬ̃ͪ̆ͪͮ̿̾͊͗ͩ͑̈̽̚҉҉̦̣̰̦̗̬̯̩̖̠̠͔͓̫̲͍̩̣͜͡Ṭ̝̣ͫ̈́̑͆̉̀͌̿̐̈́̇͛ͮ̏ͭ̾̕͢͠Ḩ̷̬͍̣͙̥̲͉̹̫̝̦̳̩̔̆̆ͨ̾͞X̹̻̰̘͛̈́̒̈́̄ͥ͑̃ͮ̇̈͒̉̚̚͟͡Ţ̷̧̨̫̻̗̮͓̱̟̩̹̥̺̭̖̞̞̳̹̃͗̔̑̓̏͐ͨ͢H̶̹̥̝̰̖̞͍̪͈̖̳̭͕͖̬̩̳̟̩̓ͫ̓́ͯ̕͜͢͠X̲͓̼̝̻̞͋̂͊̔ͯͥͩ̓̈͌̇ͫ͘͘T̵̟̗̪͍̠̮̟̼̜͔͕͖̰̦̝̀ͧ͂ͬ͗̌̾͛ͮ̌̀͝͠͝H̖̮̫͖͙̻̱̞̗͔̭̩̮͎͂̽̂͂͌̽͂̄̋ͫ͟ͅͅͅX̷̠̮̘͈͚̰̭̞̰͚͈͕̰͚͔̦̼̌͆̓ͬ͛ͥ͋ͪͤ͂ͩ̽́̓ͦͮ͛̀ͅṪ̶̡̛͈̼̳͔̳͔̩̀ͫ̾͋͛̋ͯͤͥ̉̄́͟H̴̵͉̖̪͇̠̺͎͙̘̻̤͊̆ͫ̒̉͐̂̓̒̍X̷̧̯̻̪̤̬̭̖̳̯͉̔͛ͪͯ͌̈́ͦͣ̆͐ͦͩ͑̂̇̀̚ͅT̴̝̠̹̙̲̫͎̝͓̲̪ͥ̑ͫͯͥͦ̄ͯ̎̓̉̌H̵̥͕̖̗̳͇̾͑̆̊̏̕X̵̿ͪ̿̏ͩ̒͆͊͗̃̿ͮ̅ͮ҉͏̴̙͖̠͙͠Ţ͙̬̦̜̹͍͉̫͍ͥ͋̇̌͗̃̽ͪͣ͒̽̒́̀͜͠H̨͎͚͇̪͔͚̩̬̹͚̹̒́̿͑ͨ̄͊̉ͭ̂̍̍̀̚ͅX̷̸͕͉̟̠͍̽͛̒ͦͬ̐̑ͮ͠͡T̨̢̳̦͇̦̣̮͓͇̣̘̼̥͖̹͎̟͎͌ͧ̔͋͗ͥ̚͘͞H̢͙̗̻̱̙̗̖̺͖ͫ̐ͤ͛͆̌̾͆̍͗̄͆́ͫ̊X̔̊͆́͂̽͛̏͂̈̓ͮ͆̑̋̓͝͏͓͓̱̬̠̱̝̘͔̺̥̘͈̼T͛ͤ̂̋̎͂́ͭͥ̌̎͆̋ͫ̀ͧ͑̈̚͘͏͈̱̙͚̙̹̪̳̠͉̣͍̬̹͈͉H̴̛͖̳̩̮̋͆̂ͣ̊̂͗̽̊̚Xͥ̅̈͊̊͏̜͍̗͉̦̠̥͙ͅT̢͔̹̟͇͓̮̮̟̝̔͛̎͋͝H̨̡̪̥̭͚̠̬̽ͪ̿ͨͭ̈́ͩ́̀́̈͢͞͞X̡̧̆́͊͒́̌ͪ͋̓ͮ̌̈ͧ͂̃ͨͩͮ́̕҉̟̭̬̙̫̦̟̼̙͈T͆̽̇͏̱̣̝͕̼͖̟͢ͅH͍̣̖̝̭̬̹̙͍̹̫̰̞̤̪̗̩̄͑̀͛̑̿̔ͩ͋ͦͬ̋̀̚X̶̵͐͐̂ͪ̈̉̓̆ͮ̔̑̐̒̄҉̩͕̘͔̱̮̲̠̲̳͚̰͇͕͕̤̕ͅṬ̛̣̲̺̈̋ͭ̆̃ͩͨ͌ͣ̉̾ͯͩͥ̚͢͟H̴̛̻̳̲̻ͤ̐́ͫ̂̀̅͗ͤ̑̀͡X̸͕̭̹̻̦̖̝̣͖͔̹͍̀͌̿̔̆́̂̄̀̄͋͂ͫ̏ͩ̈́̕͟T̛̛̬̥̲̰̞̦͓̮͎̫͖͓̺͍͐̑͌͒ͫͯͣ̉̓̓̂̿̓̽̒ͨ͘͠ͅH̢͔̖͍̣͍͕͍̞̲̣̊̆ͯ̂ͩ̌ͦͫ̓ͤ̿̍̂ͤ̂̉̀ͅͅX̷̽ͣ̾̿ͥͥͪ̿ͭ̓ͮ̽ͧͥ̓̓͞͝͏̧͔̱͙̩̜̙̜T̶̷̜̝̩̖̭͙̱̠̬̠͚̬̹́ͤ͊̊̆̈́̈ͪͮͤ̏́̽͆̄ͨͨ͂ͫ͢ͅͅH̛͔͍̭̲̤̼̰͍͎̘͈̍̃̓͒̓ͧͭ̎͑ͩ̄ͭ̋̄͢͞X̏̊ͨ̈ͫ̊ͫ̓ͩ̚͜͏͕͙̭̠̯̱͚͕̦̤̼͕͔̱͍̪T͈͙̞̞̹͙̤̟͕͍͔̭̺ͤ͑̉ͧͩ̓̀͜͢H̛̦̤͔̖̪̟̆͑̓̈̑̌ͨͣ̽͐̆̿ͦͮ̿͊̋ͯ̚͞X̴̧͍̥͚̣͔̟̖͎̺̱̙̤̟͔̎ͫ̄̈́̽ͣ͞ͅT̿̽ͧͩ̇̊̇̽͒͐ͣ̆҉̸͎͙̫͈̻̪͉͚͙͎͚͝H̢̦̝͙̳̓̋͂̒͋̓̾̒̒̕͡ͅX̔̋͂̇̄͛̾ͨͨ̾͆̓̑̆̿͏̨̛̘̣̞̥̞̣͍̱̗̬͚̗̜̼̣͝T̑͌ͭ͋̒̌ͣͫ͗̿͏̶̩̫̳̼͚̻͇͕͕̳̞̥͉H͛̌͋ͪͣ̆͌͋̃ͬͩͫ͊͛͆̆͑͏͕̘̺̗̤̹͙̰̼͎͖͠Ẍ̶̧̳̭͚̤͎̹̬͕̙̼̻́ͪ̅ͫ̿͆ͣ́ͪͧ̄͢ͅT̯̪͉̳͇̩̦̗͕͍̙̗̘̺̙͉̰ͭ̍̐͌̒̿ͩ̾́̾̏̍ͭ̏̿̀͞H̊̀̑̋̽̍̓̅̀͒̍̀͒ͭ͌͌͐͂̈҉̫̹͎̮̜̥̗̰̥̤̠̣̼̰̖̮̪X͋̔ͯ͂́͏̟͎̲͕̮͈̟̠̮͍́͝͠T̈̋ͩ̌ͣ͆͆̉̎̂̊ͫ͐̄ͮ͋ͭ͏̴̨̟̰̪̬̠͕̕H̟̦̩͖̱̠͈̼̤̉̈́̍ͨ͂͛̍ͬ̓̕͜͞͞Ẋ̵̷̵̙̝̳̞̝̣̗͚͈̘͉́͒̄͆͋̅͛͆͋͆̐͞͠T̟͈̠̭̭̘̟̩̭̪͍̖̎̌̽̔ͨ͞͠H̉̽ͥ̉̊̒̒̃̉͏͘͏̸͉̬̠͎̬͚̥̯̠̲̻͢ͅX̴̧̨̺͈̱̫͛̒ͨͤͧ͛͟͠Ţ̘̗̲̯͔̬͕̩̹̲̲̮́̒̾͛̽̌ͫ͆͗̽ͤͫ͗̆̚͘͝ͅH̢ͭ͋̔̇̈ͫ́ͬ̂̂͊͒̓̽͆̌ͫ̚҉̴͔̘̜͕̟̩̟X̨̡̱͙̟͎̲̲̟̉ͨ͛ͦ͗̃͞ͅT̨̛͚̗͉̘̮͕̱ͮ̅̔̋̃̍̔͆͆̑ͫ̑̚̚͝H̵̵̨̾̆̊̈ͭ͏̰͙̬͉̖͉̟͕̥̹̘̪̼̖̭X̆͋̌ͤ̄̐͆͒ͬ̿̈̍ͯ̀͘҉̗̯̼͖̖̲͎͖̤̻̹͙͍͍ͅŤ̴̷̡̢͇̱̫̲̫̤͓̹̼̜̲̼̠̳ͦ̒ͩͮ̋̃́H̸̘͙̬̟̣͓̳̬͙̱͋ͧͫ̅͊̂̀͐ͨ̋̐ͫ͊̆͑ͯ̓̌͌͞X̛̝̙̭͎̹̗̫͉̣̗̯͖̼̜͇̬̙̝ͫ͐ͤͤ͠T̵̴͍̳͔͔̐̅̋̃̉ͨ̎̋͂̋ͯͣͩ̽ͪ̈́́́̀H̉͊́ͨ́̉ͫ̄͟͏̵̧̻̤̲̤̤͇̩̩̠͖͍̀ͅX͑͒ͦ̈͋̀̄͊ͥ̈ͩ͑̇ͬ́͗͊ͫͣ̀͏҉̻̺̭̫̬̤̗Ţ̶̶̛̼̞̭̫͛ͫ͒ͨ̄̆̂̅̏̇̈́ͯ͊͋̓H͗̉ͭ͒͋́͂ͯ͂̌͌͆̏̉̂ͥ͛͊̚͞͏̴͓͍̗͚̞̝͔̝̖̞̗͖̱̱͢ͅX̵̧͍̩͎̖̰̗̙̲͕̟̼̳̬̞̫̎͂̃́̚͘T̡̃̔͆͂͌҉͈͖̦̙̲̣͍̭̩̬͙͡͠H̢̯̩͖͚̖̤͚̤͍͇̱̬͍̝̲̠̻̹ͫ̇̋̓ͦ̉̕͘͜͜X̸͕͙̭̣̮͉͎̱̦͓̼ͨͣ̒̊̓̐ͨ͢͢͟Ṯ̵̡̺̙̟̯͎̬̮̪̥̣̦̥̰͓͉̬͔̉̋͆͛̌ͦ̊ͯ́ͩ̇͒̈̃ͥ͞͠Ḩ̶̛̂̾ͦ̈̎ͥ̄҉̝̦͇̲̯̘̩̳͚̤͙̬ͅX̛͔͈͍̗̾̊̒̍̈̑̈́͛͆̇̋̚͜T̨̛̰̪͚̤̬͇̺͈̻̓̐̄̐ͫ̏ͯḤ̪̟͓̬̫̘̙͖̹͈̺̀̑ͥͬ͊ͨ͛̒͂̽̚̕Ẍ͇̜̣́͂̎̈́ͤ͟T̵̘̖͕̪̠͖̠͉̞͚͖͉̲̝ͦͭ̾ͨ̓̏̏ͪ͂̊̚̕H̢̅ͧ̊ͨ́̓͐̄ͯ̃ͮ̃̄̓ͣ҉̯̞̤̰̯̳̯̝̼̪͠X̤̻͚̘͕̣̺̮̮̩̲̍ͩ̽̔̓͊̔̈ͬ̑̊͝ͅT̢̢̛̬̯͍̞͓̥̃̈ͪͣͯ̎́̚̚̕H̢̧̲͙̺̯͍̦̟̝̗̘̺̜̬̺̤̩̗̖̏̊͐̈̽͂̒̇̽͛̅͌̋̐̒̊X̢̖͍͎̗̥͎̗̪̟͓̙̆ͣͮͧ̑̿͊̓̓͒̽̐̑̽͛̑̈́̈̀ͅT͋ͫ͐̎̆͛̿̈̾͗ͯ͐̚͏̲͉̤̼͎͙̣̞̯̬͈̜͡H̴̨̯̠̤̥̉ͣ͐̎̔̀̉͆̎̎ͨ̀̍̄̌ͮ̏ͥ͐X̢̦͚̟͇̖̦͕͕̌̽̓͋͟͝T̋̊̆͆̿̑̒̐͂̃͒̀͒͗̆ͥ҉̡͖̭̗͓͢H̶̱͖̲̻͓͒̅̂ͮ̄ͭ̚͠X̄̌ͯͧͧ̉͛ͨ̾ͧ̒̚̚͟͏͏̵̟̤̩̕T̶̙̬̱̹̩̳͍̟͖͒̋͋̇̎͛͋͊̒̅́͊̔̃̀͘͢H̛̱̣̟͎ͪ̅̆ͨͬ̒̑̍͆̊̈̿́͟͜X̸̶̛̝̳̹̬̄̓ͥ̽̃̍̋̎̈T̑͛̂͌ͯ͋ͪ̑ͥͪ̚͟͏̸̢̟̳̫͇̕H̨̠̦͚̝̱̦͆̏̌̄ͮͯ̎͘X̢ͣ̒ͦ̋̀ͧ̎͑ͯ͗҉̛͇̪̣̞̥̠͓͍̱̝͍T̵̢͗͐͒ͮ͢͏̲̯̘͖̹͈̖̹͕͉͞H̨̡̼̬̻̰̪̫̝̯͎͎͖̖͙̣̮͍̲̫ͨͧ͊̆̉̓̄̿͒̋͐ͧ̍̓X̡͔̖̦̹̱͓̻̲̫͕͖̭̪̠̟̗̆ͨ̐͛̇̌ͤ̏ͦ̃ͣ͗̿͢͡Ţ̧̳͍̜ͦͪ̾̊ͪ̓ͯ̽ͅH̒́ͭ͆̓͊ͯ̅̑̆̄̆҉̴̲͓͙̱̠̲͚̜̼̺̙̘̜̕Ẍ̶̮͖̖͔́ͣ̍̎̅͘T́̑͑̾̓ͮ̈͐ͭ͗ͦ̌ͥͭ̋̍ͤ͠҉҉̡͈̻̮̯̪̮̩͕̘͖͈͟ͅH̶̴̛͈̻̖̳͉͙̥͇̙͙̤̭ͤ̌̊̃͗ͭͦ͒̂̾͐̈́ͤ͋ͭͦͮ͆̕͡X̨̢̡̖͖̩̫̞̞̬̞̲̟̳̬̮̖͉ͩͭͭ̅̋ͧ̔ͣ̂ͫ̒͋ͨ̈́̓́Ť̡̨͂͆ͧ̄̚͜͏͈͔̦̲H̉̏̿ͩ̽̇̎̽ͬ̉̏̃̒̓̋̊̊͏̵̸̡͖͎̰̼͖͉̪̯̺͇͓͇͔̻̦̞ͅX̵̸̲͍͙̪̯̙̞̘͈͎̠̹͓̤͈̟͎͗̓̿̀̓̊̎̄̓̏ͯ̇̂̿̒̌͢T̵̨̥̤̠̣̤͍̞͕̼̹̯̜̤̮̰̍ͬ̈́̿̎ͭ́͡͞ͅH̸̨̛̝̝̝͉̟̥̉̿̿͋̕͜Xͥ̐͗̒̆ͨ̐̔́͏͜͏̰͎̭̗̮͇Ț̸͕͉̱̻̼̼̺͖̱̜̞͎̲̙̱͈͚̀̅͒͗͊͂ͧ͆̒͜͢͢H̷̨̡͈͇͍̬͈̩̼͈ͣ̑͆͐̽́́͘ͅͅX̢̛̝͎̹̼͉̫͔͙̓̈́̃̌̋̆͋́̾͒̏̀͞ͅT̴͌͂ͥ̔҉̛̛͚͙͓̰̜̳̫̤̼͖̫͉͍Ḩ̵̳̞͙̝͕̳̦̹̮̤̺̮̜̯̦̾͆̄͆̿̌ͯͩX̷̷̲̗̫̹̺̲̝̻̪͔͇̼̯̠͕̖̰̪̩̏̈́̿ͫͮͪ̍̔̔̑̔̓̋͆͞T͆̏ͨ̾̔͗̏ͥ͛̿̊ͦ͒ͤ̽̋͋҉̧̜͚̮͕̝͓͍̭̤̫͕͙̘̪Ḩ̧̣̗͇̠͎̱̫̟̬͉̮͔̹̬̜̻͕̝ͫ̊̅ͫ̂͛ͯ͛̅͑̒̏̀̕X̧̧͕̖̣̠̯̰̙̱̩̭͇̳̦̓͋̓̌̕͢͝ͅͅṮ̥̜̻̼̰̙̼͖̯͔̦ͤͧͬͩ͌͆̓͆̕͢͟͟H͉͎̺̰͙̑̋̿̊ͫ̊͊ͥ͌̂̀͡͝X̂̈́̇ͤ̈ͫ́́͏̰͖̣T̴̝̤͉̲̦̹̟̲̜̳̯͚̲ͪͬ̒̏ͫͪ͐͂͊̌́͝ͅH̘͉͉̠̻͎͖̩͒̈ͪ̀̿̆́͝͞X̷ͭ͂ͨ̑͂͐ͣ̃͛́͘͏̦̗̤̖̲̳̱T̛̻̹̩̦̣̥̥̺̪̹̪̮̦̦̲́͌͌ͯ̒̀͜͝͡ͅH͖̮̣̞̯͙̻͎͇̝̗̘̬̖̰̞͍̽͗̓̅ͫͪ̕͡ͅẌ̛̳͈̹͓̱̝̳̝͛ͥ͛̃ͯ͗͊͆͊̈̓ͣ͋ͩͯ̚͞T̨̹̯̱͓̻̫̣͇̯͈̘̙́̓͑̽̄̑͋̒ͩ̐͋͛̓̔̈́͢͞H̜͚͓̪̗̦̺̘̘̯͍̟̦̬͈͉̓ͧ̃͋̀̅̀̔̓͐́̍̕͝X̧ͤ͊͋͒̋ͯ̐̾̌͆ͯͮ̐ͥ̍ͣ̀҉̸̸̥̟̳͓̫̰͉͙̗̝̭̙̜T̲̞͖͓͓̪̙̥͖ͧ̋̆ͭ͗ͧ͊̋ͥ́̚̚͟H̴͖̰͚͍̘͔̳̣͖̲̳͕̙͊͑̀͗ͣ̏͘X͐̏ͭ̒̅ͩ̌̉̃́̑҉̲͇̣͇͝T̴̡̫͕̪̠̅̄͌̌́̏͛̂̔͑̋̉͋H̸͂̄̒̈́ͨ̉ͬͭ̍ͣ͛̍ͬ̄̇̊҉̻̜̦͖̗͔͙X̶̶̘̰̘̃̏̀ͧͨ͋̀͂̂̈́͢͠Ť̵͕̥̠̳̙̫̜͇͈̳̺̲̩̐̆͒ͯ͂͗̾̀͜Hͣ̾͐ͯͪ̍̓҉̧͉͕̱̖̙̺̣͇͙̣̭́ͅX̨̡͇̭̘̹̫̖̩͓̩̭̗̣̙̦̟̿ͦ͐͆ͪ͘ͅŤ̶ͬͭ͐̊́͛ͤ̍͆̐̂͂̊̍͂ͥ̚͞͝҉̘̗̹̱̦̺̜̼͓̪͓̙̪̤̱̯ͅḢ̴̶̨̲̩̗͙̯̿ͥ̓ͨ̉ͫ̓̄͢Xͣ̋ͩ̾̅ͦ̄ͦ̃̋͗̓͋͋̀҉̝͖̙̰͉̣͓̟̪̲͕͔̪͔̯T̵̳̫̳̤͔̭̲̞̪̭͂̌ͮ̓͛̃̂ͧ̿͠ͅḨ̶͈̫̬̤̜̝̝̤̭̰̊̔́̈́̉͐̆͂͆ͬͨͨ̅̓̋̀͘X̨̎ͫͫ͌̋̏ͨ͛ͯͥ͐͛̓̀̆͒̀͏̳͕͙̟̞T̵̵̛͎̦̤̻̺̫̱̥̬̫̱͙͚̿ͣ̑̈̿͒̚͟ͅH̵̢̲̥̥͖̮̮̖ͭ͑͊Ẍ̶̸̟̠̩̬̈̈́͗̀̉̾̃̋̉̿͛̂̽̅̒͛̀̚͝T̛̯̰͇̘̀̇̀̾̀ͮͯ̔͌ͬ̈́ͩ̚͠H͕̜̱̣̥̞͕̻̞̫̾ͮ̊ͩͨ͗̋̀̽́ͬ́̃̓̍̅̂̕Ẋ̸̢̨̦̰̖̤̦̬͒̓ͬ͂̌͌ͬ̽̀̓́̚̚T̠̱͔̯̰̹͖͇̙̯̜͚̞͑̿ͭͪ̏ͯ̈́͢H̆̿ͮ̆̉̔̊͋ͣ̉͏̸̴͇̠̭͚̞̜͓̪͕͉̠̙̱́͝X̣͈͚̼͚̰̠̦̘̊ͯ̑͛̈ͯͣ͑ͥ͘͞͠ͅT̡͚̹̳͇͕͇̩͖̗͒͑̔̑͢Ḧ͈͍̬̫̰͆̓̒ͮ̉͗ͫ́͜X̸̡͖̫͙͙̼̜͙̰̘̟̯̝͕͕̩̫͛ͣͬͨ̊͊̔ͨ̉̎͌͑̽͐̅Ţ̸̧̡͔̯̤̦͉̫̣͇̣̯͖̭̺̬̭͒ͩ̈́͒̈́̈̈ͫ̓ͭ̊ͩ͝H̸̟̹͉̱͉̺͔̗̀̂͒̎̇̿ͩ̎̊͑ͬͦ̚͠͡X̴̧̙̣̤̲͎̼̎ͣ̌̔̅ͮ̓͋ͨ̄̓̒̚ͅͅT̝͔̤̰̙̦̪̃̌ͭ͛̅̋ͦͨͪ͞H̴̦͉͎̬͚̿̉̽̄͒͗͌̌̕͝͞X̷̶̞̫̝͚̱ͪ̊͛͆̈͗̇̎͆ͭ͛̽̓̄̈ͧ̇ͤͤ́͘͞T̤̠̠̰̯̮̣̲͌ͪ̓̂͠͠͠H̻͙͉̞̃̈́ͦ̽ͮ̽ͫ̇͒̚̕͞͡͡X̦̹̗͍̦̼͓̣̟̙̘̗ͭͬ̈́̀̌̃͑̈͒̊̒̃ͮ͘̕T̢̧̑̽͑͗͋̇ͬ͂̆͗҉͓̙̻̩̪͉̠͎͉͈̫͉͉Ḣ̴̷̬͇͈̦̫̠͎͎͉̜̮̲̪̮̈́̈ͮ̉͒ͮ̈̐̊̈́͆͊ͨ͂̏̉̕Ẋ̈ͣ͑̑̏̽ͫ̈ͥ̌ͮ̅ͦ͋̾ͤ͂͏͕͖̮̯̦̬̥͈͇͍̭̭̹͚̬̳̯̖͢Ț̱̯̜̤͈̩̬̙̹̜̻͚͚̰̖͌̓ͦ̔ͤͨͨ̆ͣ͒ͯ͆͋ͨ̽ͬ̊͞H̷̾̑ͬͦ̓̿̌ͩ̀̚͟͏̴̥̭̭X̷̧̩͓̻̲̯̠̻̹̲̥͖͍̻͚̊̎̉ͣ̏ͫͯͮ̃͘͞T̷̡̞̤͉̪͎̳̦͙̪͓̳̟̦͚͍̯̦ͫͮ̉̍̂ͭ̄̒ͣ́ͤ̉ͫ̈ͧ̍̏ͅH̵̨̡͓̬̫͍̗̥̠̭̳̠̙̱̗̩̮̲ͬ͛̉̌̐͐̒͗ͨ̄͋̉͑ͭ̾͘͝ͅX̶͉͙̰͖͎̫̤͍̱̗̟̦͎͕̠̾̉̐ͣ̂̿͐ͦ̅̔̽̇ͤͨ̈́͘T̴̺̣̙̫̗̙͉̦̺̍́̊̌̓͌ͭ̂̅̇̀Ḩ̗̭͔͉͇̪̾̂ͩ̈́̊̑̎͑ͪ̽͗̇̐̽ͨ̔̑̈́́̕͡X̶̷̵͔̝̘͎̮̾̌́ͧ̀͢ͅT̸̝͉͉̖̠̥͍̮ͩͮͦ̋̑̄ͤ̀̊̓̑͗ͨ̋ͫ̊́͢Ḧ̸́̅̅̔͐̾̋ͯ̾ͥ̇͏̼͙̟̩̰͚̳̼̕͘͜ͅX̷̮̼̤̲̺͔͈̯̩̟̮̱̰̹̰͓̩̘ͫ̎ͩ̑͗͊ͧ̔̾̂̍̀̽͜͞T̨̋͐̇̾̇ͪ̀҉̙̳͇͕͉̟̝͉̭̱̬̠Ḥ̴̨̧̙̲̙̦̹͉̙̩̻̯̰ͤ̄̏̉̈̄ͭ̆̋̇͗͒͋̒̐͆́́X̷̼͉̟̲̗̫̼̥̖͕͖̙̫̎͂ͩͮ́͌̊͒̓͐̄̒̔ͫͤ̏͞ͅT̸̠̜̟̤͙̝̣̫̼̳̗͔̜̗̳̆̿̽̀̐̋̇̋̅͌̇̇̎͑̀̀̚̚̚͡Ḩ̴͊ͣ̎̃̐̎̈҉̨̼̖̺̩̘Xͫ̌̏̅͂̐̂͊̒̂̌͠҉̮̰̣̭͉̲̝͙͝Ţ̓̀ͤ̂̔̀ͨ͏̙̯͖͎̬͍̩͎̣͓͎̼̖Ḩ̵̻̝̣̥̲̬͓̺̱̘̠̻͍͉̲̹͓̞͔ͣ̈́̌͐͒̀̐̉̑ͩ͂̔͆̀͐̒͐̀͘X̵̡̖̖͍͇̻̖̣̼̬̭̺͂ͩ͛ͨ͗̓ͤ̂͊̀̍̃́͘͟ͅT̨͔̣̣̰̯͈̠͔̼̮͉̗͖͔͓̈́̂̅͋̈́̇̍ͥ̓̀̂̀̕H̵͂̇ͩ̅̂̓̅͐̽ͮ̍̌ͫ̐̀ͧ̑̉̈́͝͏̣̮̻͚̦̤̣͇X̢̹̹̹̪̗̥̠͔̝̠̝̮̭̦͂̄ͩͭ͂̓̚͘͝͠Tͧ̏͌̈́̽ͯ̽ͨ͒͌̆̓͌̈̾̅̾̀̀͏͈͔̤̫̯̩̗͈̭͇̣̫̞̭͙̝̫̬͉̕͞H͛͒̿̓͜͏͏̨̞͖̺̼X̧ͬ̃ͪ̆ͪͮ̿̾͊͗ͩ͑̈̽̚҉҉̦̣̰̦̗̬̯̩̖̠̠͔͓̫̲͍̩̣͜͡Ṭ̝̣ͫ̈́̑͆̉̀͌̿̐̈́̇͛ͮ̏ͭ̾̕͢͠Ḩ̷̬͍̣͙̥̲͉̹̫̝̦̳̩̔̆̆ͨ̾͞X̹̻̰̘͛̈́̒̈́̄ͥ͑̃ͮ̇̈͒̉̚̚͟͡Ţ̷̧̨̫̻̗̮͓̱̟̩̹̥̺̭̖̞̞̳̹̃͗̔̑̓̏͐ͨ͢H̶̹̥̝̰̖̞͍̪͈̖̳̭͕͖̬̩̳̟̩̓ͫ̓́ͯ̕͜͢͠X̲͓̼̝̻̞͋̂͊̔ͯͥͩ̓̈͌̇ͫ͘͘T̵̟̗̪͍̠̮̟̼̜͔͕͖̰̦̝̀ͧ͂ͬ͗̌̾͛ͮ̌̀͝͠͝H̖̮̫͖͙̻̱̞̗͔̭̩̮͎͂̽̂͂͌̽͂̄̋ͫ͟ͅͅͅX̷̠̮̘͈͚̰̭̞̰͚͈͕̰͚͔̦̼̌͆̓ͬ͛ͥ͋ͪͤ͂ͩ̽́̓ͦͮ͛̀ͅṪ̶̡̛͈̼̳͔̳͔̩̀ͫ̾͋͛̋ͯͤͥ̉̄́͟H̴̵͉̖̪͇̠̺͎͙̘̻̤͊̆ͫ̒̉͐̂̓̒̍X̷̧̯̻̪̤̬̭̖̳̯͉̔͛ͪͯ͌̈́ͦͣ̆͐ͦͩ͑̂̇̀̚ͅT̴̝̠̹̙̲̫͎̝͓̲̪ͥ̑ͫͯͥͦ̄ͯ̎̓̉̌H̵̥͕̖̗̳͇̾͑̆̊̏̕X̵̿ͪ̿̏ͩ̒͆͊͗̃̿ͮ̅ͮ҉͏̴̙͖̠͙͠Ţ͙̬̦̜̹͍͉̫͍ͥ͋̇̌͗̃̽ͪͣ͒̽̒́̀͜͠H̨͎͚͇̪͔͚̩̬̹͚̹̒́̿͑ͨ̄͊̉ͭ̂̍̍̀̚ͅX̷̸͕͉̟̠͍̽͛̒ͦͬ̐̑ͮ͠͡T̨̢̳̦͇̦̣̮͓͇̣̘̼̥͖̹͎̟͎͌ͧ̔͋͗ͥ̚͘͞H̢͙̗̻̱̙̗̖̺͖ͫ̐ͤ͛͆̌̾͆̍͗̄͆́ͫ̊X̔̊͆́͂̽͛̏͂̈̓ͮ͆̑̋̓͝͏͓͓̱̬̠̱̝̘͔̺̥̘͈̼T͛ͤ̂̋̎͂́ͭͥ̌̎͆̋ͫ̀ͧ͑̈̚͘͏͈̱̙͚̙̹̪̳̠͉̣͍̬̹͈͉H̴̛͖̳̩̮̋͆̂ͣ̊̂͗̽̊̚Xͥ̅̈͊̊͏̜͍̗͉̦̠̥͙ͅT̢͔̹̟͇͓̮̮̟̝̔͛̎͋͝H̨̡̪̥̭͚̠̬̽ͪ̿ͨͭ̈́ͩ́̀́̈͢͞͞X̡̧̆́͊͒́̌ͪ͋̓ͮ̌̈ͧ͂̃ͨͩͮ́̕҉̟̭̬̙̫̦̟̼̙͈T͆̽̇͏̱̣̝͕̼͖̟͢ͅH͍̣̖̝̭̬̹̙͍̹̫̰̞̤̪̗̩̄͑̀͛̑̿̔ͩ͋ͦͬ̋̀̚X̶̵͐͐̂ͪ̈̉̓̆ͮ̔̑̐̒̄҉̩͕̘͔̱̮̲̠̲̳͚̰͇͕͕̤̕ͅṬ̛̣̲̺̈̋ͭ̆̃ͩͨ͌ͣ̉̾ͯͩͥ̚͢͟H̴̛̻̳̲̻ͤ̐́ͫ̂̀̅͗ͤ̑̀͡X̸͕̭̹̻̦̖̝̣͖͔̹͍̀͌̿̔̆́̂̄̀̄͋͂ͫ̏ͩ̈́̕͟T̛̛̬̥̲̰̞̦͓̮͎̫͖͓̺͍͐̑͌͒ͫͯͣ̉̓̓̂̿̓̽̒ͨ͘͠ͅH̢͔̖͍̣͍͕͍̞̲̣̊̆ͯ̂ͩ̌ͦͫ̓ͤ̿̍̂ͤ̂̉̀ͅͅX̷̽ͣ̾̿ͥͥͪ̿ͭ̓ͮ̽ͧͥ̓̓͞͝͏̧͔̱͙̩̜̙̜T̶̷̜̝̩̖̭͙̱̠̬̠͚̬̹́ͤ͊̊̆̈́̈ͪͮͤ̏́̽͆̄ͨͨ͂ͫ͢ͅͅH̛͔͍̭̲̤̼̰͍͎̘͈̍̃̓͒̓ͧͭ̎͑ͩ̄ͭ̋̄͢͞X̏̊ͨ̈ͫ̊ͫ̓ͩ̚͜͏͕͙̭̠̯̱͚͕̦̤̼͕͔̱͍̪T͈͙̞̞̹͙̤̟͕͍͔̭̺ͤ͑̉ͧͩ̓̀͜͢H̛̦̤͔̖̪̟̆͑̓̈̑̌ͨͣ̽͐̆̿ͦͮ̿͊̋ͯ̚͞X̴̧͍̥͚̣͔̟̖͎̺̱̙̤̟͔̎ͫ̄̈́̽ͣ͞ͅT̿̽ͧͩ̇̊̇̽͒͐ͣ̆҉̸͎͙̫͈̻̪͉͚͙͎͚͝H̢̦̝͙̳̓̋͂̒͋̓̾̒̒̕͡ͅX̔̋͂̇̄͛̾ͨͨ̾͆̓̑̆̿͏̨̛̘̣̞̥̞̣͍̱̗̬͚̗̜̼̣͝T̑͌ͭ͋̒̌ͣͫ͗̿͏̶̩̫̳̼͚̻͇͕͕̳̞̥͉H͛̌͋ͪͣ̆͌͋̃ͬͩͫ͊͛͆̆͑͏͕̘̺̗̤̹͙̰̼͎͖͠Ẍ̶̧̳̭͚̤͎̹̬͕̙̼̻́ͪ̅ͫ̿͆ͣ́ͪͧ̄͢ͅT̯̪͉̳͇̩̦̗͕͍̙̗̘̺̙͉̰ͭ̍̐͌̒̿ͩ̾́̾̏̍ͭ̏̿̀͞H̊̀̑̋̽̍̓̅̀͒̍̀͒ͭ͌͌͐͂̈҉̫̹͎̮̜̥̗̰̥̤̠̣̼̰̖̮̪X͋̔ͯ͂́͏̟͎̲͕̮͈̟̠̮͍́͝͠T̈̋ͩ̌ͣ͆͆̉̎̂̊ͫ͐̄ͮ͋ͭ͏̴̨̟̰̪̬̠͕̕H̟̦̩͖̱̠͈̼̤̉̈́̍ͨ͂͛̍ͬ̓̕͜͞͞Ẋ̵̷̵̙̝̳̞̝̣̗͚͈̘͉́͒̄͆͋̅͛͆͋͆̐͞͠T̟͈̠̭̭̘̟̩̭̪͍̖̎̌̽̔ͨ͞͠H̉̽ͥ̉̊̒̒̃̉͏͘͏̸͉̬̠͎̬͚̥̯̠̲̻͢ͅX̴̧̨̺͈̱̫͛̒ͨͤͧ͛͟͠Ţ̘̗̲̯͔̬͕̩̹̲̲̮́̒̾͛̽̌ͫ͆͗̽ͤͫ͗̆̚͘͝ͅH̢ͭ͋̔̇̈ͫ́ͬ̂̂͊͒̓̽͆̌ͫ̚҉̴͔̘̜͕̟̩̟X̨̡̱͙̟͎̲̲̟̉ͨ͛ͦ͗̃͞ͅT̨̛͚̗͉̘̮͕̱ͮ̅̔̋̃̍̔͆͆̑ͫ̑̚̚͝H̵̵̨̾̆̊̈ͭ͏̰͙̬͉̖͉̟͕̥̹̘̪̼̖̭X̆͋̌ͤ̄̐͆͒ͬ̿̈̍ͯ̀͘҉̗̯̼͖̖̲͎͖̤̻̹͙͍͍ͅŤ̴̷̡̢͇̱̫̲̫̤͓̹̼̜̲̼̠̳ͦ̒ͩͮ̋̃́H̸̘͙̬̟̣͓̳̬͙̱͋ͧͫ̅͊̂̀͐ͨ̋̐ͫ͊̆͑ͯ̓̌͌͞X̛̝̙̭͎̹̗̫͉̣̗̯͖̼̜͇̬̙̝ͫ͐ͤͤ͠T̵̴͍̳͔͔̐̅̋̃̉ͨ̎̋͂̋ͯͣͩ̽ͪ̈́́́̀H̉͊́ͨ́̉ͫ̄͟͏̵̧̻̤̲̤̤͇̩̩̠͖͍̀ͅX͑͒ͦ̈͋̀̄͊ͥ̈ͩ͑̇ͬ́͗͊ͫͣ̀͏҉̻̺̭̫̬̤̗Ţ̶̶̛̼̞̭̫͛ͫ͒ͨ̄̆̂̅̏̇̈́ͯ͊͋̓H͗̉ͭ͒͋́͂ͯ͂̌͌͆̏̉̂ͥ͛͊̚͞͏̴͓͍̗͚̞̝͔̝̖̞̗͖̱̱͢ͅX̵̧͍̩͎̖̰̗̙̲͕̟̼̳̬̞̫̎͂̃́̚͘T̡̃̔͆͂͌҉͈͖̦̙̲̣͍̭̩̬͙͡͠H̢̯̩͖͚̖̤͚̤͍͇̱̬͍̝̲̠̻̹ͫ̇̋̓ͦ̉̕͘͜͜X̸͕͙̭̣̮͉͎̱̦͓̼ͨͣ̒̊̓̐ͨ͢͢͟Ṯ̵̡̺̙̟̯͎̬̮̪̥̣̦̥̰͓͉̬͔̉̋͆͛̌ͦ̊ͯ́ͩ̇͒̈̃ͥ͞͠Ḩ̶̛̂̾ͦ̈̎ͥ̄҉̝̦͇̲̯̘̩̳͚̤͙̬ͅX̛͔͈͍̗̾̊̒̍̈̑̈́͛͆̇̋̚͜T̨̛̰̪͚̤̬͇̺͈̻̓̐̄̐ͫ̏ͯḤ̪̟͓̬̫̘̙͖̹͈̺̀̑ͥͬ͊ͨ͛̒͂̽̚̕Ẍ͇̜̣́͂̎̈́ͤ͟T̵̘̖͕̪̠͖̠͉̞͚͖͉̲̝ͦͭ̾ͨ̓̏̏ͪ͂̊̚̕H̢̅ͧ̊ͨ́̓͐̄ͯ̃ͮ̃̄̓ͣ҉̯̞̤̰̯̳̯̝̼̪͠X̤̻͚̘͕̣̺̮̮̩̲̍ͩ̽̔̓͊̔̈ͬ̑̊͝ͅT̢̢̛̬̯͍̞͓̥̃̈ͪͣͯ̎́̚̚̕H̢̧̲͙̺̯͍̦̟̝̗̘̺̜̬̺̤̩̗̖̏̊͐̈̽͂̒̇̽͛̅͌̋̐̒̊X̢̖͍͎̗̥͎̗̪̟͓̙̆ͣͮͧ̑̿͊̓̓͒̽̐̑̽͛̑̈́̈̀ͅT͋ͫ͐̎̆͛̿̈̾͗ͯ͐̚͏̲͉̤̼͎͙̣̞̯̬͈̜͡H̴̨̯̠̤̥̉ͣ͐̎̔̀̉͆̎̎ͨ̀̍̄̌ͮ̏ͥ͐X̢̦͚̟͇̖̦͕͕̌̽̓͋͟͝T̋̊̆͆̿̑̒̐͂̃͒̀͒͗̆ͥ҉̡͖̭̗͓͢H̶̱͖̲̻͓͒̅̂ͮ̄ͭ̚͠X̄̌ͯͧͧ̉͛ͨ̾ͧ̒̚̚͟͏͏̵̟̤̩̕T̶̙̬̱̹̩̳͍̟͖͒̋͋̇̎͛͋͊̒̅́͊̔̃̀͘͢H̛̱̣̟͎ͪ̅̆ͨͬ̒̑̍͆̊̈̿́͟͜X̸̶̛̝̳̹̬̄̓ͥ̽̃̍̋̎̈T̑͛̂͌ͯ͋ͪ̑ͥͪ̚͟͏̸̢̟̳̫͇̕H̨̠̦͚̝̱̦͆̏̌̄ͮͯ̎͘X̢ͣ̒ͦ̋̀ͧ̎͑ͯ͗҉̛͇̪̣̞̥̠͓͍̱̝͍T̵̢͗͐͒ͮ͢͏̲̯̘͖̹͈̖̹͕͉͞H̨̡̼̬̻̰̪̫̝̯͎͎͖̖͙̣̮͍̲̫ͨͧ͊̆̉̓̄̿͒̋͐ͧ̍̓X̡͔̖̦̹̱͓̻̲̫͕͖̭̪̠̟̗̆ͨ̐͛̇̌ͤ̏ͦ̃ͣ͗̿͢͡Ţ̧̳͍̜ͦͪ̾̊ͪ̓ͯ̽ͅH̒́ͭ͆̓͊ͯ̅̑̆̄̆҉̴̲͓͙̱̠̲͚̜̼̺̙̘̜̕Ẍ̶̮͖̖͔́ͣ̍̎̅͘
  UburL33tUzerNam
  UburL33tUzerNam


  Mensagens : 1142
  Data de inscrição : 2013-08-08
  Localização : Somewhere
  Current Project : Things

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  UburL33tUzerNam Thu Aug 08, 2013 11:33 am

  Ḩ̛͍̮͇̯̭̮̦̖̪͇ͧ͗́́̿ͅI̷͙̙͇͎̦͓̭̳͇͖̅ͫ̓̏͜͝H̝̳̥͔̰͍͔̤̦̞̲̩̱̜̠ͮͨ́̀̍̎̋̕͢͟ͅͅIͨͤ̄̎ͬͬ͛̇͗͘͏̪̙̞̳̯̬̞̘̻͎̘̙̳̥̻ͅͅH̄͂̂̿̽̑ͬ͑̎̔ͮ͋͠͏̶͕̝̙͘I̔̂̀͐̍́̚͟͏̨͙͎̟̣͖̩̬̫̤͈͔͇̩̺̗͇͕H̸̢ͤ̈͒̏̑ͩͨͧͯ̾̀̄͐ͤͧ͋̎̚҉̵̜̘̘̯͍͔̫̞͎̰̥͚͠I̲͔̝̻̘̙ͯ̈̄̽͆̄̂͌͐ͭͥ͒̏ͬ̄̚̕͟Ḧ̶̙̫̲̣͍̫̭́ͤͭ̓ͩ͂̌ͦ̋̔ͥ̇ͭ̅̀͡I̴̜͈̮͉̣͍̙͇͍͍̜͂̓ͬ̃̉ͦͭ̏̿͋̉̾͒̂̚͡͞͡H͉̙͖̣̺͓ͪ̆̓̾ͤ͗͐͊̏ͨ͗̉͑̐ͦͥ͌ͫ̂̀͞İ̡ͭ̈ͬ͆̒ͪͤ̓͐̈́ͥ҉̫̻̠̣͚͇̦̥̤̝͖H̶̴̸͓̺͓̝͔̦̩͍̰ͩ̿ͬ̆̓̐Į̶̢̞̤̯̝̼͉̦̣̤ͧͤͪ̐̉̍ͬ̃̓ͭͩ͌͗͑̽̄͂̈́͂ͅĤ̔̓ͯ̈́̉̉̊ͫ̋͋͂ͭ͛̎͘͝҉̫̤̬̼̣̻́͢Ȋ̶̧̤̩̘͈͂ͭ̈́ͨͩͨ́͟Ȟ̷̡̟͖̦̺̌̂̿̌̂̓I̥̤͚̠̟̺̥͓̺̪͕̩͋̂́̇ͣ͂͌͑ͤ͂ͭ̿ͭ̍ͭ̍̎͊̉́́H̶̝̣̝͕̳̝̙̽͛̊̋̅ͧͦͣ̈́̓ͬI̡ͫ̄͊̓̓ͣ̀́͑͐ͪ̐͒̌̉͡҉͎̠͍̲̦̪͖̖̲͔̯ͅͅH̸̷̸̺̠̪̟̙̗̻͊͐̊̉̈ͧ͂̽̽̋̔͂ͦI̵̢̞͕̼̘̯̼ͧͧͩ͗̀̏̃͆͂ͧ́̿̔ͣ̈͟Ḧ̢̛̞̠̗̹̖̗̥̰̺̼̟͖̼̠̫̞̲̗́͌͗̌͌̓́̃ͩͣͯͥͨ̃͢͞Į̷̧͙̗̞̦̞̑͐̍̑ͬ̒̓̆̓̉̾̈̾̓̍̀ͬ̉͠ͅH̡̾̓ͨͣ̀͏̸̺̗̺̩͇̲͔͖̤I̢̲͔̣̠̝͎̫̰͈̖̞̫͇̻̩͖͙̮ͩͩ̂̀ͅH̶̛͌̄̐̎͞͏̗͚̹̤̻̰̬̼͉̬̪̹͉̰͎̥̰ͅI̷̳͉̯̱̘͉͚̲̼̹̺͓̾ͯͮͮ̈́ͭ̊ͪͯ̑ͧ̃̅͑̕Ḩ̶̴͕̜̠̳̻͍̝͎͌ͭ̉̑ͪ͂̽̿͝I̷̶̢͕͚̮̙̲̫̖͖̯͙ͤ͗ͦ̀̐̋̔̄̓͑́̄̾̋ͮ͘͞H̸͎̥̹͕̞͍̯̦̝̟̮̞̦̬ͪ̾̇̍ͅͅÏ̵͓̯͎̪̰̗̹̫̮̱ͨ̔ͥ̎̉̑ͣͣ̐̏ͪͣͥ̉͛ͮͪ̚͘͢
  ̡͐̉̇̀ͫ́̃ͬ̚͏̵̨̺̜̱͈̺̰H̷͇͕̻͍̥̖͇͖͙͍̩̣ͭ̔̇̇̒ͥ͗͐̌̕͞͞I̷̧̢͛͐͗̆̇ͬͭͬ͏̘̬̰̖͘H̎̓̌ͯ̓ͪ҉̬̣͔̯̜̲͔͘̕͘͡I͒̓ͫ́͌̔ͨ̚҉҉̧̻̥̭͖̹̩̻ͅͅH̡̛̭̘̬͕̻̰̬͉̥̜͐͐͋̈ͥͪ̇̽ͭ͗͌̀͟Ḭ̮̯̝͍ͯͦͪͧͧ͒̉ͪ̏̔͑̐̿̚͜ͅͅH̵̡̜̬̲̰̗̠̫̟͚̰͇̲̼ͬ̽ͪ͌ͦ̿ͯͨ̏̉̚͘͟Į̷̴̷̷̭͈͚͉̳͈̝͙͌̅ͯ̆̅̅̔͛ͪ̍̅̓̋ͬH̶̰̳͍̪̒͂͆͐̀ͯͣ͠Ḭ̸̶̟̟̳̟̝͚̝̦̪̮̭̟̳̙̹̘̳̓̐̊ͬͮ̉̈̐ͩ̽ͪ̽ͯͤ̆͛͗̑͢͡H̸̶̞̘̩̥̬̟̩̮̜̱̥̼̲̮̺ͨ͑ͪ͑̈́ͫ̈́ͨ̾̚͠ͅI̢͖̜̘͇͋̇̆ͫ̔̍ͤ̽̀̚̕͢H̵͉͎͉̖̟̹͚̞̘̝̤͍̖̥͈͓̠ͧͯ̉͢Ï̢̬̥͉͎͈͎͉̤̦̦̜͉̦ͨ̔̐͋̎ͩ͊͊́ͅḦ̵̡̠̮̜̣̯̲̰͕̪̜̯̘̠̭̺̻̳́́̂ͤ̀̉ͨ͊͊̉̇͒͆ͥ̊ͣ̋̕I̷̧̛͚̼̦͎̲̟͈̗̫͖͈̱̩̭̫͑͌͐ͪ͊̋̈́ͮ͒ͭͣͦ͘ͅͅͅḨ̷̆͋ͧͭ̑́̕҉͍̬̙̳̼̹͕ͅĮ̭̻̻̹͓̯ͮͥ͂́̆ͣ̔͞͞H̶̴̡͇̬͓̦̹̘͕̺̲̬̭́̈ͦ̂ͥ͌̔̊̊̿͐Î̧̛͇̯̯̝͙̻̳̹̲ͫ̈ͨͧ͢H̸̴̨̱̝̣̤͍̠ͯͣͯ̈ͭͭ̑͆ͭ͊̌̌͆̊̚̚͟͝Ĭ̢͈̭̝̲̥͔̼̞̫̻͈͈̲̜̞̻̙̠͗̿̊͆̆ͧͬ͌̂̇ͬͤ̌̽̍͐̚͢͡H̸̡̰̬͓̳̜͉̤͚̝̠͉͒̂ͪ̀̽̆̆ͭ̓͌̚͡ͅḮ̧ͦ͒ͯ͋̋̀ͦͯͫͧ͊̿͋͋͏̸̴̰͇̤͕͓͕̺̮̲͘ͅḪ̰̻͓͉̲͓͎̪̫̦̺̐̂̅̆̿̽͗̎̃̈̄͋̀͟Ĭ̶̸̢̬͚̖̱̟̘̳̼̘͎̙̩̰̖̉͒̍̀́H̡̧̖͎̖̙̩̘̹͓͍̃ͤ̒ͣͪ͛̎̄͌ͮ͐̆̍̅͛͞ͅI̴̢̥̰̖̖͇ͭ̇͊ͪ̑̌̆ͧ̚͜ͅH̶̢̠͔͕̱̱̖̼̰͔͙͎͊͂ͧ̃̇̔̓ͬ̓͠I̓ͫͯ̈́̂̊ͥͧ̌ͧ͑̒҉̖͍̭͈͈̞̭͇̝̻̯͙͓͜H̫̱̖̺̼̖̞̗̲̰̼̳̤̳̮ͪͫ͊̌ͫ͐͐̿̔̌ͤͫ̇̀̆͗̉͘͘Į̥̠̲̩̙̭̑̿̓̿ͮ͗̚̕͝
  ͮ̉̉̃̊̂̀͊͒ͣͮ̎ͤ͋ͪ̀͗ͨ҉̝͎̰̰͔̩̰͈̗͢Ḫ̫͍͓͙̦̳̥̯͚͇̮̜̝ͧ̃̈̉̄ͬ̈́̈́͒͛ͣͬ̒ͧ̑͋͑̀̚͘͢͞ͅI̢̜̣͍͈͚̭ͬͭ̏͡ͅͅH͕̪̺̻̰̬̗͎͔̎͐͛ͦ̌̇̒̉̾͑̃̑̌̄͆͂̓̽̚̕͘I̸̍ͧ̌̐ͪ̓͗̈̓́҉̫̘̩̩͈͙͚͍̕͝Ḥ̨̡̛̠̠͖̙̖͉̪̓͒̈͗̐̑̓̉̉͛ͤͥ̎́͟I̧̧̠̬̬͎̯̪̹̮̼̼̖̲͛̈̔̎̂ͮ̾͘͟͞ͅH̴̢̯͙̪̖̯̖̙̟̪̍̓̊̋͛̊ͣ̋̉͡I̾́̀̚҉̞̩̤̬͢͟͠ͅH̲͉͎̳̺̻̳̗̳ͮ̾ͨ̋ͦ̀͂͗̑̿̌̎ͯ̐̈́̀͗̃͟͠Í̑͂͛̈̇͋̐͐͂̉͂ͭ̂̎̑̊ͨͧ͏̸̵̯̖̩̭̖̟͇͜ͅȞͨ͋ͤ͊͛͒ͧ͆̅͌ͫ͗͗̾҉̸̷͙̪̮̭̀͞I̧̡̟̻̺̣̹̣̹̻͒̂ͮ̋̀̊̊̄̈́̚͞H͆͋̊̊ͧ̍́ͤ̈͢͏̬̘͇̪͕̀I̸ͩ͊̊ͨ̉́̾͏̲͔͔̞̹͇̬͠H̨̱͕͓͔͖̦͍̤̱̝̮̤̙̝̪̲͊̉͂ͪ̉͑̒͆͟ͅȈ̑ͧ̾ͪͬ̈́̑ͩ͂̄̆͗͟͏̷̦͇͔̱̘͓̟̳̮̠̱̞̖͙H̴̡̡̹̹̞̰͇̲̫͇͉̤̠͖̝͖͚̯͇̓ͩ̓͋ͨͨ̌̍ͨỊ̵̶̧̯͔̼̩̟̺̜͇̘͔̝̹͕̭͙̜͈͑̀̓ͥͭͩ̃̀͑̃ͣ̀͟Ḩ̵͇̱͇ͩͮ̐͑ͭ̈́̋̋͛̿̑̅̔ͨ͛̚͘͜ͅI̠͚̹͕͉͈͕͓̞̖̭̻̳ͮ̊̎̂ͭ̌ͫ̈́ͮ̆̈́́͠H̷̶̢̤͉̠̤̐͑̓̇ͮ̽̑̈́̽̚͠͝I͉͔̗̲̫̟͕̺̩̲̋̏̒͗͊̓ͦ̊͟͝͝Ȟ̨͔̝͉̩̫͙͈̱͓̲͇̜͉͇̫̲͉̮̳͋͋ͪ͛ͪ̍͌̀̉̏͘͢͟I̢̬̼̥̭͉̓ͨ̅̃ͣͪ̌̏ͥ̆̀H̡̿ͫͯ͋̀͏̛̝̱͖̲̗̰̖͇̤͎I̽͂ͧͩ͗ͪ͊͞͞҉̤͚̙̭̟̝͍̰̺́͢H̢̛͇͕̩͓̫̆͛͂̏̌͒ͩ̆ͨ̓ͫ̚͝Ḯ̸̸̲͖̻̞̦̱̦̯̘̟̗̦̘̺̰ͭ̏́͗͆ͯ̆͂̈́̂̇͑̈ͨ̿́̕H̢̛̪̤̲͚̼̜̥̗̎̔ͪͥ̀ͅI̛̗̘̼͈̞͎̱̪̖̳̭͎̹ͥ̓ͫ̇̀̅͒̕͟͝ͅH̢͖̺͎̺̫̫̝̆̏̑ͥ̍͋͂̔̔͂̐ͦͭͩͭ͑̇͞Î̉͐̿̓͝҉̷̮͎̺̟̞͕̜̦͟ͅ
  ̷̻̜̗̝̯̭̥̭̝̣̣̊̅ͭͫ̑ͪ̎́̾̔͗ͮ̅̆̐̀Hͣ̏̀́ͩͬͪ̇̈̓ͦ͋̿҉̡̘̭̤̮͙͕̟̣̳͟ͅI̸͔̹̺͇̻̼̩̯͇̘̻̱̭͑̌͛̈́̐̆ͦ͗̍̉ͪ̇͗͋̚͘̕͢H̷̵̛̻̗̰̘̹̳̥͈͉͑ͭ̆̐̆̓̒͢͠ͅI͖͔̭͙̰̝̯̼̠͂̅ͬͧ̀ͩ̽ͬ̓ͪ̚͟H̱͚̩͇͗͊ͤ̋̐̇̐ͮ͋ͣ͗͜͝I̛͔͕͚̹̫̼̟̣͇̦̹ͪ͑̆́̃̐͌̇̎͑ͩ̀̊̂̆͞H̛̦͍̰̘͕̮͈̗̦ͬͦ͒́̑̾́͂͐̏ͯ͗̊͊̕͜I̷̛̖͔̻̩̭̱̤͙̲̿͌͊̽ͬ̊̓̇ͧ̒͑͂̋͗͛͠H̴̛̼͉̞̰̙̭̖̟͍̯̯̝̗̥̯̣̻ͭ̆̾̈́̓̀̓̄ͪ́̚ͅḮ̢͉͙̣̤ͭ̂ͭͯ̈͊̓ͩ̓̿̽̌̔̔ͤ͞H͓̳̞̜͓̭̹͚͉̻̥͕͇̖͚͕͗̾͆ͩͭ̽ͯ̀ͫ͌͐ͣ̾̅ͦ͋́̚͘͢͠ͅI̶̡̠̤̯̠̝̒̄͆̑̿̌̈ͦͧ̆̂͗͌ͅḤ̷͙͇̟͕͍̣͐͑̆̇͌̐̒ͮ͘͠I̸̡̜̱̹̠̬̙̗͂̄͋̃ͣ͗ͩ͂̇͗́́͞Ḧ̢̜͓̱̣͙̤̣̝̱̺̲̦͉̠̮́́ͮ́͘I͛̿̑ͯ́ͪ̑́̊̏ͪͫ̈͝҉͎̫̥̩̠̱̕H̴̢̼̯̞̩͛̂̊ͦ̎ͭͩͭ̄̌͊̌ͯI̵̵̮͎̤̘̫̣̭̝̹̹̺̹̻̗̫͛̓ͣ̌̀ͦ͑̔̅̂͆͛͒̐̓̋̒̚͠H̴̨̡̾̉ͮ̿̐͞҉͍̥̥̠̫͉̰͚̟I̸̬̝͚͔̰͓̯͙̓ͥ̊̐́͋̄̓͌͒̑̓̑͜H̷̼͈̺̘̻͍͉̗̯̩̖̰̠̦͎̯͙̒̈́̈́̂̑ͯ͗̓̎ͨ̑̓ͧͤ͗̃ͣ̋̕͟I̶̴̺̻̞̟̗̞̙̟̠͈̳͉̳̞̹̤͇̦̣̊̽ͨ̓ͨ̐̒̂̓̊͗̕͜H̨̛̛̖̤̲̣̘͖̥̲͕̄ͫͤͭ̃Ȋ̷̷̜̣͙̫̹͎͗ͧ̂̎̏̊̽͢ͅḨ̶̺͓̲̩̜͕̖͙͔͎͚̲̘͇̯͓̞͖̓̐ͤ͂̒͛̽͊ͨ̚͟ͅỊ̸̭̖͇̖̝͙̳̼̯͍͖͖̠͎͔̙͒ͫ̈́̃̾ͬ̋̒͆̊̄̚ͅH͕̺̳̗̞̫̮͎͖̳̱͓̹͖̗̗ͪ̌̑̐̑ͭ͢͠ͅĮ̸̡̜̹̭̳̮̦ͫ͐̾̇̑͛ͫ̏̍͐ͤͥ͂̉̀̚͠H̶̶̴͔̳̰̫̙̞̮̹͊ͧͫ͂̊̑ͯ͟I̵̞̼̞̹̭͈͓̭̩͍̪̩͙̭̩ͯ͑̍̒ͮ̾̓͘H̡̨̨̛̰̹͇͔̩̣̻̮͕͔͉̻̄̀ͦͯ̐̓̒͟Ǐ̝͈̝͉̩̤̹̭̱̩̝͚̲̊ͨ͛̇̓ͦͣͥͤ̍̑ͦ̂ͣ̒̇͆̀ͅ
  ̴̨͔̞̟̞̗̻̬̝̃̏ͫͭ̾̒ͨ̃͛̎̒ͨ̽́̍ͯ͢͞͝Ḣ̸̖̲̠͓͐ͦ͌̎ͧ̀̈́̎̎͊͘͘͢Ȉͦ̇̂͛ͪ̌̊̆ͯ̀͒͊͏͕̩̥̜̝͔̙͍͎̺̪̞͘H͛̈́̿͊ͯ̄̽͋ͨͩ͊̃̎̚͏̛̰͉̲̝̞͢͞Ī̸̷̡̛̫͔̱̳̹͎̬̖̣̳̹̪̠͓̘̗̲̈́̊ͮͦ̊̀͋̒̏ͫ̅̈́̈ͧ̿̅͛͘Hͩ͐͌ͧ͒ͩ҉̡̯̠͙͓͙̹͖̠͚̖̬̗͞Ǐ͊ͨ͊̓̌̃̀ͪ̓ͣ̽̃͜҉̫̩̺̖̭̟̱̲͈̘̦͔̗̀H̴ͤ̓̿͐͛́̾̊͌̋̌ͭ̌͊͆̀ͯ̀̀͜҉͕͙͙̗̣̗̖̬̗̻I̶̴̷̛͓̙̺͕͍͓͓̾͗̂ͤ̃̆ͥ̅ͭ͋́́H̟̜̝̟̮͚̗̳͇͉̗̜͔͚̪͔̙͛͐̆̊̃͗̄͗̒̒͋̓̔͢I̢̧̥͔̜̯̜̾ͫͨ̽͑̚H̸̗͕̠͖̯̻̖͐̽̏̏̊͗́̕I̷̷͑̽ͧͪ̐ͥ͑̇͛ͯ́͜͏̻͎̲͈̦̼̯̻H͚̩̬̘̥̗̝͙̻̜͒̾͐ͫ̽̅̕̕I̷̧̯̥͉̱̦̓͌ͦ́ͩ̍̒̾̔͌ͯͯͫ̑̚͠͡Ḧ̵̴͌̄ͭ͋ͥͭͬ̽̊͊̌̽ͥͪ҉̶̤͕̗̬̬̜̠͜Ī̴͐̉̈́̀̊ͬ̈́̌̍͑̆̓̚̕͜҉̰͚̖̯H̸̵̺̜̠͔͍̫̝̖̙̤̤̼́ͩͪͦ͊̅̇͒ͤ͑ͬ͋̿́͋͆̌̄ͮ́͝I̸̘̣͍̝ͦ̃ͨ͒̈́̒͐͂ͣ̔ͥ̈́ͨͯ̐͌͜͞͝H̷̻̹̝͈̗͍̳̪ͫͮ̀͋ͪ͋ͪ̑̔̉̄̒ͮ̄̾̀͒͘͠I̸̙͓͚͓̟̫ͩͮ̒͒̎ͫ͌͑ͮ̌́ͧ̉ͥͣ̉́H̸͈̪̜̅̓ͮ̈͑̆͂̊̔ͧ͜I͍̫͖̻͊̀̂͛ͧ̇ͥ̽́͘͝H̶̢̪̜̱͓ͫͧ͆̅͋ͮͣͪͧ̓͊͑̐͂̅͌̕͢͠I͊ͮ̅ͥ͑͌̊̿ͥ̊ͩͨ҉̀҉̣͖̙̻͘ͅH̶̶̶̵̞̳̮̤̰͓͇̬̬̞̟̫̞̤̫̝̊̿̄̾̂̒̀̐̓ͨ̉̊͋̂̍̓̅̿I̴̧͖̺͖̜̤̊̀̊̌̂̄̉̓͢͟͝H̴̴̡̧͚̣̱̰͍̙̭͙̰̞̰͔͈̗͇͓̯ͨ͊͒́ͩ͗ͩ͛ͣ̊ͬͨͯͩ͌̏͐́̚I̝͕͍̗̣̝̝̞̗̬͚̬̽̐͆̂̉ͤ̾̃ͦ̈́ͣ̍ͥ̀͟Ĥ̦̳͚̹̙̤͔̻ͤ̅̽ͪ̆͆̋͋ͬ͋̽ͩ͠͡I̡̔̋̓ͩ̎̌̾͂͒̃ͨͭ̚͏̺̬̮̥̣͈̲̥̖̪͚͚̗̲̬̜H̨̻͎͓̤̜̗̒̑̓̀͌ͮ̂͐ͧ̑̎ͤ̌ͬ̚͟͞͡͠I̶̥͕͍̘̬͚͈̰̬̹̖̹̩̝ͯͮͧͪͥͬ̌̋́͆͒͞
  ̷̢̹̮͖̱͎̣̣̥̅͂͛ͪ́͡Ḩ̠͙̺̖̪̖̥̤̫̤̺̥̥͍̩̜̺ͦͫͪ̊͌ͮͭ͒̑̉͌͢͠͠I̢̜̰̳̘̥͖̬̹̳͈̪͕̿̓̎̑͑̏̀H̨̛̬̬̻̪͕̳͕͚͍̭̘̜͍̮͖̣̪͑̓ͫ͛I̧ͯ͒̉͗͐́̄ͮͧͮ̋҉̸̛̠̫͎̪̦̮̬̬̠̻̟͎͓̲͟H̴̡̨̲̙̦̦̪͚͈͍̻̩̙̲̻̓̊̏ͪͦ̄̈́̇ͧ̿͛̓ͤ̋̂ͫ͊̊̀̚I̼͕̫̪̣̩͍ͭ͊ͦ̽̅̾ͧ͂́̚H̷̷͔͎̹͓͚͈̳̥͛̀̌̊ͥ͒͜͝Ī̶̵̥̟̺̮̘̝̰̹̙̠̣̪̥̼ͮ͂ͭͦͤͨͦ̍̃̄͗̎̂̿̊ͥ̉͝͞͠H̸̱̺͎̽̄̂͒͐̇̇͗̏͐̄̑̾̓̒͜͝͠ͅI̴̢̗̗̱̮̔̋ͧͭ̏̓̑̅͂̽̚H̨̛̯̘̩̥̼̗̪̓͛̾̓ͦ́͢I̷̲̤͙̬ͮͮͯ͐̕͜H̛͙̘̠̝̰̰̖̯̺̯͎̝̠͇̺͉̭̦ͪ̂ͧ̒̍͊̇̊ͫ͢I̡ͤ̐͆͋ͣ̚҉̵̸̬͓̩͇̟̠͙̦̖̣̥̺̫͎̬͠H̜̰̦̹͖̻̝͍̦̞̼̫͖̪ͣͪ̍̉̍͗̎ͩ̾̂͛ͩ̆̊͊͐̅̀̚͠͡I̴͓͔̪̲͙͓͎̳̟̼̥͕͓̫͂̄ͦͧͬ͊̅̓̏̏̍̌͋̄ͤ̚̚͜ͅH̵̸̢̰̘̗̩̫̦͔̣̭̺͙͆̎̇̾ͣ̈̊̈́͌ͧ͊̂̈̈̒́͠I̸̭̱͉̰̹̤͔̯̫̼̗̘̅̅̅͆ͦ͞͠ͅḢ̶̠̺̬̝ͤ̐ͬͬ̀̏ͬ́ͯ̇̃̇ͭĮ̺͖̲̹̤̮̟͓̬̰̰͕̳̎̌̂ͤ̊̔̑̏ͮͅHͧͪ͋̊ͣ̃ͪ́̈̚͞͏͚̟̭͍̹̟̫̦Ḯ̶̡̯̗̙̜̹̠̬͓̣͇͎̜̈́ͬͯ̑ͨ̆̃ͭ̏ͫͦ̎͂̂̚ͅḨ̵́͋̿̑̓̈́͂̇͆ͧ̇ͪͪ̐ͥ́̕͏̠̠̳͇̮̻͖ͅI̵̳̝̹̪̻͕͕̼͕͇̫͇̰̅ͭ̔ͬ̾́̀͝Ĥ̍ͣ̉̄͌͏̶̢̧̺̺̣̳̼̜̣̻̮͚̬̟͍̬̻I̵̪͚̰̲͍ͪ̂̄̇ͨ̋̐̌̊̉͐̐̾́̀̔͝H̵͚̙͎͎͔͔̩̦̘̰̣̮̔̾̇ͥͨ̂̈́̆͂̓͗̂͟͜͞ͅĮ̝͇͉͎̬̤͔̍͌̀̉̾̚͘͜͝H̴̡͈͇͚͍̙͕̘̫̼͕̙͖̰̝̜͉͈̻ͣͧ̇̾̓̉̽ͪ̓̐ͧ͗ͯ͂Ḭ̴̝͓͉͙̖̘̮̭ͨ̎̈̓̓ͥͣ́͟͞H̷̷̱̺͙̥̥͖̬̫͚͉ͣ͆̂ͭ̿̓̔̄̔͛̔̂̌̏̒̕Į̷̡͉̖̝͎̦͉̰̪̤̙͕̳̝̹̘̞͈͆ͦ̀̈́͟͝
  ̵̧̖̖̞̻͖̬̟̖͕̺̗͍̮̞̖̌̑ͦ̉̓ͪ̄̒̂ͯͥ̈́̃̑̓͂̚͢H̸̢̛̬͔͉̺̺̄̽̎ͫ̅̇̾ͬ̔̓̓̔̚͡͞I̢̱̗͎̠̖̟̘͗̅͊ͧ̒ͭ̿̄H̰̰͖̱͔̬͉̍͐̈́̈́̓ͥͭ̓ͤ̉̚͘͢͞Ḯ̷̛̼̠̥̖̟̭̻̫̙̗̺̩̫͔̲̒ͧ̅̾̆ͫ͐͆̓̔̀̀͢Ḧ̶̵̢͈͙̲̱͎̣̪͎́̓̆̎͒ͤͫ̍͂͐͒͌͑ͤ͘͢I̎ͫ́̀̈̔͊̃ͯ͂҉̷̡̭̙͚̠͖̖͚͚̳̩̩̀H̨̡͈̻̘̤͔̰̜͙̰̜̬̃̆́ͬ͛̉̽ͪ̉̂ͩͯ͐͌́̚Ĭ̢̢̼̩̼̠̩̪͉̞̙̙͓̦͓̒͌ͮ̚̚H̶̅̂ͨ̾̂̓ͬͣ͢͏̺͚̝̼̠̲̤̖͓̤̠̯̪̲̞̰̕ͅI̸͔̰͕̤͈̬̦͔̙͊̽̽ͭ͟͞ͅH̵͍̖͙̖̯̗̼̦̬̜͔̜ͭͫ̽ͦ̔̓͟I̐̇̊̄̋̍ͩ͏͈̠̳̫͎̥̩̰͓͔̜͈̱͟ͅḢͫ̓̽̽͗ͧ̄̎ͪ́͌ͥ̒̊̂̆͠҉̖̗͇͔͔̥͉̣̠ͅI̡̧̛̜͈̘̖̜̝͔̝̞̪ͣ͋̾̌̑̂̚Ḩ̶̖͇̳̻͇͔̪̩̳̖̭̀̂̔͐͗̊ͯ̓́̋͐ͥ̄͘͜͡ͅI̵̡͚̙̤̱͔̙̺̪̥̲̐̌͐͊̐̈ͅH͒ͩ̆̃ͫ̋͆̚͏͏̺̝͚͍̺̻̻̞̠̥̞̲̝̰̖̞͝I̡̠͇̙̰̓͗͋̈́ͭͫ̋͌͘͢͜H̨͎̘͍̤̗̻̗̮̼̱̯̜̰͔̯͓̖̯̠̃̈̔͑͛ͩ̋ͣ͐ͬ̀͌̓́̑ͦͤ͞I̸̡̛͍͙̮͔͉̠̲͑͐̊̈́̀͞H̸̶̶̥̥̰̭̲̫̰̘̰̽̓ͪ̿̒ͯ͆̎̍ͮ̈́̑̂͝͠I̴̲̻̭͙͔̝̙̼̖̗̻̼̫̖̣̼̐̾ͮͧ̾̐̎̉̔̆̃̏̌͂͘̕͜͡H̴̨̘̫̟̩̱̬͙̭̭̝͒̊̒ͥͨ̉̉̐ͫ͊͢͝͞Į̑̿ͭ̈̈̋͋̊̇ͥ͋̚҉̢͖̼̮͎̰̮̮͔̣͓̳ͅH̴ͮͤ̃ͬ̾̚͞҉̮̖̻̰̬̲̗̦͕̱̦̯͟͡I̱̗̹͕̠͙̪̩͍̝͔̪͉͖̾̇̑͊̍ͬ̈́͒̋̓̇͑͛̈́̀̕͜͢Ḩ͕̜͈͓͎̯̜̳̠̠̘͕̖̰̲͔̍͐̎̌̎̅́͟͡͡I̴̶̦̱̠̗͙͉̟̩̩̘̩̝̰̤̤̥̔̏͛̾͝͡͡H̰͈̯̹͔̰͔͓̗͕̘ͪ̄̓̔̂͜͢I̶̳̻̤͔͕͍͉̮̳̪̦̥͖͈̯̼ͮͧ̾̓͊͆̏̏̌̐̃̔ͮͧȞ̸̡̨̗̗͖͔͚͚̪͎͇̂͊̃̎ͩ̏ͪ̂̏̋͌ͩ̔ͫ̇̃̀͢Į̡̡̢̝̱̫͍̪̙̭̭̣̹̬̻͓͕͔̯̪͎̪̿ͮ̎̌̐̋́ͦͨ̿ͩ̉͂̿ͤ͆͞
  ̛̫͇̖̝͕̬̞͙͍̞̰̦̣͔̏ͪ̓ͤ̌́͆ͨ͞ͅH̢̢͓͖̪̜̙̹̒ͨ̂͋ͬ͟͢ͅI͚̙̞̟͎͕̝͓̠̥̪ͪͥ̎ͧͦͦ̎̔̅ͭ̌ͧ̒ͦ̀͘͡͝H̶̸̨͇̻͓̝̗̣̱͈̥̺̜̩̿̊̂̌ͅI̴̙̼̘̻͍̱͐ͤ̌̂̿̓̉͑̿̕͝H͂̈́̓̾͋̌͆̊͌̊ͬ̎́̽͂̏͏͖̙͖̥͎͙̺̟̻͇͖̳͉͎̙̭̕͜ͅI̶͎̝̲̩̰̙̰̻̙͕͙̳͌̈́͗̀ͯͫ̂ͣ̀̑͟͝͠͝Ḩ̭̤̤͓͍̾̅͛̃̒̇̂̀̂ͪ͘ͅI̢̱͔̖̮͕̟͔̤͍̟̬̝̣̥̘̊̐̈̃̒͆̍͂̆͂ͣ͆͒̅H̨͔̪̺̻̜͓̗͔͚̗̗̦̯ͥ͒ͩ̏ͬ͌̃͐̀̚̕͞I̸̢̛̞̬̬̥̤̜̩͉̜̖̭͂̒̏͂͐̋ͫͥ̉ͮ̐͛̂͊̃͘ͅͅͅH̡ͨ͌͑̉͆̋̋̄̅̍ͦͣ͒ͣͯͭ҉̤̜͈̞̮̟̖̞̤̣̗̻̀̕͞ͅI̷̧̥͖͕̣̭̼̲͔͙͌̀̂͌̾̾̽̾͒̽ͧ̂̌̓ͯ̍ͬ̀͞͠H̸̢̱̺̹̯̗̠͙̪̠̮̦͚͊ͬͧ̒̐͋̐ͦ̈́͗̓̚͟͟͡ͅI̔ͯ͋͌̌̆̀̉ͪ͆́̐ͯͥ̏̽ͣ̂͏̛҉̸̨̫̘̙̞̻̗̙Ḩ̮̩̲̤͕̲̘͚͈͙͔̬̭̖̘̯̝̘͋̀̉̋̎̍̍ͫͨ̈̂͆̓ͯ̀͢͟ͅI̙̻͉̭͎͔̹̼̼̙̖ͨ͛ͤ͌̈́͆̅̒ͥͭ͂̂̓̄̉̄́͘ͅͅH̴̢͔̟̬͈̺̹̱̙̭̟̣̱͓̝ͩ̓̋̂̓̉ͬͯͅI̶̴̛̙̩̺̙̹̬̘̹̰̱̤͖͕͈̟͑ͯ͋͋̓̓͑̔ͪͭ̆ͮͧ̎̏ͩͅH̵̦̟̜̏̏̾̀̔̑͑ͧͥ̈́͛̒̿ͮͭ͒͊͗͢͟͞Î̶ͦͤͦͯͮ̓̄̌̐̈́̀ͭ͏҉͎̤͈̫͓̭̟̲̪̭̥͇ͅḨ̸͍̩̠̮͈̲͚͍̜̦̜̭͗̋̾̎̓͛̋̈́̃̂͛ͪ͌ͬ̽̆͟͟͝Ĭ̛̪̟̝͉̭̯͓̭̳̣̞̼ͤ͋̓̂̈̍͒̊͋̉̏̈̍́Ḩ̵̣͉̼͓̫̳̯̤̺̝̥̱͌͊͂̊̉́̚I̸̢̧̟͕̼͎ͪͫ̿ͨͥ͛͗͆̈́ͥH̵͕̘̙̭̺̯̩͌̽̈͗͐̾͒̅ͨ̓̃̊̈́͟͜͜ͅĮ̼͙̬̜̩͙̜͋̈́ͬͥͬ̋̊ͧ̎̏̀͜͡H̓͋ͮ͊̌̀̎͑̉́͏̡̱͔͇͕̣̹̞̥̖͕̫̤͡Į̾̓̓ͩ͋̀̍ͮ̄ͪͦͫ̈́̃͗͂̓ͨ͜͏̘̯̮̟̝͉̗̞͚̻̖̩̹̞͙͉̟H̢̢̛̳͍̹̻̠͇͍ͮͬ̈̈̐͒͑͛͡Ī̷̡̛̺̭͚͕̻̬͕̟̺̤͓̟̼͉̭̙͍̈́̐̌̎̇̾̄̾̍̾̚͞ͅH̆ͦ̋ͥ̓̅̏̒ͦ́͏̷̴̛̗̲̩̟̠̘̟͘Ỉ̷̖̫̖͍͙ͦ̍͗̈́̌ͭ̽̇̿̅́
  ̸̶̧̩̼̘̱͉͔͙̘̖̱̱͉͐̄͒͋̏ͤ͘͢Ḩ̙̝͙̀̓͂̓̐̊̍ͦ̾ͥ́̍͋͌ͦͭ͗͢I͚̻͉̗̣̲̲̤̮̳̫̺̘̓͋̄̓̓͋̍́̃͋ͬ͌̑ͭ̓̑̿̀̚͟H̖̯͈̪̹̟̅ͥ̆̅͘͟ͅͅͅḮ͌ͭͪ҉̴̶̛̦͇͎̫̮͎̮̦̟͜H̛͉̺̫̩͍̫̖̝̮ͥͣ͌̍͐̉ͪ̋̇͠I̶̧͇͔̺̼̻͕̣̲̹͔̩̻̺̯̯̭͌ͪ̃͊̊̌̌ͬ͗͆ͅͅH̶̷̡̢̪̤̻͈͚̱̪̳̪ͬ̃̇ͧ̏̏̋̈́͂̏̌̉̚͠I̷ͦ̂ͣ͑ͬͪ̇̋̅͆̔̄̀̚͢͡͏͍̭̮̘̖͈̲ͅH̷̶̷̴̦̙͔̘̞̘͈̼̖̟̱̘͉̮̣̪̋͊̿́̑͞I̎̓̑ͨ͌҉̶͓͈̞͙̲̕̕H̵̩̺̞͓̊ͦ̆ͦ̎̔ͮ̉̐ͦ͐́͘͝͞Į̬͖͓̲̰̥͙͎̜̪̝͙̦̭̺̥͍͒ͮ͂ͨ̏̒͆ͯ̾ͯ̌͢ͅH̓̂͒̋͗͐ͤ҉̶̤͈̖͖͖̜͚̖̙̯̥̞͕̻̙̰͞ͅI̷̪̻̘̰̬͈ͯ̎̋̍̍́͟ͅH̨͚̘̤̠̠͖̦̥̘̣̪̲ͨ͌̔̚͞͝ͅI̷̪̫̯̮̩͈̎̾ͨ͒̌̓̌͢H̨̢̔̽ͨͥ̐ͨ̏ͥ̆̍̀̐͋͑͌ͥ̑͏̧̧̺͚̜̲̗ͅI̧̼͈̤̱̝̮͍̞̹̣͛͐̈́ͬ͗̅ͪ̒͠H̸̯̩̲͎̣̠͎̩̹͖̱̤̐̊͗̉͐ͯͣ̍̐͌ͤ͂͝Ḯ̶̥͉̫̘̝͎̥̼͉͓̲͚͆̌̃̑͑ͯ̅̑͑̄͊ͮͨ̀ͅH̾̑̿ͦ̂̆̂ͭ̓͑͂̉ͦͤ͂͐̆͠͏͎̮̤̖̬̖̭I̵̥̟͉̤̳͎̞͍̪̳͙͉͙̯ͣ̀͌ͩͭͨ̽ͦ̒̈̓ͥ̕ͅH̴̵̡͇̝̪̯̗̣̙̲̖̟̰̝̒̅̌ͯͨ͐ͬͮ͗ͯ̚̕͢Ḭ̴̸̧̛̟̬̠̩̞̰̰̬͇̹̥̠̯̘̅ͥ̇ͥ̒̂̈́̕ͅḨ̵̡͙̼͇̹͈͓̹̜͛̏͆ͯ͑̂͗̈ͫ̆̃ͥ̇̉ͮ͜I̢͒͒ͨ͛͂́̈́ͪ̋̑ͪ̆̏̚̚҉̞̦̭̱͚͓̗̞H̨̯̯͈͇͍̹̦͉̯̪̭̲̟̖̄̅̉̽̈ͣͨ͂̎̉͒͊ͥ̎ͣ͌̌̚̚͝ͅI̧̬͓̞̟͐̆ͨͧ͊ͣ̿̍̚͝H̷̰̙͔̩͎̭͈̪̜̟̩̠̹͙̗̰͚̓͆ͣͦ̑̔̅́̃͌̒͐́͡ͅÌ̧̩͕̤͍̜͉̭͖̙͚̣̩̦̩͖͕̗͈̖͊ͧͫ̏̇͐̓͗ͬ̓̔̂H̸̵̬̫̟͔͓̤̭̞ͪ̓͐ͬͩ̽̆͛̏̉͑ͧ̀ͅI̼̙̙̯̣̦̬̖͍̼̞̖̞͙̖̦̻͙̯̒ͮ͐̂̇ͨ̊̍̈͢͞
  ̷̵̸͍̖̝͙̙̹ͥ̐͒͌͒͌̌ͦͭ̿ͦ̂͒ͪ͒̚̚͠H̢̰͙̬̖̪̬͎̬̺͍̤̝̊̍̋ͣ͘͘͟ͅĨ̵̢̧̨̗͎̘͍̿́̇͗ͦͤͪ̐̂̓͑̋ͣͯH̺͍͈̳̖̫̠̝̏̒̄͒̒̀͘͘͟I̓̊ͧ̃̑́͆͒̕҉͎͎͍͓͈̩͓̝̟̹̗̜̝͚͓̹ͅH̨̨̦̹̲̳͉͎̜̙̫̤̪̼͎̝̳̃̎͗ͤ̂̃ͪ̃ͨ̔ͩ́͡ͅI̧̨̡̯̖̥̫̭͕̭̘͑̿ͩ̽̑̑͐̀ͅͅH̋͊ͬ̑ͫ͐ͮ̇͒͡҉̱̻̲̟̩̯̼̜̗̲̱ͅI̶͈̥͔͚̞͉̦̬͙͔̗̠͓̬̅ͮ͌̇͒̊̍̉̈́̇̃͌̑͌ͣ̈́͋̎͢ͅH̸̶̛̟̲̣̘̱̺͚̜͇̙̜̰̮̼̘͉͇̤͋̽ͥ͒̾ͦ̒̓͊ͬͪ̓̐ͨ͂̆ͩI͇̼̠̪̟̩̩͔̙̼̞̘̔̒ͧͤ̋̎̏͢͜͞Ḩ̳̗̣̟̱̝ͧ̈͆̌͞͝Iͦ̾̈̀ͤ͊͝҉͇͍̮̮̻̟͕̫̖̩͕͕̝̗̥̬ͅH̴̰̻̜͇͙̹͇̘͛̔̊͌̀̀̚͢͡ͅI̢̨͖̹̜̜̻͈ͭ̓͐ͧ̄̄̑̄ͬ̽̅̿̓͒͂̄̉͟Ȟ̔̓͜͏͖̦̰̼̟̮̩́͠Į̸͈͓̼̖̪̣̯̺͕͖̝̫͖͍̞̄̑̂̂̒͊͒͗͐ͣͨ̿͝͠Ḩ̲͇̙̹͕͇͆̔̄̾ͬ̽̈́͗̈̉ͯ̓͌̇̾̎͜ͅĮ̛̛͕̤̣̹̺̥̥ͭ͋̌̉̾͂͊ͬ͊ͤ͟H̐̈́̏̿͠͏̵͔͍̻̙ͅI̳̥̺͉͉̺̯ͮ̃ͦͧ͘͟H̸̷͍̞͓͚͚͍͔̩̰͔̗̅̃̓ͪ͊̓͗ͤ̈́̀̕͘ͅI̸̢̾ͩ͋̈́͂ͣ͢͝͏̩̳͈̯͍̯̹̱̜̠Ĥ̍͋ͪ͂͏̸̸̨̞̥͉̳̙͇͎̀Ī̡̧̳̫̭̺̩͇͕̑ͪ̊̀͡H̶̵̬̤̗̠̻̘̺̙̯̱̤͍̞͆ͯͩͭ͛́I̧͐̎̿ͩͭ̎͏̸͚̜̦̟͖͕͕̺̰̀̕Ĥ̵̡̼͓̙͔̺͈͖͖͉̟͋̈́ͣͦ̑ͦ̓͑̂̾̒̇ͤ̇ͤ̚̚͘͡͠I̴̱̺̟͖̘͎̘̼̯̗͈͉̤̬͇̯̓͛͆ͨ͒͂͐̌̑̾͋͋̑́͘H̶̪̪̼̖̩͍̦̝̮̼͖̱̗͎̣̼͔̓̒͋ͪ̈̐͌ͤ̍̃̂̕ͅI̴̢͎̯̝͕͖̜̭̮̞̤̦͍̬̙͈̙͍͐ͧͣͤͧͣ̽ͬ͌ͦ̏̓̿̚H̬̟̥̯͍͙͙̜̼̮̳̒͒̏͌́ͧ̽͡͞I̊̿ͬ͊̽͊ͥ̉̃ͨ͒ͬ̃͑̆ͬ̈́̚̕҉̟͇̻͉̝̦̩̜̟̭̗̯͍̦͍̘͡
  ̶̻̹̣̝̮ͦ̈ͯͧ̒ͮ̌ͧͪ͒͒͗̀͜͝͡H̵̨̛̦̩̟̝͙͕̪͓̭̻͔̤͔̲̗̠͛ͬ͌̓̒̀̎ͭ̍͂͂͒ͅĮ̧̣̫͔̖̣̙̤̊͗̌̅̈̆͆̏ͫͣ̐̋ͣ̓ͬ̀H͗ͫͧ̄ͣ̂̂̐ͯ̿̈́̉̓͌ͥ̅̏ͪͭ͟͏̹̜̜̮I̞̜͓͚͚̞͓̼ͧͫ͛ͮ̊̑̚̕͟͝H̵̴̞̲̝͚̙̓̏ͭ̾ͪ͑̍͑̊̒̏ͣͪͫͥ͒ͬ͢͜͞I̡̗̙̣̬̩͙̬͔͎̮͙̬̬̗̠͈̋̀͌ͥͩ́͡H̎ͫͦ̇̔̿̒̂̏ͨ̔̓̔͏̸̢̹̺͉̤̙̩͡Ì̵̸̵̴͈͔̳͍̔͗ͣHͫ̎̈́͒ͫ̃́҉̨̣̩͎̱̟̭̥̩͔̮̮̼̝͜I̶̴̶̱̰͍͙͓̲̜̟͕̖̐ͥͮ͆͗̅̈͒́̋͑̃ͣͮ̈̈̋ͭ͞H̨̠͇̼͈͈͙̓ͫͬ̆̾̎̔͆̒̀͝͠I̧̨̬̟̘̙̫̠̜̞͈̘̱̼̬̳̼̰͖͐̀̑͑̉̆ͥͬͭ̇̿̓̐ͅH̢̧̢̤̰̯͕ͤ͋̑̓̓ͪ̅͢Ì̧̮͓͖̫͕̙̠͎̼̮͓̘͍̜̯̂̑ͤ̽̿ͤ͂ͫ͆̔̎̿̏̈́͒H̴̷̡̻̱̘͙̹̣͙̱̤̫̻̻̪̣̜͎̱̫́ͬ͆͂͂̌͗̇̎́̕I̶̢̜̳̠͉̳͎͖͗̽̾ͭ̅̌ͫ̚͢͢H̵̸̅͗͑ͮ̌̓̀ͪ̀̚͏̲̝̦̫̖̺͔̻͈͎̜̥̻͉I̸̤͕̺̞̹ͦͧ͋̓̒̓̾ͥͨͪͮ̉͝ͅH̶̃̽ͩ̾ͣ̀ͮ̎̈̍ͣ̓͗̋҉̷̧̖͖͍͎̰̻͜I̘̣̠̼̟̲̲̤͖̩ͬ͋̂̊ͤ̇̚͢H͉̖͎̺̖̞̮͇̲̘̩̜̠̳̞̀̑̈́̑͂̊̑̍͢͜͠Į͎̯̞̜̜͙̝͈̖̘͕̩͎̳̪̗̳͐̃̓ͬͫ̐ͮ̋ͭͩ̓͟͞H̴̶̜̜̘̊ͯ̐͒͊ͪ̏̿Į̮͖͖͔̰͍͓͕̇̽ͩ̽͂̎̒͋͢͝H̢̄ͭ͗̌̍̾͌̅̔̄̅̿ͥ̏ͥ̅͏͎͍͈͇̱̹̠̱͍̦̫͇̩͕̤̟̫ͅḮ̶̡̖̙̙̗̰̻̯̣̯͈̝̘͂̂͋̍̽͊ͯ̂̓̊͊ͨͯ̚͟͝Hͭͯͫ̉̓̎̉ͥ̾̂̌̓̾͛̂ͬ̚͢͡͏̻̭̙̯̜I̶̮̗̖̦̮̩̬̞̭̣̗͍̫̼͖͕͎̣̤̔͛̇̓̆ͬ́͊̍̉͒̄́͘͡H̆̊ͤͥͤ̂̑͌̋͏̛̯͖̟̗̗͔̭̙̭̼̕͜͞I̢̢̡̠̯̬͙̹̱̦̜͔͓̱̭̭͚͇̬̰͋͂ͤ̋ͩ͑ͮ̿̒̽͡H̽ͦ͛ͤ͒̽̊ͦ̈ͤ͠͏͓̣̬̺̙̱̺̺̘͡I̛ͬͬ̑ͩ̋̈́ͮ͒̅ͬ͡͏̠̭̼̪̻̙̫
  ̴̛̺̻͕̦̰̝̱͓͕̦̤̙̦̹̥͎̌̇̂͂̂̔͒͗̂͋̚͢͝͠H̷ͮ̈́̌́̎͐̄͐̉͐̂͌͢҉̵͖̲̘̝̬͜Ì̛͚͓͇͕̺̩̬̺̻̯̦̲̓́ͭ̓̌ͪ͂̎̾̚͢͝ͅḨ̐͊̔̆̃͑͑͂ͨ͊̿͊̐̚͏҉̡͖̠̖̭͙̠̯̬̝͉̺̯̣̝̼̭̜͖͝I̧̧̳̦͈̜͗̍̿̋̅̾̑͛̆̀̔͑̓̍͊͘͢H̶̸̳̭̺̜̲̠̗̎̅ͩ̈́̂͆̽͂́̚Iͧ̇̒͌͂̽ͩ̅ͤ̈ͦ͆ͥ̏͛͛͏̴̧̟̙̙͚͔̼̙͕̮̰̝̘̞̱͘ͅḨ̢̼̻͔̦̘̲̠͕͈̭̭̰͇͓̪̮̱͈͖ͪ̔̃͊́̑̅̇̐͗́̚͟Ị̵̢̛̳̗̟̦̰͇̤͔̠̼̱͓̟͚̺̻̘̔ͮ̇͊͝H̸ͮͩ͒̈́ͩ̇͑̀͆͐ͨ͌̑͏̢̻͍͈̞̠̰͡I̶̢ͥ̊͋ͩ͗ͫ̀̾̓͏̝̗͕̦̤̫̜̩Ḫ̷̷̢̛̭͚̝̲͔̪̭̼̳͐̍̃͋̍̐ͣ̾̄ͭ̑̓͑͂̚͜I̺̠̮̣̝͚̱̗ͩͥ͒̍̏ͭͤͮͣͤ́ͪ͒͐͋̅͟͝H̜̠̙̻̰̘̭̹̖͚̳̔̉͊ͫ͆̓̾͐͡͠͞I̵̢͖̮̠̰̻̫̣̯̯͎ͯ̐̆ͬ̇̄̃ͣ̊ͬ̊ͯ͑̄̃̀̀̚̚Ḩ̷̡̭̭̳̘̰͍̪̭͕͚̟̏̉̾ͥ͛ͪ̀͢I̶͈͇͍͉͖̬͚̞̼͙̪̭̱̦̘̻͑ͯͭ̾̇̏̄͑̄̍̈ͩ̒͐̈́ͧ͐ͣ͟H̴̸̠̦̰̝͇̩̗̱͍̱̪̗̮̳̦̮̬ͩ̎̅ͦ̏̔̊I̷̵͓̘͕͖̮͚̖̋́̇̃̐ͦ̅̓ͪ̎͋͋̍́̚͝H̒̓ͧ̐̋̀̎̃̽̃̒̄ͤ̑ͯͪ̉ͥ͏̛͕̩͇̝͍̭͈͖̙̼̳̺̹̬I̡̘̱͇͑̉͛ͪ̏̈́̅̆̌̌̏ͭ̍͋̾͘͡ͅH̴̡̳͖̭̻̯͕͙̤̋͋̒ͮ̔̒ͩͤ̂ͥ̋̋̀ͣ̽ͩ͠͞I̷̡͓͍͚̪̅ͮͬ̈́̅ͥ̌̂ͮ͐͘ͅH̨̡̢̛͎̥̩͔̹̮̙͔̱̪̺̲͉̦ͤ͌ͮ͌͌͗̉̃ͯͥ̊̈ͪ̅̂̓ͭ̚͡ͅI̸̷͎͓̩͎̰̮̟̥̰͙̳̺͚̪͙̎̋̃̈́̔̇ͯ̈́ͥ̾̋ͦ̾͡H͕͕͙̫͈̱̖̭̮̼͙̹̭͓͙̱̻͐̐̆ͨ̉̊ͣ̒̾͘I̷͓͇̘̻̳͉̝͚̖͙̲͚͐̌ͮ͆͛̃ͭ̌ͥ̄̓̚͟͡H̷̡̉ͦ̑ͯ̀͑ͨ͌̉̉͊̊͏̳̫̜͔̣̺̩̘̩̳̙̘͙͖͖͚̭̠ͅI̛̛̞̙̦̦ͮ̂͗͒̑̐͌͑ͨ͊ͯ͑͑͗ͦ̐̽H̛̛̦͍̠̣̙͍ͫ̓͂̍̓͆͋ͭ̉ͪͦ̌̾̅̐̔̒̈́͡I̧̧͕̣͔̞̦̝͒̐͋̋̇̈ͤͯ̅ͮͯ́͛̀H̴̵͖̤͕̭̟̖͖̟͇̯͙̗͎̗̳͎͒̈́̎̐̓̋̅ͬ̽̉̓̾͊̈́͋̒̕ͅͅİ̢̛͉̫̖̼͓͈̤̳̦̮̦̩͔̗̜̿̊̎͂ͮ͊ͣ̔̆ͯ̒̉ͣ̓͢ͅ
  ̷̧̨̣̗̫͇ͩ̊̏͛ͣ͋͐̐́͗̇͌̂͝͠H̶̵̡͓̰̺͉̞̜̙̞̠̙͕̗̠̰̞̘̎̒ͩ̇͋ͮ̒ͦ͑̿͢͝Į̴̶̦̬̳̬̻̠̟͂ͯ͋̽ͬ͋̓͞ͅḤ̵̡̞͍̝͖̺̖̝̩̪͐̎̓͆̽̉ͩ̌̆̐ͅI̱̠̱̦̺̙̞̥̹̗̻̩̹̰̫̩ͤ̂̋ͦͦͯ̽̿͋͌ͦͩ͛ͥ̓̾͊ͦ̄́͘͜ͅͅͅH̵̢̟̤̜̥̩̳̤̔ͮ̓̍͊̓ͬͫ͛ͪ̅ͬ̓́ͭ̈́ͅÎ̒̾ͥ̋ͭͬ̂ͣ̏ͩ̚҉̨́҉̙̞͍̯͠Ḥ͈̱̝͊̎͆̾ͨ̑͒̄ͦ̽̏͛͌͐̃͝Í̤͙̝̺ͬ͌ͯ̉̽̐̅̐ͣ̌̌̇ͧͭͥ͋͢͜͝͝H̩͔̟͖̣̔̿̓̈ͯ́̀̅̉̃̅ͨ͑́͝I̸̴̶̙͚̫̥̜͕͔̘͈̥͊͊͒̆̈́Ḩ̷̖͍̫͙̗͔͖̙̬ͭͦ͑͋̄̎̅͋̓̽̓ͣ̅̒̎͂͂̀͝I̸̵̾ͦ̈̓̐͐̅̈̑͛͒͊̐ͥ͝͠͏̜̼̮͈̳̟̖̬̱̮͙͕͓̦͔͙̺ͅH̡̡̛̖͔̺̳͖̗̞͎͙͚̹̑͒̽͂̓̐̈́͂̚͢͠I̷̬̞͈̜̟̪̭̞̣͔̠͓̙̝̹̺̟̠͕ͥ̋͐̈́͊̏̐̅̎̒̎͛ͪͭ̇̽̈́͜͢͠͝Ḧ̢̡͓̱͎͓̩̼̜̬͖̟͎͚̍̆̑͐ͭ̈͂ͩ̈ͫͤ͐̈̇͟Į̶̢̗͍͓̥̲̮̊̂̍̈́̽ͣ̆̾͟Ḥ̶̺̝̬̥̤͎͔̖͎̭̮͚̮̫̬͎͑̂͗̾̅ͯ͞͠Į̸̼̝̼͇̥͍̱̲͉̤͇͓̣̲̗̫̭̲̋̏͌́ͬ̒̀̄ͬ͌͒͐̄̒̀̄̉̆̃ͅH̛̼͕͍̮͖̼̥̜̹̜̜̜̟̍ͬͫ̒ͬͫͤ̄̀̏̂̚͢͠͞I̷̳͚͇̝̮̰̫̐̔ͨ̒̐͑̍̆̏͟͠Ḣ̯͍̬͉͕̣͖̬̪̣͎̰̳̈̋ͧ͢͢ͅI̛̬̙̥̦̲͇̝̮ͥ́̍͒ͫͤͭ̌̀̽ͩ͗͌̇̔̓̒ͭ́H̵͈̠͙͕̪̞̰͎̜̫͕̫̊̈́͌͆̅̓̔ͥͦ̊̑ͪ̂̕Ḯ̸̡̮̥̜̩̜̖̼̺̜͐ͪͭ̊́ͥ̄̽̏̐ͭ͑̀̚͞ͅͅH̨̳̗̮̪̺̯̞̦͌̽̓̈́̃̽̆́͜Ị̸̴̢̞̲͎̰͉̬̫̊̍̍̃̉ͥ͛ͩͯ̈̅́͠H̵̢ͬͭͭ̾̿̿ͣ̇͊͊̆ͨ̈ͯ̉́͏̺̻̠̗̙̜̱̫͕͔̣̥̱I̸̛̛̭͕̤̖͔̥̪̜͔͊͑ͧ̌̐͐̃̓ͤͨͬ͌̉͐̈́͋ͩ̅̚͜͜ͅH̵͔̱͚͖̎ͩ͂͛͞͠Ȉ̵̡͍̘̻̯̟͕̯̖̪̍̃͗̏̆̌ͭ͊̇ͫ̂͋ͤ͛͜H̶͇̬̜̞̺̗̘ͥ̌ͨ̂͂̃͜I̧̨̖̜̙̦̩̙̜̭̫̩̮̭̯̦̙̙͈̓͊̄ͦ͌̍ͤ͗̃
  ̶̶̭̜̭̭̜̣͓̘͓̭͔̘̣̮̰̟̳̥̉͌ͬ͒͐̆̄͒͜͞͡Ḥ̵̨̯͖̼̯͇̤̣̖̜̱ͧ̍ͩ͊̈́͂̈̚I̬͎̠̲̻͉̖͖̣͇͎͎̗͙ͥ̂̋̅ͬ́ͤ͋ͣ̽ͯ͒̋̏̃̇̃̓̚͢͢͝͠͡ͅH̴̵̡̨͓̰̮̞̼̩̠̣͎ͮͣ͋̏͌ͫ̃ͤ͑̇͆̓͆̚͞Ì͐̄̇̎̅ͣ͑͑ͬͬ́̃͐͒̀̒͡҉͟͏̟͔͎͓H̷̪̩̮̝̪̜̮̱͙͓̥ͯ̎͑̾ͥ̅̀̀I̶̛̲̣̣̟̹͎͔͍ͨ͒̄̂͂͐͑͛͋ͮ̀͢͠Ḩ̑͆̀̏͐ͨ̒͒͆̅̈̎̽̄̂͗́̓͊͏̢̘̞̺͓̭̖̝͙̦͖͙̟̬͍̥͓̜͝ͅỈ̶͍̥̬̞̱ͩ̿͋̊͂ͩ̎̀̒ͯͯ̋̚H̶̶̢̙̪͚̩̦͚̙̦̟͍ͬ͒̇̌̂ͧ͂̓ͤ̆͜͜I̡̨̧͎̙͓̺̭̳̦͔̫ͯ̑́̀͐ͭͧͩ̊ͫ̎ͤ̕H̴̡̲̙̗̼̺̫̻̤̻̣̙̦̖̳̘͉̺͆̍̈ͤ͛ͨ͑̚͠͝ͅI̸̷̴̮͖̙̻̭̲̭̬̘̳̝̦͗̆ͭͯ́ͭ̿̃̋ͭ͛͒̐͆̅͑͡H̸̰̗̥̞̬̥̩͕̞̥̥̄͗͛͌̄̽̋̋͘Ì̸̡̡̈́̅ͮ͊҉̹͍͇̣͎̬̣̫ͅH̛̦͉͙͙̺̠̟ͫ͂ͩ̌̃ͩͩ͆̿͐ͤ̐ͮ̐ͯI̸͊̽̌̓̿͒́̈́̽ͩ͒̑͜҉̰̗͔̲̼͖̟̺̹̟̣̤̱͉H̴̨̟̫̰͚͖͚͕̗̟̠̙̮̥̲͙͕͇̹͂͊̋ͦ̏ͬ̈́̔ͤͫͫ̍͒͑̅̏͡͡Ǐͯͯ̄̇̈̐ͫͧ̿̓̆̃̇̍̇̐͝͏̛̛̹̣̩̠̯͚̦̤̣̖̝̳̦̻Ȟ̛̪͎̺͍̮͔̱̣͖̤̟͍̖̲̟̱̖̂ͦ͑̃ͥ̂̏͛̀͘͡I̶͂ͥͯͤͧ͆ͩͪ͏̶̨̪̩͔͖̞̝H̜̘̯̱̪̮͖̗̜͎̊̅͛͑̉̓͒̽͂͋ͩͧ̅ͬ͊͒̕͢I̯͓͕̗̠̬̱̲͚̙̮̪͖͔̫̙ͯ͒ͨͥ͟͡͞H̴̯̺̼̘̱̝̱̱͔̹̝̺̬͔̟̻͉̞̄͐̊ͮ͝͞Ḯ̶̵̡͙̥͕̦̣̳͚̻̭̯̩̜͑̑̄̍ͣ͊̃̏̈́̋͑͟͜H̴̥̥͓̖̘̿͐ͤ̆̑̑̍̇̀͘Į̵̴̢̣̼̖̦̥̫͉͉ͫ͂͐̂̎̐̔͗̓ͫ͝H̡̳̣̩̣̦̗̤̟̰̳̺͊͗ͬͩͦ̅̂͗̈́́́̋̌͌̓̋̑͘̕͝I̿ͨ͒̇̂ͦ̉̀ͮ̓҉̣̘͕̫̻̫͎̺̖̼̺̫̱̺͓̪͈̣͠H̪̠̖̜̘͈̬̹̩ͧ̇̀̊̌̄ͬ͜͟͞I̧̙̺̯̰̭̰̫̞̜̖̝̹̹̫͖̩̝͛͛ͤͨ̈́͋ͨ̾̈͌̎̅̕̕͟ͅH̡͔͖͈͙̮̦̪̖͍͓̝͓͇̭͎̓̿͌̐͊ͬ͋͗͌̅ͣͣͯ̑̊̀̕͟͜͠Ì̢̛̖̞̖̟̙͓̝̲͍̼̻̞̉̂͂ͣͯ͂ͤ̍ͣ̚͜͝
  ̨ͫ̔̅͂͏̶͙̥̳̬̳̩̪̜͔͉̣͢Ḩ̌ͤ̋̊̇͐̽ͬ̐̽͂ͫ̒ͨ̒͟͡҉̛͈͉͔̱̘̦͚͇͍͉ͅĮ̷̿̓̐ͦ̏̎͒̂̔̓͛̃͗̈́ͩ̐̀ͤ҉͎̖̻̫͔̦͎H̤͓̤̯̫̩̜̎̇̓̍ͭ͒͟͠ͅÏ̵̮̙̼͊͌͑͢͞H̸̡̧̘̟̪̯͕͇̜̖̖̪̺͔̻̯͙̻͗́̓ͤͦ͂̚͘͝ͅI̺̠͕͕̪̼̺͇̤̝ͦ̊̉̄̿̀̾ͤ͋͛ͣ̂͛ͧͬ̚͢H̜͈̺͔̝̞͚̙͕̐ͫ́ͦ́͌̈́̋̕͠I̷̫̲̥͔̝̺̘͇̦̦̯͇͇̜͖̻̜ͣ͋̈́̉͐ͪ̒̀́H̛̳̲͖̻̤̙̥̟̜̮̥͈͔̬̯͐̿ͥ̊͢͠͠Į̳͎̼̲͈͗̂͊͑̽̇̐͆ͨ̽ͦ͡Ḣ̨̟͉̬̖͇͕͕̠͇̠̏̌͂̃͠I̷̵̝͓͎̪̠͖͉̭͖̖͍̜͌̀̋̅͑͛͒ͅH̛̙̫̻̼͕ͮ̄͋ͫͬͤ͗͛̂ͮͪ̚̕͟I̥̠̦̹͍͙̞̱͕͈͖̪̮͌͌ͤ͂ͯ͗̎ͨ͑͊͒ͥͥ͗̀̚͜͞ͅḨ̸̰̟̟̻̩͚̑̆ͧ̍͛̔̈́ͭ̊̿̆̌͝I̢̢͇̼̳̤̯̮̠͚̳̣̳̰͚̘͕̝̺̪̍̈ͯ̽́H̸̡͍̲̼̜͙̫̮̪̳̖͙͕̺̜̥̗̒̽̏̈́ͭ̀̽̋̎̈́ͮ͑̐̌͗̆ͯ͊͜͟ͅÌ̒́̒̐ͪ̿ͤ͛̐͆ͩͬ͊͂͌ͤ̑҉̡̡͉͚̪̗̭̣̣̕H̶͖͚̣̼̮͖̩̥̰̑̀ͣ̐ͪ̓̈͜ͅI̴̛̻̻͖̦̼̭̪̻̖̜̝͕͎̼͈͈̎ͯ̈́̐̽͋̀ͣͩ͒̌ͪ͛̽ͫ́͜Ĥ̡̓̓̔҉̪͉̫̗̻̦̣̝͍̗Ȉ̶̡̧͔͈̪̪̰͈̟͙̇̀͗̑̓ͨͫ͒ͣ̈́̎͗̌͘͠H̶̨̘̘̘͉̰͙̟̣̺͍̲̑ͯ̎̐͗ͨIͯ̿ͮ͒̊͂͑̄̐̿ͯͮͩ͐ͣ̚͏̴̛̳͈̙͖̟̻̫̱̦̺ͅH̹͍͓̤̯͉͇͕̼̞͇̙̐ͤ̽͐̀̀͟Í̵̢̢̤̻̣̻͒͑ͭ͊͐ͮ͒̒̿̏ͣH̾̎̾ͮ́̚҉͇̣̫̼̥̟̯̝̻̲̣̬̖̼͠ͅĪ̴̷̧̲̪͚̺̫̥̫̟̬̍̏̽̓̄ͥ̀͟H̗̠͔̳̤̠͍̺̬̩̳̠̑̍̇ͩ̊̆̊̎ͫ̎ͨ͛̍͑̏̀ͥͥ͜͡I͍̻̻̩͖̥͉̭̝̔̎͂̂̑̃̍͛́͋̀ͮ́͝H̨̯͎̠̼̻̻͍̝͓͙̎ͬ͆͆̐̃ͫ̓́̕͡I̴̸ͨ̓̈̓ͭͧ̂̂ͬ̐̋͑̌̿̆̈́҉͚̭͖͚͔̤̪̰̠
  ̨̬̳̣̗ͣͣͧ̌̉͆ͬ̋ͩ́͊ͯ́̚͠ͅH̍͊̇ͦͯ̇̓͘͏͏̱̥̲̮̖͚̯̦͉̣͢͢ͅĪ̔ͤ̔ͭ̎̉̈҉̵͓͔̦͈͖͚̼̱̪͈̫͠H̳͚͎͍̼͉̞̙̳͍̳͈͇͉ͧ̌̈́̊̂̇ͧ̆ͦ̂̂͂ͯ͛̿́́͘͞I̡̱̩̳̯͍̺͚̎ͬ̑̎́̕͢͝H̷̨̝̹̗̜̗̟̹̪̩͔̣̓̏̍̈́͌͋̉̆͘͞͠Ḯ̷͛͊ͪͫ͂̄ͭͤ̑ͯ͟͢͏̪̤͎̳̥̱̬͓̱̤͍͙̹̝Ḩ̸̦̯̞̞͓͙̬̮͇̘͉͓͖̹̘̂̾̿̓ͭ͋ͨ́̕͡I̵̦̹̟̹̳̻̞͛͛̇̐̈́̔ͯ̅̓̾̎ͮ͒͟͢Ĥ̡̧̠͎̼͖̠̯̼̗̱̻̥̌ͮ̅̐̄̊̅ͨ́͘͡I̸̢̻̺̟̠̠̘̺̼̬̩̺̮ͣ̈̉̾̄̊̓Ḩ̛̓͗̽ͣ̂͗ͫ͑̋ͩ̀̓̐̕͏̝͓̹̯͈͖̣͍͇̀Ì̢̡͔͙̘̠͈̺͍̖͍́̆ͤͮ̿ͩͫ̒ͭ̊̓H̵̛͔̥̩͎ͩ͛̾̃̀ͦͪ̅ͦ͌̊̎ͤ̀͘͝I̴̬̭̹̰̥̠̜̭͕̥̳͂ͫ̑̇͘ͅH̆͊͋̃̍͊͒͗͒́͏̡̻̱̬͖͚̩̹̠͇͖̪I̪͙̱̠͓̜̟̟̯̥̠̖̮̱͖̻ͫ̊͂ͦ͗́̈́̐̓ͮ͜H̷̻͓̖̰̱ͦ̋͆́̓ͮ̀͝Ĭ̓ͮ̉̊̈́̍̃ͬ̾̅̉͛ͣ̚̚҉̮̜̜̙̻͖̩͉̠̲̼̗͓͡H̤͇̮̭̲̓ͪͫ̃͋ͤ̚͘̕Ĩ̷͎̮̻͎̤͎̼͚͒ͣ̔ͣ̏͊̊̒ͮ̃͢͡ͅHͩ̇ͬ̄̅ͮ͗͊̏̚͏̧͘͢҉̪̰̱̙͎̲̬̳͎̞̞̳͕̝̻ͅI̵̶̼̥̦̮͌̎̾ͪ̂͌ͪ̃͋̑͑̂́̕͡Ḩ̳͓̭͔ͮ͐́ͥ̽ͮ̓ͮͣͦͯͫ̆̆̋̀̚I͍̝͖͖̥̼͉̔ͦ̈͋̔͆́͟͠͡͞H̢̨̯͍͔͉͓̤̄ͦ͐ͦ̈́̓͗̿ͥ͂ͤ̈́͗Ị̡̛̣͈̣̬̮̝̺̱ͬ̔̃͂͂̓H͕̲̦͚̤̙̰̞̥͖͇̟̺̰̟͈̰̝̅̎̾̿͂̈ͩ́̑͗̀͟͜͠ͅI̡̡ͨͪͣ̔̋̚͡҉̵̰̱̗̹̹̜͓̣̯H̢̦̰̻̮͖̜̼͔̳̠ͫ̈́͂ͤ̌̇ͫ͐͆ͤͤ̍͒̋ͬ̌͐̉̇͟Ȋ̧͙̹̭̟̭̜̏̏̃͛͗͋ͧ̿͊ͦ̆͘͝͝H̴͐̾͂͋̋ͭ͘҉͓͙̝͚̠̳͎͇̟̩͍͕̼̱I̛͂ͥ́̏̿͊ͧͮ̀͢͏̗̼̻̠̥̲̦̫͈̮̯͖̳̕ͅͅ
  Ḩ̛͍̮͇̯̭̮̦̖̪͇ͧ͗́́̿ͅI̷͙̙͇͎̦͓̭̳͇͖̅ͫ̓̏͜͝H̝̳̥͔̰͍͔̤̦̞̲̩̱̜̠ͮͨ́̀̍̎̋̕͢͟ͅͅIͨͤ̄̎ͬͬ͛̇͗͘͏̪̙̞̳̯̬̞̘̻͎̘̙̳̥̻ͅͅH̄͂̂̿̽̑ͬ͑̎̔ͮ͋͠͏̶͕̝̙͘I̔̂̀͐̍́̚͟͏̨͙͎̟̣͖̩̬̫̤͈͔͇̩̺̗͇͕H̸̢ͤ̈͒̏̑ͩͨͧͯ̾̀̄͐ͤͧ͋̎̚҉̵̜̘̘̯͍͔̫̞͎̰̥͚͠I̲͔̝̻̘̙ͯ̈̄̽͆̄̂͌͐ͭͥ͒̏ͬ̄̚̕͟Ḧ̶̙̫̲̣͍̫̭́ͤͭ̓ͩ͂̌ͦ̋̔ͥ̇ͭ̅̀͡I̴̜͈̮͉̣͍̙͇͍͍̜͂̓ͬ̃̉ͦͭ̏̿͋̉̾͒̂̚͡͞͡H͉̙͖̣̺͓ͪ̆̓̾ͤ͗͐͊̏ͨ͗̉͑̐ͦͥ͌ͫ̂̀͞İ̡ͭ̈ͬ͆̒ͪͤ̓͐̈́ͥ҉̫̻̠̣͚͇̦̥̤̝͖H̶̴̸͓̺͓̝͔̦̩͍̰ͩ̿ͬ̆̓̐Į̶̢̞̤̯̝̼͉̦̣̤ͧͤͪ̐̉̍ͬ̃̓ͭͩ͌͗͑̽̄͂̈́͂ͅĤ̔̓ͯ̈́̉̉̊ͫ̋͋͂ͭ͛̎͘͝҉̫̤̬̼̣̻́͢Ȋ̶̧̤̩̘͈͂ͭ̈́ͨͩͨ́͟Ȟ̷̡̟͖̦̺̌̂̿̌̂̓I̥̤͚̠̟̺̥͓̺̪͕̩͋̂́̇ͣ͂͌͑ͤ͂ͭ̿ͭ̍ͭ̍̎͊̉́́H̶̝̣̝͕̳̝̙̽͛̊̋̅ͧͦͣ̈́̓ͬI̡ͫ̄͊̓̓ͣ̀́͑͐ͪ̐͒̌̉͡҉͎̠͍̲̦̪͖̖̲͔̯ͅͅH̸̷̸̺̠̪̟̙̗̻͊͐̊̉̈ͧ͂̽̽̋̔͂ͦI̵̢̞͕̼̘̯̼ͧͧͩ͗̀̏̃͆͂ͧ́̿̔ͣ̈͟Ḧ̢̛̞̠̗̹̖̗̥̰̺̼̟͖̼̠̫̞̲̗́͌͗̌͌̓́̃ͩͣͯͥͨ̃͢͞Į̷̧͙̗̞̦̞̑͐̍̑ͬ̒̓̆̓̉̾̈̾̓̍̀ͬ̉͠ͅH̡̾̓ͨͣ̀͏̸̺̗̺̩͇̲͔͖̤I̢̲͔̣̠̝͎̫̰͈̖̞̫͇̻̩͖͙̮ͩͩ̂̀ͅH̶̛͌̄̐̎͞͏̗͚̹̤̻̰̬̼͉̬̪̹͉̰͎̥̰ͅI̷̳͉̯̱̘͉͚̲̼̹̺͓̾ͯͮͮ̈́ͭ̊ͪͯ̑ͧ̃̅͑̕Ḩ̶̴͕̜̠̳̻͍̝͎͌ͭ̉̑ͪ͂̽̿͝I̷̶̢͕͚̮̙̲̫̖͖̯͙ͤ͗ͦ̀̐̋̔̄̓͑́̄̾̋ͮ͘͞H̸͎̥̹͕̞͍̯̦̝̟̮̞̦̬ͪ̾̇̍ͅͅÏ̵͓̯͎̪̰̗̹̫̮̱ͨ̔ͥ̎̉̑ͣͣ̐̏ͪͣͥ̉͛ͮͪ̚͘͢
  ̡͐̉̇̀ͫ́̃ͬ̚͏̵̨̺̜̱͈̺̰H̷͇͕̻͍̥̖͇͖͙͍̩̣ͭ̔̇̇̒ͥ͗͐̌̕͞͞I̷̧̢͛͐͗̆̇ͬͭͬ͏̘̬̰̖͘H̎̓̌ͯ̓ͪ҉̬̣͔̯̜̲͔͘̕͘͡I͒̓ͫ́͌̔ͨ̚҉҉̧̻̥̭͖̹̩̻ͅͅH̡̛̭̘̬͕̻̰̬͉̥̜͐͐͋̈ͥͪ̇̽ͭ͗͌̀͟Ḭ̮̯̝͍ͯͦͪͧͧ͒̉ͪ̏̔͑̐̿̚͜ͅͅH̵̡̜̬̲̰̗̠̫̟͚̰͇̲̼ͬ̽ͪ͌ͦ̿ͯͨ̏̉̚͘͟Į̷̴̷̷̭͈͚͉̳͈̝͙͌̅ͯ̆̅̅̔͛ͪ̍̅̓̋ͬH̶̰̳͍̪̒͂͆͐̀ͯͣ͠Ḭ̸̶̟̟̳̟̝͚̝̦̪̮̭̟̳̙̹̘̳̓̐̊ͬͮ̉̈̐ͩ̽ͪ̽ͯͤ̆͛͗̑͢͡H̸̶̞̘̩̥̬̟̩̮̜̱̥̼̲̮̺ͨ͑ͪ͑̈́ͫ̈́ͨ̾̚͠ͅI̢͖̜̘͇͋̇̆ͫ̔̍ͤ̽̀̚̕͢H̵͉͎͉̖̟̹͚̞̘̝̤͍̖̥͈͓̠ͧͯ̉͢Ï̢̬̥͉͎͈͎͉̤̦̦̜͉̦ͨ̔̐͋̎ͩ͊͊́ͅḦ̵̡̠̮̜̣̯̲̰͕̪̜̯̘̠̭̺̻̳́́̂ͤ̀̉ͨ͊͊̉̇͒͆ͥ̊ͣ̋̕I̷̧̛͚̼̦͎̲̟͈̗̫͖͈̱̩̭̫͑͌͐ͪ͊̋̈́ͮ͒ͭͣͦ͘ͅͅͅḨ̷̆͋ͧͭ̑́̕҉͍̬̙̳̼̹͕ͅĮ̭̻̻̹͓̯ͮͥ͂́̆ͣ̔͞͞H̶̴̡͇̬͓̦̹̘͕̺̲̬̭́̈ͦ̂ͥ͌̔̊̊̿͐Î̧̛͇̯̯̝͙̻̳̹̲ͫ̈ͨͧ͢H̸̴̨̱̝̣̤͍̠ͯͣͯ̈ͭͭ̑͆ͭ͊̌̌͆̊̚̚͟͝Ĭ̢͈̭̝̲̥͔̼̞̫̻͈͈̲̜̞̻̙̠͗̿̊͆̆ͧͬ͌̂̇ͬͤ̌̽̍͐̚͢͡H̸̡̰̬͓̳̜͉̤͚̝̠͉͒̂ͪ̀̽̆̆ͭ̓͌̚͡ͅḮ̧ͦ͒ͯ͋̋̀ͦͯͫͧ͊̿͋͋͏̸̴̰͇̤͕͓͕̺̮̲͘ͅḪ̰̻͓͉̲͓͎̪̫̦̺̐̂̅̆̿̽͗̎̃̈̄͋̀͟Ĭ̶̸̢̬͚̖̱̟̘̳̼̘͎̙̩̰̖̉͒̍̀́H̡̧̖͎̖̙̩̘̹͓͍̃ͤ̒ͣͪ͛̎̄͌ͮ͐̆̍̅͛͞ͅI̴̢̥̰̖̖͇ͭ̇͊ͪ̑̌̆ͧ̚͜ͅH̶̢̠͔͕̱̱̖̼̰͔͙͎͊͂ͧ̃̇̔̓ͬ̓͠I̓ͫͯ̈́̂̊ͥͧ̌ͧ͑̒҉̖͍̭͈͈̞̭͇̝̻̯͙͓͜H̫̱̖̺̼̖̞̗̲̰̼̳̤̳̮ͪͫ͊̌ͫ͐͐̿̔̌ͤͫ̇̀̆͗̉͘͘Į̥̠̲̩̙̭̑̿̓̿ͮ͗̚̕͝
  ͮ̉̉̃̊̂̀͊͒ͣͮ̎ͤ͋ͪ̀͗ͨ҉̝͎̰̰͔̩̰͈̗͢Ḫ̫͍͓͙̦̳̥̯͚͇̮̜̝ͧ̃̈̉̄ͬ̈́̈́͒͛ͣͬ̒ͧ̑͋͑̀̚͘͢͞ͅI̢̜̣͍͈͚̭ͬͭ̏͡ͅͅH͕̪̺̻̰̬̗͎͔̎͐͛ͦ̌̇̒̉̾͑̃̑̌̄͆͂̓̽̚̕͘I̸̍ͧ̌̐ͪ̓͗̈̓́҉̫̘̩̩͈͙͚͍̕͝Ḥ̨̡̛̠̠͖̙̖͉̪̓͒̈͗̐̑̓̉̉͛ͤͥ̎́͟I̧̧̠̬̬͎̯̪̹̮̼̼̖̲͛̈̔̎̂ͮ̾͘͟͞ͅH̴̢̯͙̪̖̯̖̙̟̪̍̓̊̋͛̊ͣ̋̉͡I̾́̀̚҉̞̩̤̬͢͟͠ͅH̲͉͎̳̺̻̳̗̳ͮ̾ͨ̋ͦ̀͂͗̑̿̌̎ͯ̐̈́̀͗̃͟͠Í̑͂͛̈̇͋̐͐͂̉͂ͭ̂̎̑̊ͨͧ͏̸̵̯̖̩̭̖̟͇͜ͅȞͨ͋ͤ͊͛͒ͧ͆̅͌ͫ͗͗̾҉̸̷͙̪̮̭̀͞I̧̡̟̻̺̣̹̣̹̻͒̂ͮ̋̀̊̊̄̈́̚͞H͆͋̊̊ͧ̍́ͤ̈͢͏̬̘͇̪͕̀I̸ͩ͊̊ͨ̉́̾͏̲͔͔̞̹͇̬͠H̨̱͕͓͔͖̦͍̤̱̝̮̤̙̝̪̲͊̉͂ͪ̉͑̒͆͟ͅȈ̑ͧ̾ͪͬ̈́̑ͩ͂̄̆͗͟͏̷̦͇͔̱̘͓̟̳̮̠̱̞̖͙H̴̡̡̹̹̞̰͇̲̫͇͉̤̠͖̝͖͚̯͇̓ͩ̓͋ͨͨ̌̍ͨỊ̵̶̧̯͔̼̩̟̺̜͇̘͔̝̹͕̭͙̜͈͑̀̓ͥͭͩ̃̀͑̃ͣ̀͟Ḩ̵͇̱͇ͩͮ̐͑ͭ̈́̋̋͛̿̑̅̔ͨ͛̚͘͜ͅI̠͚̹͕͉͈͕͓̞̖̭̻̳ͮ̊̎̂ͭ̌ͫ̈́ͮ̆̈́́͠H̷̶̢̤͉̠̤̐͑̓̇ͮ̽̑̈́̽̚͠͝I͉͔̗̲̫̟͕̺̩̲̋̏̒͗͊̓ͦ̊͟͝͝Ȟ̨͔̝͉̩̫͙͈̱͓̲͇̜͉͇̫̲͉̮̳͋͋ͪ͛ͪ̍͌̀̉̏͘͢͟I̢̬̼̥̭͉̓ͨ̅̃ͣͪ̌̏ͥ̆̀H̡̿ͫͯ͋̀͏̛̝̱͖̲̗̰̖͇̤͎I̽͂ͧͩ͗ͪ͊͞͞҉̤͚̙̭̟̝͍̰̺́͢H̢̛͇͕̩͓̫̆͛͂̏̌͒ͩ̆ͨ̓ͫ̚͝Ḯ̸̸̲͖̻̞̦̱̦̯̘̟̗̦̘̺̰ͭ̏́͗͆ͯ̆͂̈́̂̇͑̈ͨ̿́̕H̢̛̪̤̲͚̼̜̥̗̎̔ͪͥ̀ͅI̛̗̘̼͈̞͎̱̪̖̳̭͎̹ͥ̓ͫ̇̀̅͒̕͟͝ͅH̢͖̺͎̺̫̫̝̆̏̑ͥ̍͋͂̔̔͂̐ͦͭͩͭ͑̇͞Î̉͐̿̓͝҉̷̮͎̺̟̞͕̜̦͟ͅ
  ̷̻̜̗̝̯̭̥̭̝̣̣̊̅ͭͫ̑ͪ̎́̾̔͗ͮ̅̆̐̀Hͣ̏̀́ͩͬͪ̇̈̓ͦ͋̿҉̡̘̭̤̮͙͕̟̣̳͟ͅI̸͔̹̺͇̻̼̩̯͇̘̻̱̭͑̌͛̈́̐̆ͦ͗̍̉ͪ̇͗͋̚͘̕͢H̷̵̛̻̗̰̘̹̳̥͈͉͑ͭ̆̐̆̓̒͢͠ͅI͖͔̭͙̰̝̯̼̠͂̅ͬͧ̀ͩ̽ͬ̓ͪ̚͟H̱͚̩͇͗͊ͤ̋̐̇̐ͮ͋ͣ͗͜͝I̛͔͕͚̹̫̼̟̣͇̦̹ͪ͑̆́̃̐͌̇̎͑ͩ̀̊̂̆͞H̛̦͍̰̘͕̮͈̗̦ͬͦ͒́̑̾́͂͐̏ͯ͗̊͊̕͜I̷̛̖͔̻̩̭̱̤͙̲̿͌͊̽ͬ̊̓̇ͧ̒͑͂̋͗͛͠H̴̛̼͉̞̰̙̭̖̟͍̯̯̝̗̥̯̣̻ͭ̆̾̈́̓̀̓̄ͪ́̚ͅḮ̢͉͙̣̤ͭ̂ͭͯ̈͊̓ͩ̓̿̽̌̔̔ͤ͞H͓̳̞̜͓̭̹͚͉̻̥͕͇̖͚͕͗̾͆ͩͭ̽ͯ̀ͫ͌͐ͣ̾̅ͦ͋́̚͘͢͠ͅI̶̡̠̤̯̠̝̒̄͆̑̿̌̈ͦͧ̆̂͗͌ͅḤ̷͙͇̟͕͍̣͐͑̆̇͌̐̒ͮ͘͠I̸̡̜̱̹̠̬̙̗͂̄͋̃ͣ͗ͩ͂̇͗́́͞Ḧ̢̜͓̱̣͙̤̣̝̱̺̲̦͉̠̮́́ͮ́͘I͛̿̑ͯ́ͪ̑́̊̏ͪͫ̈͝҉͎̫̥̩̠̱̕H̴̢̼̯̞̩͛̂̊ͦ̎ͭͩͭ̄̌͊̌ͯI̵̵̮͎̤̘̫̣̭̝̹̹̺̹̻̗̫͛̓ͣ̌̀ͦ͑̔̅̂͆͛͒̐̓̋̒̚͠H̴̨̡̾̉ͮ̿̐͞҉͍̥̥̠̫͉̰͚̟I̸̬̝͚͔̰͓̯͙̓ͥ̊̐́͋̄̓͌͒̑̓̑͜H̷̼͈̺̘̻͍͉̗̯̩̖̰̠̦͎̯͙̒̈́̈́̂̑ͯ͗̓̎ͨ̑̓ͧͤ͗̃ͣ̋̕͟I̶̴̺̻̞̟̗̞̙̟̠͈̳͉̳̞̹̤͇̦̣̊̽ͨ̓ͨ̐̒̂̓̊͗̕͜H̨̛̛̖̤̲̣̘͖̥̲͕̄ͫͤͭ̃Ȋ̷̷̜̣͙̫̹͎͗ͧ̂̎̏̊̽͢ͅḨ̶̺͓̲̩̜͕̖͙͔͎͚̲̘͇̯͓̞͖̓̐ͤ͂̒͛̽͊ͨ̚͟ͅỊ̸̭̖͇̖̝͙̳̼̯͍͖͖̠͎͔̙͒ͫ̈́̃̾ͬ̋̒͆̊̄̚ͅH͕̺̳̗̞̫̮͎͖̳̱͓̹͖̗̗ͪ̌̑̐̑ͭ͢͠ͅĮ̸̡̜̹̭̳̮̦ͫ͐̾̇̑͛ͫ̏̍͐ͤͥ͂̉̀̚͠H̶̶̴͔̳̰̫̙̞̮̹͊ͧͫ͂̊̑ͯ͟I̵̞̼̞̹̭͈͓̭̩͍̪̩͙̭̩ͯ͑̍̒ͮ̾̓͘H̡̨̨̛̰̹͇͔̩̣̻̮͕͔͉̻̄̀ͦͯ̐̓̒͟Ǐ̝͈̝͉̩̤̹̭̱̩̝͚̲̊ͨ͛̇̓ͦͣͥͤ̍̑ͦ̂ͣ̒̇͆̀ͅ
  ̴̨͔̞̟̞̗̻̬̝̃̏ͫͭ̾̒ͨ̃͛̎̒ͨ̽́̍ͯ͢͞͝Ḣ̸̖̲̠͓͐ͦ͌̎ͧ̀̈́̎̎͊͘͘͢Ȉͦ̇̂͛ͪ̌̊̆ͯ̀͒͊͏͕̩̥̜̝͔̙͍͎̺̪̞͘H͛̈́̿͊ͯ̄̽͋ͨͩ͊̃̎̚͏̛̰͉̲̝̞͢͞Ī̸̷̡̛̫͔̱̳̹͎̬̖̣̳̹̪̠͓̘̗̲̈́̊ͮͦ̊̀͋̒̏ͫ̅̈́̈ͧ̿̅͛͘Hͩ͐͌ͧ͒ͩ҉̡̯̠͙͓͙̹͖̠͚̖̬̗͞Ǐ͊ͨ͊̓̌̃̀ͪ̓ͣ̽̃͜҉̫̩̺̖̭̟̱̲͈̘̦͔̗̀H̴ͤ̓̿͐͛́̾̊͌̋̌ͭ̌͊͆̀ͯ̀̀͜҉͕͙͙̗̣̗̖̬̗̻I̶̴̷̛͓̙̺͕͍͓͓̾͗̂ͤ̃̆ͥ̅ͭ͋́́H̟̜̝̟̮͚̗̳͇͉̗̜͔͚̪͔̙͛͐̆̊̃͗̄͗̒̒͋̓̔͢I̢̧̥͔̜̯̜̾ͫͨ̽͑̚H̸̗͕̠͖̯̻̖͐̽̏̏̊͗́̕I̷̷͑̽ͧͪ̐ͥ͑̇͛ͯ́͜͏̻͎̲͈̦̼̯̻H͚̩̬̘̥̗̝͙̻̜͒̾͐ͫ̽̅̕̕I̷̧̯̥͉̱̦̓͌ͦ́ͩ̍̒̾̔͌ͯͯͫ̑̚͠͡Ḧ̵̴͌̄ͭ͋ͥͭͬ̽̊͊̌̽ͥͪ҉̶̤͕̗̬̬̜̠͜Ī̴͐̉̈́̀̊ͬ̈́̌̍͑̆̓̚̕͜҉̰͚̖̯H̸̵̺̜̠͔͍̫̝̖̙̤̤̼́ͩͪͦ͊̅̇͒ͤ͑ͬ͋̿́͋͆̌̄ͮ́͝I̸̘̣͍̝ͦ̃ͨ͒̈́̒͐͂ͣ̔ͥ̈́ͨͯ̐͌͜͞͝H̷̻̹̝͈̗͍̳̪ͫͮ̀͋ͪ͋ͪ̑̔̉̄̒ͮ̄̾̀͒͘͠I̸̙͓͚͓̟̫ͩͮ̒͒̎ͫ͌͑ͮ̌́ͧ̉ͥͣ̉́H̸͈̪̜̅̓ͮ̈͑̆͂̊̔ͧ͜I͍̫͖̻͊̀̂͛ͧ̇ͥ̽́͘͝H̶̢̪̜̱͓ͫͧ͆̅͋ͮͣͪͧ̓͊͑̐͂̅͌̕͢͠I͊ͮ̅ͥ͑͌̊̿ͥ̊ͩͨ҉̀҉̣͖̙̻͘ͅH̶̶̶̵̞̳̮̤̰͓͇̬̬̞̟̫̞̤̫̝̊̿̄̾̂̒̀̐̓ͨ̉̊͋̂̍̓̅̿I̴̧͖̺͖̜̤̊̀̊̌̂̄̉̓͢͟͝H̴̴̡̧͚̣̱̰͍̙̭͙̰̞̰͔͈̗͇͓̯ͨ͊͒́ͩ͗ͩ͛ͣ̊ͬͨͯͩ͌̏͐́̚I̝͕͍̗̣̝̝̞̗̬͚̬̽̐͆̂̉ͤ̾̃ͦ̈́ͣ̍ͥ̀͟Ĥ̦̳͚̹̙̤͔̻ͤ̅̽ͪ̆͆̋͋ͬ͋̽ͩ͠͡I̡̔̋̓ͩ̎̌̾͂͒̃ͨͭ̚͏̺̬̮̥̣͈̲̥̖̪͚͚̗̲̬̜H̨̻͎͓̤̜̗̒̑̓̀͌ͮ̂͐ͧ̑̎ͤ̌ͬ̚͟͞͡͠I̶̥͕͍̘̬͚͈̰̬̹̖̹̩̝ͯͮͧͪͥͬ̌̋́͆͒͞
  ̷̢̹̮͖̱͎̣̣̥̅͂͛ͪ́͡Ḩ̠͙̺̖̪̖̥̤̫̤̺̥̥͍̩̜̺ͦͫͪ̊͌ͮͭ͒̑̉͌͢͠͠I̢̜̰̳̘̥͖̬̹̳͈̪͕̿̓̎̑͑̏̀H̨̛̬̬̻̪͕̳͕͚͍̭̘̜͍̮͖̣̪͑̓ͫ͛I̧ͯ͒̉͗͐́̄ͮͧͮ̋҉̸̛̠̫͎̪̦̮̬̬̠̻̟͎͓̲͟H̴̡̨̲̙̦̦̪͚͈͍̻̩̙̲̻̓̊̏ͪͦ̄̈́̇ͧ̿͛̓ͤ̋̂ͫ͊̊̀̚I̼͕̫̪̣̩͍ͭ͊ͦ̽̅̾ͧ͂́̚H̷̷͔͎̹͓͚͈̳̥͛̀̌̊ͥ͒͜͝Ī̶̵̥̟̺̮̘̝̰̹̙̠̣̪̥̼ͮ͂ͭͦͤͨͦ̍̃̄͗̎̂̿̊ͥ̉͝͞͠H̸̱̺͎̽̄̂͒͐̇̇͗̏͐̄̑̾̓̒͜͝͠ͅI̴̢̗̗̱̮̔̋ͧͭ̏̓̑̅͂̽̚H̨̛̯̘̩̥̼̗̪̓͛̾̓ͦ́͢I̷̲̤͙̬ͮͮͯ͐̕͜H̛͙̘̠̝̰̰̖̯̺̯͎̝̠͇̺͉̭̦ͪ̂ͧ̒̍͊̇̊ͫ͢I̡ͤ̐͆͋ͣ̚҉̵̸̬͓̩͇̟̠͙̦̖̣̥̺̫͎̬͠H̜̰̦̹͖̻̝͍̦̞̼̫͖̪ͣͪ̍̉̍͗̎ͩ̾̂͛ͩ̆̊͊͐̅̀̚͠͡I̴͓͔̪̲͙͓͎̳̟̼̥͕͓̫͂̄ͦͧͬ͊̅̓̏̏̍̌͋̄ͤ̚̚͜ͅH̵̸̢̰̘̗̩̫̦͔̣̭̺͙͆̎̇̾ͣ̈̊̈́͌ͧ͊̂̈̈̒́͠I̸̭̱͉̰̹̤͔̯̫̼̗̘̅̅̅͆ͦ͞͠ͅḢ̶̠̺̬̝ͤ̐ͬͬ̀̏ͬ́ͯ̇̃̇ͭĮ̺͖̲̹̤̮̟͓̬̰̰͕̳̎̌̂ͤ̊̔̑̏ͮͅHͧͪ͋̊ͣ̃ͪ́̈̚͞͏͚̟̭͍̹̟̫̦Ḯ̶̡̯̗̙̜̹̠̬͓̣͇͎̜̈́ͬͯ̑ͨ̆̃ͭ̏ͫͦ̎͂̂̚ͅḨ̵́͋̿̑̓̈́͂̇͆ͧ̇ͪͪ̐ͥ́̕͏̠̠̳͇̮̻͖ͅI̵̳̝̹̪̻͕͕̼͕͇̫͇̰̅ͭ̔ͬ̾́̀͝Ĥ̍ͣ̉̄͌͏̶̢̧̺̺̣̳̼̜̣̻̮͚̬̟͍̬̻I̵̪͚̰̲͍ͪ̂̄̇ͨ̋̐̌̊̉͐̐̾́̀̔͝H̵͚̙͎͎͔͔̩̦̘̰̣̮̔̾̇ͥͨ̂̈́̆͂̓͗̂͟͜͞ͅĮ̝͇͉͎̬̤͔̍͌̀̉̾̚͘͜͝H̴̡͈͇͚͍̙͕̘̫̼͕̙͖̰̝̜͉͈̻ͣͧ̇̾̓̉̽ͪ̓̐ͧ͗ͯ͂Ḭ̴̝͓͉͙̖̘̮̭ͨ̎̈̓̓ͥͣ́͟͞H̷̷̱̺͙̥̥͖̬̫͚͉ͣ͆̂ͭ̿̓̔̄̔͛̔̂̌̏̒̕Į̷̡͉̖̝͎̦͉̰̪̤̙͕̳̝̹̘̞͈͆ͦ̀̈́͟͝
  ̵̧̖̖̞̻͖̬̟̖͕̺̗͍̮̞̖̌̑ͦ̉̓ͪ̄̒̂ͯͥ̈́̃̑̓͂̚͢H̸̢̛̬͔͉̺̺̄̽̎ͫ̅̇̾ͬ̔̓̓̔̚͡͞I̢̱̗͎̠̖̟̘͗̅͊ͧ̒ͭ̿̄H̰̰͖̱͔̬͉̍͐̈́̈́̓ͥͭ̓ͤ̉̚͘͢͞Ḯ̷̛̼̠̥̖̟̭̻̫̙̗̺̩̫͔̲̒ͧ̅̾̆ͫ͐͆̓̔̀̀͢Ḧ̶̵̢͈͙̲̱͎̣̪͎́̓̆̎͒ͤͫ̍͂͐͒͌͑ͤ͘͢I̎ͫ́̀̈̔͊̃ͯ͂҉̷̡̭̙͚̠͖̖͚͚̳̩̩̀H̨̡͈̻̘̤͔̰̜͙̰̜̬̃̆́ͬ͛̉̽ͪ̉̂ͩͯ͐͌́̚Ĭ̢̢̼̩̼̠̩̪͉̞̙̙͓̦͓̒͌ͮ̚̚H̶̅̂ͨ̾̂̓ͬͣ͢͏̺͚̝̼̠̲̤̖͓̤̠̯̪̲̞̰̕ͅI̸͔̰͕̤͈̬̦͔̙͊̽̽ͭ͟͞ͅH̵͍̖͙̖̯̗̼̦̬̜͔̜ͭͫ̽ͦ̔̓͟I̐̇̊̄̋̍ͩ͏͈̠̳̫͎̥̩̰͓͔̜͈̱͟ͅḢͫ̓̽̽͗ͧ̄̎ͪ́͌ͥ̒̊̂̆͠҉̖̗͇͔͔̥͉̣̠ͅI̡̧̛̜͈̘̖̜̝͔̝̞̪ͣ͋̾̌̑̂̚Ḩ̶̖͇̳̻͇͔̪̩̳̖̭̀̂̔͐͗̊ͯ̓́̋͐ͥ̄͘͜͡ͅI̵̡͚̙̤̱͔̙̺̪̥̲̐̌͐͊̐̈ͅH͒ͩ̆̃ͫ̋͆̚͏͏̺̝͚͍̺̻̻̞̠̥̞̲̝̰̖̞͝I̡̠͇̙̰̓͗͋̈́ͭͫ̋͌͘͢͜H̨͎̘͍̤̗̻̗̮̼̱̯̜̰͔̯͓̖̯̠̃̈̔͑͛ͩ̋ͣ͐ͬ̀͌̓́̑ͦͤ͞I̸̡̛͍͙̮͔͉̠̲͑͐̊̈́̀͞H̸̶̶̥̥̰̭̲̫̰̘̰̽̓ͪ̿̒ͯ͆̎̍ͮ̈́̑̂͝͠I̴̲̻̭͙͔̝̙̼̖̗̻̼̫̖̣̼̐̾ͮͧ̾̐̎̉̔̆̃̏̌͂͘̕͜͡H̴̨̘̫̟̩̱̬͙̭̭̝͒̊̒ͥͨ̉̉̐ͫ͊͢͝͞Į̑̿ͭ̈̈̋͋̊̇ͥ͋̚҉̢͖̼̮͎̰̮̮͔̣͓̳ͅH̴ͮͤ̃ͬ̾̚͞҉̮̖̻̰̬̲̗̦͕̱̦̯͟͡I̱̗̹͕̠͙̪̩͍̝͔̪͉͖̾̇̑͊̍ͬ̈́͒̋̓̇͑͛̈́̀̕͜͢Ḩ͕̜͈͓͎̯̜̳̠̠̘͕̖̰̲͔̍͐̎̌̎̅́͟͡͡I̴̶̦̱̠̗͙͉̟̩̩̘̩̝̰̤̤̥̔̏͛̾͝͡͡H̰͈̯̹͔̰͔͓̗͕̘ͪ̄̓̔̂͜͢I̶̳̻̤͔͕͍͉̮̳̪̦̥͖͈̯̼ͮͧ̾̓͊͆̏̏̌̐̃̔ͮͧȞ̸̡̨̗̗͖͔͚͚̪͎͇̂͊̃̎ͩ̏ͪ̂̏̋͌ͩ̔ͫ̇̃̀͢Į̡̡̢̝̱̫͍̪̙̭̭̣̹̬̻͓͕͔̯̪͎̪̿ͮ̎̌̐̋́ͦͨ̿ͩ̉͂̿ͤ͆͞
  ̛̫͇̖̝͕̬̞͙͍̞̰̦̣͔̏ͪ̓ͤ̌́͆ͨ͞ͅH̢̢͓͖̪̜̙̹̒ͨ̂͋ͬ͟͢ͅI͚̙̞̟͎͕̝͓̠̥̪ͪͥ̎ͧͦͦ̎̔̅ͭ̌ͧ̒ͦ̀͘͡͝H̶̸̨͇̻͓̝̗̣̱͈̥̺̜̩̿̊̂̌ͅI̴̙̼̘̻͍̱͐ͤ̌̂̿̓̉͑̿̕͝H͂̈́̓̾͋̌͆̊͌̊ͬ̎́̽͂̏͏͖̙͖̥͎͙̺̟̻͇͖̳͉͎̙̭̕͜ͅI̶͎̝̲̩̰̙̰̻̙͕͙̳͌̈́͗̀ͯͫ̂ͣ̀̑͟͝͠͝Ḩ̭̤̤͓͍̾̅͛̃̒̇̂̀̂ͪ͘ͅI̢̱͔̖̮͕̟͔̤͍̟̬̝̣̥̘̊̐̈̃̒͆̍͂̆͂ͣ͆͒̅H̨͔̪̺̻̜͓̗͔͚̗̗̦̯ͥ͒ͩ̏ͬ͌̃͐̀̚̕͞I̸̢̛̞̬̬̥̤̜̩͉̜̖̭͂̒̏͂͐̋ͫͥ̉ͮ̐͛̂͊̃͘ͅͅͅH̡ͨ͌͑̉͆̋̋̄̅̍ͦͣ͒ͣͯͭ҉̤̜͈̞̮̟̖̞̤̣̗̻̀̕͞ͅI̷̧̥͖͕̣̭̼̲͔͙͌̀̂͌̾̾̽̾͒̽ͧ̂̌̓ͯ̍ͬ̀͞͠H̸̢̱̺̹̯̗̠͙̪̠̮̦͚͊ͬͧ̒̐͋̐ͦ̈́͗̓̚͟͟͡ͅI̔ͯ͋͌̌̆̀̉ͪ͆́̐ͯͥ̏̽ͣ̂͏̛҉̸̨̫̘̙̞̻̗̙Ḩ̮̩̲̤͕̲̘͚͈͙͔̬̭̖̘̯̝̘͋̀̉̋̎̍̍ͫͨ̈̂͆̓ͯ̀͢͟ͅI̙̻͉̭͎͔̹̼̼̙̖ͨ͛ͤ͌̈́͆̅̒ͥͭ͂̂̓̄̉̄́͘ͅͅH̴̢͔̟̬͈̺̹̱̙̭̟̣̱͓̝ͩ̓̋̂̓̉ͬͯͅI̶̴̛̙̩̺̙̹̬̘̹̰̱̤͖͕͈̟͑ͯ͋͋̓̓͑̔ͪͭ̆ͮͧ̎̏ͩͅH̵̦̟̜̏̏̾̀̔̑͑ͧͥ̈́͛̒̿ͮͭ͒͊͗͢͟͞Î̶ͦͤͦͯͮ̓̄̌̐̈́̀ͭ͏҉͎̤͈̫͓̭̟̲̪̭̥͇ͅḨ̸͍̩̠̮͈̲͚͍̜̦̜̭͗̋̾̎̓͛̋̈́̃̂͛ͪ͌ͬ̽̆͟͟͝Ĭ̛̪̟̝͉̭̯͓̭̳̣̞̼ͤ͋̓̂̈̍͒̊͋̉̏̈̍́Ḩ̵̣͉̼͓̫̳̯̤̺̝̥̱͌͊͂̊̉́̚I̸̢̧̟͕̼͎ͪͫ̿ͨͥ͛͗͆̈́ͥH̵͕̘̙̭̺̯̩͌̽̈͗͐̾͒̅ͨ̓̃̊̈́͟͜͜ͅĮ̼͙̬̜̩͙̜͋̈́ͬͥͬ̋̊ͧ̎̏̀͜͡H̓͋ͮ͊̌̀̎͑̉́͏̡̱͔͇͕̣̹̞̥̖͕̫̤͡Į̾̓̓ͩ͋̀̍ͮ̄ͪͦͫ̈́̃͗͂̓ͨ͜͏̘̯̮̟̝͉̗̞͚̻̖̩̹̞͙͉̟H̢̢̛̳͍̹̻̠͇͍ͮͬ̈̈̐͒͑͛͡Ī̷̡̛̺̭͚͕̻̬͕̟̺̤͓̟̼͉̭̙͍̈́̐̌̎̇̾̄̾̍̾̚͞ͅH̆ͦ̋ͥ̓̅̏̒ͦ́͏̷̴̛̗̲̩̟̠̘̟͘Ỉ̷̖̫̖͍͙ͦ̍͗̈́̌ͭ̽̇̿̅́
  ̸̶̧̩̼̘̱͉͔͙̘̖̱̱͉͐̄͒͋̏ͤ͘͢Ḩ̙̝͙̀̓͂̓̐̊̍ͦ̾ͥ́̍͋͌ͦͭ͗͢I͚̻͉̗̣̲̲̤̮̳̫̺̘̓͋̄̓̓͋̍́̃͋ͬ͌̑ͭ̓̑̿̀̚͟H̖̯͈̪̹̟̅ͥ̆̅͘͟ͅͅͅḮ͌ͭͪ҉̴̶̛̦͇͎̫̮͎̮̦̟͜H̛͉̺̫̩͍̫̖̝̮ͥͣ͌̍͐̉ͪ̋̇͠I̶̧͇͔̺̼̻͕̣̲̹͔̩̻̺̯̯̭͌ͪ̃͊̊̌̌ͬ͗͆ͅͅH̶̷̡̢̪̤̻͈͚̱̪̳̪ͬ̃̇ͧ̏̏̋̈́͂̏̌̉̚͠I̷ͦ̂ͣ͑ͬͪ̇̋̅͆̔̄̀̚͢͡͏͍̭̮̘̖͈̲ͅH̷̶̷̴̦̙͔̘̞̘͈̼̖̟̱̘͉̮̣̪̋͊̿́̑͞I̎̓̑ͨ͌҉̶͓͈̞͙̲̕̕H̵̩̺̞͓̊ͦ̆ͦ̎̔ͮ̉̐ͦ͐́͘͝͞Į̬͖͓̲̰̥͙͎̜̪̝͙̦̭̺̥͍͒ͮ͂ͨ̏̒͆ͯ̾ͯ̌͢ͅH̓̂͒̋͗͐ͤ҉̶̤͈̖͖͖̜͚̖̙̯̥̞͕̻̙̰͞ͅI̷̪̻̘̰̬͈ͯ̎̋̍̍́͟ͅH̨͚̘̤̠̠͖̦̥̘̣̪̲ͨ͌̔̚͞͝ͅI̷̪̫̯̮̩͈̎̾ͨ͒̌̓̌͢H̨̢̔̽ͨͥ̐ͨ̏ͥ̆̍̀̐͋͑͌ͥ̑͏̧̧̺͚̜̲̗ͅI̧̼͈̤̱̝̮͍̞̹̣͛͐̈́ͬ͗̅ͪ̒͠H̸̯̩̲͎̣̠͎̩̹͖̱̤̐̊͗̉͐ͯͣ̍̐͌ͤ͂͝Ḯ̶̥͉̫̘̝͎̥̼͉͓̲͚͆̌̃̑͑ͯ̅̑͑̄͊ͮͨ̀ͅH̾̑̿ͦ̂̆̂ͭ̓͑͂̉ͦͤ͂͐̆͠͏͎̮̤̖̬̖̭I̵̥̟͉̤̳͎̞͍̪̳͙͉͙̯ͣ̀͌ͩͭͨ̽ͦ̒̈̓ͥ̕ͅH̴̵̡͇̝̪̯̗̣̙̲̖̟̰̝̒̅̌ͯͨ͐ͬͮ͗ͯ̚̕͢Ḭ̴̸̧̛̟̬̠̩̞̰̰̬͇̹̥̠̯̘̅ͥ̇ͥ̒̂̈́̕ͅḨ̵̡͙̼͇̹͈͓̹̜͛̏͆ͯ͑̂͗̈ͫ̆̃ͥ̇̉ͮ͜I̢͒͒ͨ͛͂́̈́ͪ̋̑ͪ̆̏̚̚҉̞̦̭̱͚͓̗̞H̨̯̯͈͇͍̹̦͉̯̪̭̲̟̖̄̅̉̽̈ͣͨ͂̎̉͒͊ͥ̎ͣ͌̌̚̚͝ͅI̧̬͓̞̟͐̆ͨͧ͊ͣ̿̍̚͝H̷̰̙͔̩͎̭͈̪̜̟̩̠̹͙̗̰͚̓͆ͣͦ̑̔̅́̃͌̒͐́͡ͅÌ̧̩͕̤͍̜͉̭͖̙͚̣̩̦̩͖͕̗͈̖͊ͧͫ̏̇͐̓͗ͬ̓̔̂H̸̵̬̫̟͔͓̤̭̞ͪ̓͐ͬͩ̽̆͛̏̉͑ͧ̀ͅI̼̙̙̯̣̦̬̖͍̼̞̖̞͙̖̦̻͙̯̒ͮ͐̂̇ͨ̊̍̈͢͞
  ̷̵̸͍̖̝͙̙̹ͥ̐͒͌͒͌̌ͦͭ̿ͦ̂͒ͪ͒̚̚͠H̢̰͙̬̖̪̬͎̬̺͍̤̝̊̍̋ͣ͘͘͟ͅĨ̵̢̧̨̗͎̘͍̿́̇͗ͦͤͪ̐̂̓͑̋ͣͯH̺͍͈̳̖̫̠̝̏̒̄͒̒̀͘͘͟I̓̊ͧ̃̑́͆͒̕҉͎͎͍͓͈̩͓̝̟̹̗̜̝͚͓̹ͅH̨̨̦̹̲̳͉͎̜̙̫̤̪̼͎̝̳̃̎͗ͤ̂̃ͪ̃ͨ̔ͩ́͡ͅI̧̨̡̯̖̥̫̭͕̭̘͑̿ͩ̽̑̑͐̀ͅͅH̋͊ͬ̑ͫ͐ͮ̇͒͡҉̱̻̲̟̩̯̼̜̗̲̱ͅI̶͈̥͔͚̞͉̦̬͙͔̗̠͓̬̅ͮ͌̇͒̊̍̉̈́̇̃͌̑͌ͣ̈́͋̎͢ͅH̸̶̛̟̲̣̘̱̺͚̜͇̙̜̰̮̼̘͉͇̤͋̽ͥ͒̾ͦ̒̓͊ͬͪ̓̐ͨ͂̆ͩI͇̼̠̪̟̩̩͔̙̼̞̘̔̒ͧͤ̋̎̏͢͜͞Ḩ̳̗̣̟̱̝ͧ̈͆̌͞͝Iͦ̾̈̀ͤ͊͝҉͇͍̮̮̻̟͕̫̖̩͕͕̝̗̥̬ͅH̴̰̻̜͇͙̹͇̘͛̔̊͌̀̀̚͢͡ͅI̢̨͖̹̜̜̻͈ͭ̓͐ͧ̄̄̑̄ͬ̽̅̿̓͒͂̄̉͟Ȟ̔̓͜͏͖̦̰̼̟̮̩́͠Į̸͈͓̼̖̪̣̯̺͕͖̝̫͖͍̞̄̑̂̂̒͊͒͗͐ͣͨ̿͝͠Ḩ̲͇̙̹͕͇͆̔̄̾ͬ̽̈́͗̈̉ͯ̓͌̇̾̎͜ͅĮ̛̛͕̤̣̹̺̥̥ͭ͋̌̉̾͂͊ͬ͊ͤ͟H̐̈́̏̿͠͏̵͔͍̻̙ͅI̳̥̺͉͉̺̯ͮ̃ͦͧ͘͟H̸̷͍̞͓͚͚͍͔̩̰͔̗̅̃̓ͪ͊̓͗ͤ̈́̀̕͘ͅI̸̢̾ͩ͋̈́͂ͣ͢͝͏̩̳͈̯͍̯̹̱̜̠Ĥ̍͋ͪ͂͏̸̸̨̞̥͉̳̙͇͎̀Ī̡̧̳̫̭̺̩͇͕̑ͪ̊̀͡H̶̵̬̤̗̠̻̘̺̙̯̱̤͍̞͆ͯͩͭ͛́I̧͐̎̿ͩͭ̎͏̸͚̜̦̟͖͕͕̺̰̀̕Ĥ̵̡̼͓̙͔̺͈͖͖͉̟͋̈́ͣͦ̑ͦ̓͑̂̾̒̇ͤ̇ͤ̚̚͘͡͠I̴̱̺̟͖̘͎̘̼̯̗͈͉̤̬͇̯̓͛͆ͨ͒͂͐̌̑̾͋͋̑́͘H̶̪̪̼̖̩͍̦̝̮̼͖̱̗͎̣̼͔̓̒͋ͪ̈̐͌ͤ̍̃̂̕ͅI̴̢͎̯̝͕͖̜̭̮̞̤̦͍̬̙͈̙͍͐ͧͣͤͧͣ̽ͬ͌ͦ̏̓̿̚H̬̟̥̯͍͙͙̜̼̮̳̒͒̏͌́ͧ̽͡͞I̊̿ͬ͊̽͊ͥ̉̃ͨ͒ͬ̃͑̆ͬ̈́̚̕҉̟͇̻͉̝̦̩̜̟̭̗̯͍̦͍̘͡
  ̶̻̹̣̝̮ͦ̈ͯͧ̒ͮ̌ͧͪ͒͒͗̀͜͝͡H̵̨̛̦̩̟̝͙͕̪͓̭̻͔̤͔̲̗̠͛ͬ͌̓̒̀̎ͭ̍͂͂͒ͅĮ̧̣̫͔̖̣̙̤̊͗̌̅̈̆͆̏ͫͣ̐̋ͣ̓ͬ̀H͗ͫͧ̄ͣ̂̂̐ͯ̿̈́̉̓͌ͥ̅̏ͪͭ͟͏̹̜̜̮I̞̜͓͚͚̞͓̼ͧͫ͛ͮ̊̑̚̕͟͝H̵̴̞̲̝͚̙̓̏ͭ̾ͪ͑̍͑̊̒̏ͣͪͫͥ͒ͬ͢͜͞I̡̗̙̣̬̩͙̬͔͎̮͙̬̬̗̠͈̋̀͌ͥͩ́͡H̎ͫͦ̇̔̿̒̂̏ͨ̔̓̔͏̸̢̹̺͉̤̙̩͡Ì̵̸̵̴͈͔̳͍̔͗ͣHͫ̎̈́͒ͫ̃́҉̨̣̩͎̱̟̭̥̩͔̮̮̼̝͜I̶̴̶̱̰͍͙͓̲̜̟͕̖̐ͥͮ͆͗̅̈͒́̋͑̃ͣͮ̈̈̋ͭ͞H̨̠͇̼͈͈͙̓ͫͬ̆̾̎̔͆̒̀͝͠I̧̨̬̟̘̙̫̠̜̞͈̘̱̼̬̳̼̰͖͐̀̑͑̉̆ͥͬͭ̇̿̓̐ͅH̢̧̢̤̰̯͕ͤ͋̑̓̓ͪ̅͢Ì̧̮͓͖̫͕̙̠͎̼̮͓̘͍̜̯̂̑ͤ̽̿ͤ͂ͫ͆̔̎̿̏̈́͒H̴̷̡̻̱̘͙̹̣͙̱̤̫̻̻̪̣̜͎̱̫́ͬ͆͂͂̌͗̇̎́̕I̶̢̜̳̠͉̳͎͖͗̽̾ͭ̅̌ͫ̚͢͢H̵̸̅͗͑ͮ̌̓̀ͪ̀̚͏̲̝̦̫̖̺͔̻͈͎̜̥̻͉I̸̤͕̺̞̹ͦͧ͋̓̒̓̾ͥͨͪͮ̉͝ͅH̶̃̽ͩ̾ͣ̀ͮ̎̈̍ͣ̓͗̋҉̷̧̖͖͍͎̰̻͜I̘̣̠̼̟̲̲̤͖̩ͬ͋̂̊ͤ̇̚͢H͉̖͎̺̖̞̮͇̲̘̩̜̠̳̞̀̑̈́̑͂̊̑̍͢͜͠Į͎̯̞̜̜͙̝͈̖̘͕̩͎̳̪̗̳͐̃̓ͬͫ̐ͮ̋ͭͩ̓͟͞H̴̶̜̜̘̊ͯ̐͒͊ͪ̏̿Į̮͖͖͔̰͍͓͕̇̽ͩ̽͂̎̒͋͢͝H̢̄ͭ͗̌̍̾͌̅̔̄̅̿ͥ̏ͥ̅͏͎͍͈͇̱̹̠̱͍̦̫͇̩͕̤̟̫ͅḮ̶̡̖̙̙̗̰̻̯̣̯͈̝̘͂̂͋̍̽͊ͯ̂̓̊͊ͨͯ̚͟͝Hͭͯͫ̉̓̎̉ͥ̾̂̌̓̾͛̂ͬ̚͢͡͏̻̭̙̯̜I̶̮̗̖̦̮̩̬̞̭̣̗͍̫̼͖͕͎̣̤̔͛̇̓̆ͬ́͊̍̉͒̄́͘͡H̆̊ͤͥͤ̂̑͌̋͏̛̯͖̟̗̗͔̭̙̭̼̕͜͞I̢̢̡̠̯̬͙̹̱̦̜͔͓̱̭̭͚͇̬̰͋͂ͤ̋ͩ͑ͮ̿̒̽͡H̽ͦ͛ͤ͒̽̊ͦ̈ͤ͠͏͓̣̬̺̙̱̺̺̘͡I̛ͬͬ̑ͩ̋̈́ͮ͒̅ͬ͡͏̠̭̼̪̻̙̫
  ̴̛̺̻͕̦̰̝̱͓͕̦̤̙̦̹̥͎̌̇̂͂̂̔͒͗̂͋̚͢͝͠H̷ͮ̈́̌́̎͐̄͐̉͐̂͌͢҉̵͖̲̘̝̬͜Ì̛͚͓͇͕̺̩̬̺̻̯̦̲̓́ͭ̓̌ͪ͂̎̾̚͢͝ͅḨ̐͊̔̆̃͑͑͂ͨ͊̿͊̐̚͏҉̡͖̠̖̭͙̠̯̬̝͉̺̯̣̝̼̭̜͖͝I̧̧̳̦͈̜͗̍̿̋̅̾̑͛̆̀̔͑̓̍͊͘͢H̶̸̳̭̺̜̲̠̗̎̅ͩ̈́̂͆̽͂́̚Iͧ̇̒͌͂̽ͩ̅ͤ̈ͦ͆ͥ̏͛͛͏̴̧̟̙̙͚͔̼̙͕̮̰̝̘̞̱͘ͅḨ̢̼̻͔̦̘̲̠͕͈̭̭̰͇͓̪̮̱͈͖ͪ̔̃͊́̑̅̇̐͗́̚͟Ị̵̢̛̳̗̟̦̰͇̤͔̠̼̱͓̟͚̺̻̘̔ͮ̇͊͝H̸ͮͩ͒̈́ͩ̇͑̀͆͐ͨ͌̑͏̢̻͍͈̞̠̰͡I̶̢ͥ̊͋ͩ͗ͫ̀̾̓͏̝̗͕̦̤̫̜̩Ḫ̷̷̢̛̭͚̝̲͔̪̭̼̳͐̍̃͋̍̐ͣ̾̄ͭ̑̓͑͂̚͜I̺̠̮̣̝͚̱̗ͩͥ͒̍̏ͭͤͮͣͤ́ͪ͒͐͋̅͟͝H̜̠̙̻̰̘̭̹̖͚̳̔̉͊ͫ͆̓̾͐͡͠͞I̵̢͖̮̠̰̻̫̣̯̯͎ͯ̐̆ͬ̇̄̃ͣ̊ͬ̊ͯ͑̄̃̀̀̚̚Ḩ̷̡̭̭̳̘̰͍̪̭͕͚̟̏̉̾ͥ͛ͪ̀͢I̶͈͇͍͉͖̬͚̞̼͙̪̭̱̦̘̻͑ͯͭ̾̇̏̄͑̄̍̈ͩ̒͐̈́ͧ͐ͣ͟H̴̸̠̦̰̝͇̩̗̱͍̱̪̗̮̳̦̮̬ͩ̎̅ͦ̏̔̊I̷̵͓̘͕͖̮͚̖̋́̇̃̐ͦ̅̓ͪ̎͋͋̍́̚͝H̒̓ͧ̐̋̀̎̃̽̃̒̄ͤ̑ͯͪ̉ͥ͏̛͕̩͇̝͍̭͈͖̙̼̳̺̹̬I̡̘̱͇͑̉͛ͪ̏̈́̅̆̌̌̏ͭ̍͋̾͘͡ͅH̴̡̳͖̭̻̯͕͙̤̋͋̒ͮ̔̒ͩͤ̂ͥ̋̋̀ͣ̽ͩ͠͞I̷̡͓͍͚̪̅ͮͬ̈́̅ͥ̌̂ͮ͐͘ͅH̨̡̢̛͎̥̩͔̹̮̙͔̱̪̺̲͉̦ͤ͌ͮ͌͌͗̉̃ͯͥ̊̈ͪ̅̂̓ͭ̚͡ͅI̸̷͎͓̩͎̰̮̟̥̰͙̳̺͚̪͙̎̋̃̈́̔̇ͯ̈́ͥ̾̋ͦ̾͡H͕͕͙̫͈̱̖̭̮̼͙̹̭͓͙̱̻͐̐̆ͨ̉̊ͣ̒̾͘I̷͓͇̘̻̳͉̝͚̖͙̲͚͐̌ͮ͆͛̃ͭ̌ͥ̄̓̚͟͡H̷̡̉ͦ̑ͯ̀͑ͨ͌̉̉͊̊͏̳̫̜͔̣̺̩̘̩̳̙̘͙͖͖͚̭̠ͅI̛̛̞̙̦̦ͮ̂͗͒̑̐͌͑ͨ͊ͯ͑͑͗ͦ̐̽H̛̛̦͍̠̣̙͍ͫ̓͂̍̓͆͋ͭ̉ͪͦ̌̾̅̐̔̒̈́͡I̧̧͕̣͔̞̦̝͒̐͋̋̇̈ͤͯ̅ͮͯ́͛̀H̴̵͖̤͕̭̟̖͖̟͇̯͙̗͎̗̳͎͒̈́̎̐̓̋̅ͬ̽̉̓̾͊̈́͋̒̕ͅͅİ̢̛͉̫̖̼͓͈̤̳̦̮̦̩͔̗̜̿̊̎͂ͮ͊ͣ̔̆ͯ̒̉ͣ̓͢ͅ
  ̷̧̨̣̗̫͇ͩ̊̏͛ͣ͋͐̐́͗̇͌̂͝͠H̶̵̡͓̰̺͉̞̜̙̞̠̙͕̗̠̰̞̘̎̒ͩ̇͋ͮ̒ͦ͑̿͢͝Į̴̶̦̬̳̬̻̠̟͂ͯ͋̽ͬ͋̓͞ͅḤ̵̡̞͍̝͖̺̖̝̩̪͐̎̓͆̽̉ͩ̌̆̐ͅI̱̠̱̦̺̙̞̥̹̗̻̩̹̰̫̩ͤ̂̋ͦͦͯ̽̿͋͌ͦͩ͛ͥ̓̾͊ͦ̄́͘͜ͅͅͅH̵̢̟̤̜̥̩̳̤̔ͮ̓̍͊̓ͬͫ͛ͪ̅ͬ̓́ͭ̈́ͅÎ̒̾ͥ̋ͭͬ̂ͣ̏ͩ̚҉̨́҉̙̞͍̯͠Ḥ͈̱̝͊̎͆̾ͨ̑͒̄ͦ̽̏͛͌͐̃͝Í̤͙̝̺ͬ͌ͯ̉̽̐̅̐ͣ̌̌̇ͧͭͥ͋͢͜͝͝H̩͔̟͖̣̔̿̓̈ͯ́̀̅̉̃̅ͨ͑́͝I̸̴̶̙͚̫̥̜͕͔̘͈̥͊͊͒̆̈́Ḩ̷̖͍̫͙̗͔͖̙̬ͭͦ͑͋̄̎̅͋̓̽̓ͣ̅̒̎͂͂̀͝I̸̵̾ͦ̈̓̐͐̅̈̑͛͒͊̐ͥ͝͠͏̜̼̮͈̳̟̖̬̱̮͙͕͓̦͔͙̺ͅH̡̡̛̖͔̺̳͖̗̞͎͙͚̹̑͒̽͂̓̐̈́͂̚͢͠I̷̬̞͈̜̟̪̭̞̣͔̠͓̙̝̹̺̟̠͕ͥ̋͐̈́͊̏̐̅̎̒̎͛ͪͭ̇̽̈́͜͢͠͝Ḧ̢̡͓̱͎͓̩̼̜̬͖̟͎͚̍̆̑͐ͭ̈͂ͩ̈ͫͤ͐̈̇͟Į̶̢̗͍͓̥̲̮̊̂̍̈́̽ͣ̆̾͟Ḥ̶̺̝̬̥̤͎͔̖͎̭̮͚̮̫̬͎͑̂͗̾̅ͯ͞͠Į̸̼̝̼͇̥͍̱̲͉̤͇͓̣̲̗̫̭̲̋̏͌́ͬ̒̀̄ͬ͌͒͐̄̒̀̄̉̆̃ͅH̛̼͕͍̮͖̼̥̜̹̜̜̜̟̍ͬͫ̒ͬͫͤ̄̀̏̂̚͢͠͞I̷̳͚͇̝̮̰̫̐̔ͨ̒̐͑̍̆̏͟͠Ḣ̯͍̬͉͕̣͖̬̪̣͎̰̳̈̋ͧ͢͢ͅI̛̬̙̥̦̲͇̝̮ͥ́̍͒ͫͤͭ̌̀̽ͩ͗͌̇̔̓̒ͭ́H̵͈̠͙͕̪̞̰͎̜̫͕̫̊̈́͌͆̅̓̔ͥͦ̊̑ͪ̂̕Ḯ̸̡̮̥̜̩̜̖̼̺̜͐ͪͭ̊́ͥ̄̽̏̐ͭ͑̀̚͞ͅͅH̨̳̗̮̪̺̯̞̦͌̽̓̈́̃̽̆́͜Ị̸̴̢̞̲͎̰͉̬̫̊̍̍̃̉ͥ͛ͩͯ̈̅́͠H̵̢ͬͭͭ̾̿̿ͣ̇͊͊̆ͨ̈ͯ̉́͏̺̻̠̗̙̜̱̫͕͔̣̥̱I̸̛̛̭͕̤̖͔̥̪̜͔͊͑ͧ̌̐͐̃̓ͤͨͬ͌̉͐̈́͋ͩ̅̚͜͜ͅH̵͔̱͚͖̎ͩ͂͛͞͠Ȉ̵̡͍̘̻̯̟͕̯̖̪̍̃͗̏̆̌ͭ͊̇ͫ̂͋ͤ͛͜H̶͇̬̜̞̺̗̘ͥ̌ͨ̂͂̃͜I̧̨̖̜̙̦̩̙̜̭̫̩̮̭̯̦̙̙͈̓͊̄ͦ͌̍ͤ͗̃
  ̶̶̭̜̭̭̜̣͓̘͓̭͔̘̣̮̰̟̳̥̉͌ͬ͒͐̆̄͒͜͞͡Ḥ̵̨̯͖̼̯͇̤̣̖̜̱ͧ̍ͩ͊̈́͂̈̚I̬͎̠̲̻͉̖͖̣͇͎͎̗͙ͥ̂̋̅ͬ́ͤ͋ͣ̽ͯ͒̋̏̃̇̃̓̚͢͢͝͠͡ͅH̴̵̡̨͓̰̮̞̼̩̠̣͎ͮͣ͋̏͌ͫ̃ͤ͑̇͆̓͆̚͞Ì͐̄̇̎̅ͣ͑͑ͬͬ́̃͐͒̀̒͡҉͟͏̟͔͎͓H̷̪̩̮̝̪̜̮̱͙͓̥ͯ̎͑̾ͥ̅̀̀I̶̛̲̣̣̟̹͎͔͍ͨ͒̄̂͂͐͑͛͋ͮ̀͢͠Ḩ̑͆̀̏͐ͨ̒͒͆̅̈̎̽̄̂͗́̓͊͏̢̘̞̺͓̭̖̝͙̦͖͙̟̬͍̥͓̜͝ͅỈ̶͍̥̬̞̱ͩ̿͋̊͂ͩ̎̀̒ͯͯ̋̚H̶̶̢̙̪͚̩̦͚̙̦̟͍ͬ͒̇̌̂ͧ͂̓ͤ̆͜͜I̡̨̧͎̙͓̺̭̳̦͔̫ͯ̑́̀͐ͭͧͩ̊ͫ̎ͤ̕H̴̡̲̙̗̼̺̫̻̤̻̣̙̦̖̳̘͉̺͆̍̈ͤ͛ͨ͑̚͠͝ͅI̸̷̴̮͖̙̻̭̲̭̬̘̳̝̦͗̆ͭͯ́ͭ̿̃̋ͭ͛͒̐͆̅͑͡H̸̰̗̥̞̬̥̩͕̞̥̥̄͗͛͌̄̽̋̋͘Ì̸̡̡̈́̅ͮ͊҉̹͍͇̣͎̬̣̫ͅH̛̦͉͙͙̺̠̟ͫ͂ͩ̌̃ͩͩ͆̿͐ͤ̐ͮ̐ͯI̸͊̽̌̓̿͒́̈́̽ͩ͒̑͜҉̰̗͔̲̼͖̟̺̹̟̣̤̱͉H̴̨̟̫̰͚͖͚͕̗̟̠̙̮̥̲͙͕͇̹͂͊̋ͦ̏ͬ̈́̔ͤͫͫ̍͒͑̅̏͡͡Ǐͯͯ̄̇̈̐ͫͧ̿̓̆̃̇̍̇̐͝͏̛̛̹̣̩̠̯͚̦̤̣̖̝̳̦̻Ȟ̛̪͎̺͍̮͔̱̣͖̤̟͍̖̲̟̱̖̂ͦ͑̃ͥ̂̏͛̀͘͡I̶͂ͥͯͤͧ͆ͩͪ͏̶̨̪̩͔͖̞̝H̜̘̯̱̪̮͖̗̜͎̊̅͛͑̉̓͒̽͂͋ͩͧ̅ͬ͊͒̕͢I̯͓͕̗̠̬̱̲͚̙̮̪͖͔̫̙ͯ͒ͨͥ͟͡͞H̴̯̺̼̘̱̝̱̱͔̹̝̺̬͔̟̻͉̞̄͐̊ͮ͝͞Ḯ̶̵̡͙̥͕̦̣̳͚̻̭̯̩̜͑̑̄̍ͣ͊̃̏̈́̋͑͟͜H̴̥̥͓̖̘̿͐ͤ̆̑̑̍̇̀͘Į̵̴̢̣̼̖̦̥̫͉͉ͫ͂͐̂̎̐̔͗̓ͫ͝H̡̳̣̩̣̦̗̤̟̰̳̺͊͗ͬͩͦ̅̂͗̈́́́̋̌͌̓̋̑͘̕͝I̿ͨ͒̇̂ͦ̉̀ͮ̓҉̣̘͕̫̻̫͎̺̖̼̺̫̱̺͓̪͈̣͠H̪̠̖̜̘͈̬̹̩ͧ̇̀̊̌̄ͬ͜͟͞I̧̙̺̯̰̭̰̫̞̜̖̝̹̹̫͖̩̝͛͛ͤͨ̈́͋ͨ̾̈͌̎̅̕̕͟ͅH̡͔͖͈͙̮̦̪̖͍͓̝͓͇̭͎̓̿͌̐͊ͬ͋͗͌̅ͣͣͯ̑̊̀̕͟͜͠Ì̢̛̖̞̖̟̙͓̝̲͍̼̻̞̉̂͂ͣͯ͂ͤ̍ͣ̚͜͝
  ̨ͫ̔̅͂͏̶͙̥̳̬̳̩̪̜͔͉̣͢Ḩ̌ͤ̋̊̇͐̽ͬ̐̽͂ͫ̒ͨ̒͟͡҉̛͈͉͔̱̘̦͚͇͍͉ͅĮ̷̿̓̐ͦ̏̎͒̂̔̓͛̃͗̈́ͩ̐̀ͤ҉͎̖̻̫͔̦͎H̤͓̤̯̫̩̜̎̇̓̍ͭ͒͟͠ͅÏ̵̮̙̼͊͌͑͢͞H̸̡̧̘̟̪̯͕͇̜̖̖̪̺͔̻̯͙̻͗́̓ͤͦ͂̚͘͝ͅI̺̠͕͕̪̼̺͇̤̝ͦ̊̉̄̿̀̾ͤ͋͛ͣ̂͛ͧͬ̚͢H̜͈̺͔̝̞͚̙͕̐ͫ́ͦ́͌̈́̋̕͠I̷̫̲̥͔̝̺̘͇̦̦̯͇͇̜͖̻̜ͣ͋̈́̉͐ͪ̒̀́H̛̳̲͖̻̤̙̥̟̜̮̥͈͔̬̯͐̿ͥ̊͢͠͠Į̳͎̼̲͈͗̂͊͑̽̇̐͆ͨ̽ͦ͡Ḣ̨̟͉̬̖͇͕͕̠͇̠̏̌͂̃͠I̷̵̝͓͎̪̠͖͉̭͖̖͍̜͌̀̋̅͑͛͒ͅH̛̙̫̻̼͕ͮ̄͋ͫͬͤ͗͛̂ͮͪ̚̕͟I̥̠̦̹͍͙̞̱͕͈͖̪̮͌͌ͤ͂ͯ͗̎ͨ͑͊͒ͥͥ͗̀̚͜͞ͅḨ̸̰̟̟̻̩͚̑̆ͧ̍͛̔̈́ͭ̊̿̆̌͝I̢̢͇̼̳̤̯̮̠͚̳̣̳̰͚̘͕̝̺̪̍̈ͯ̽́H̸̡͍̲̼̜͙̫̮̪̳̖͙͕̺̜̥̗̒̽̏̈́ͭ̀̽̋̎̈́ͮ͑̐̌͗̆ͯ͊͜͟ͅÌ̒́̒̐ͪ̿ͤ͛̐͆ͩͬ͊͂͌ͤ̑҉̡̡͉͚̪̗̭̣̣̕H̶͖͚̣̼̮͖̩̥̰̑̀ͣ̐ͪ̓̈͜ͅI̴̛̻̻͖̦̼̭̪̻̖̜̝͕͎̼͈͈̎ͯ̈́̐̽͋̀ͣͩ͒̌ͪ͛̽ͫ́͜Ĥ̡̓̓̔҉̪͉̫̗̻̦̣̝͍̗Ȉ̶̡̧͔͈̪̪̰͈̟͙̇̀͗̑̓ͨͫ͒ͣ̈́̎͗̌͘͠H̶̨̘̘̘͉̰͙̟̣̺͍̲̑ͯ̎̐͗ͨIͯ̿ͮ͒̊͂͑̄̐̿ͯͮͩ͐ͣ̚͏̴̛̳͈̙͖̟̻̫̱̦̺ͅH̹͍͓̤̯͉͇͕̼̞͇̙̐ͤ̽͐̀̀͟Í̵̢̢̤̻̣̻͒͑ͭ͊͐ͮ͒̒̿̏ͣH̾̎̾ͮ́̚҉͇̣̫̼̥̟̯̝̻̲̣̬̖̼͠ͅĪ̴̷̧̲̪͚̺̫̥̫̟̬̍̏̽̓̄ͥ̀͟H̗̠͔̳̤̠͍̺̬̩̳̠̑̍̇ͩ̊̆̊̎ͫ̎ͨ͛̍͑̏̀ͥͥ͜͡I͍̻̻̩͖̥͉̭̝̔̎͂̂̑̃̍͛́͋̀ͮ́͝H̨̯͎̠̼̻̻͍̝͓͙̎ͬ͆͆̐̃ͫ̓́̕͡I̴̸ͨ̓̈̓ͭͧ̂̂ͬ̐̋͑̌̿̆̈́҉͚̭͖͚͔̤̪̰̠
  ̨̬̳̣̗ͣͣͧ̌̉͆ͬ̋ͩ́͊ͯ́̚͠ͅH̍͊̇ͦͯ̇̓͘͏͏̱̥̲̮̖͚̯̦͉̣͢͢ͅĪ̔ͤ̔ͭ̎̉̈҉̵͓͔̦͈͖͚̼̱̪͈̫͠H̳͚͎͍̼͉̞̙̳͍̳͈͇͉ͧ̌̈́̊̂̇ͧ̆ͦ̂̂͂ͯ͛̿́́͘͞I̡̱̩̳̯͍̺͚̎ͬ̑̎́̕͢͝H̷̨̝̹̗̜̗̟̹̪̩͔̣̓̏̍̈́͌͋̉̆͘͞͠Ḯ̷͛͊ͪͫ͂̄ͭͤ̑ͯ͟͢͏̪̤͎̳̥̱̬͓̱̤͍͙̹̝Ḩ̸̦̯̞̞͓͙̬̮͇̘͉͓͖̹̘̂̾̿̓ͭ͋ͨ́̕͡I̵̦̹̟̹̳̻̞͛͛̇̐̈́̔ͯ̅̓̾̎ͮ͒͟͢Ĥ̡̧̠͎̼͖̠̯̼̗̱̻̥̌ͮ̅̐̄̊̅ͨ́͘͡I̸̢̻̺̟̠̠̘̺̼̬̩̺̮ͣ̈̉̾̄̊̓Ḩ̛̓͗̽ͣ̂͗ͫ͑̋ͩ̀̓̐̕͏̝͓̹̯͈͖̣͍͇̀Ì̢̡͔͙̘̠͈̺͍̖͍́̆ͤͮ̿ͩͫ̒ͭ̊̓H̵̛͔̥̩͎ͩ͛̾̃̀ͦͪ̅ͦ͌̊̎ͤ̀͘͝I̴̬̭̹̰̥̠̜̭͕̥̳͂ͫ̑̇͘ͅH̆͊͋̃̍͊͒͗͒́͏̡̻̱̬͖͚̩̹̠͇͖̪I̪͙̱̠͓̜̟̟̯̥̠̖̮̱͖̻ͫ̊͂ͦ͗́̈́̐̓ͮ͜H̷̻͓̖̰̱ͦ̋͆́̓ͮ̀͝Ĭ̓ͮ̉̊̈́̍̃ͬ̾̅̉͛ͣ̚̚҉̮̜̜̙̻͖̩͉̠̲̼̗͓͡H̤͇̮̭̲̓ͪͫ̃͋ͤ̚͘̕Ĩ̷͎̮̻͎̤͎̼͚͒ͣ̔ͣ̏͊̊̒ͮ̃͢͡ͅHͩ̇ͬ̄̅ͮ͗͊̏̚͏̧͘͢҉̪̰̱̙͎̲̬̳͎̞̞̳͕̝̻ͅI̵̶̼̥̦̮͌̎̾ͪ̂͌ͪ̃͋̑͑̂́̕͡Ḩ̳͓̭͔ͮ͐́ͥ̽ͮ̓ͮͣͦͯͫ̆̆̋̀̚I͍̝͖͖̥̼͉̔ͦ̈͋̔͆́͟͠͡͞H̢̨̯͍͔͉͓̤̄ͦ͐ͦ̈́̓͗̿ͥ͂ͤ̈́͗Ị̡̛̣͈̣̬̮̝̺̱ͬ̔̃͂͂̓H͕̲̦͚̤̙̰̞̥͖͇̟̺̰̟͈̰̝̅̎̾̿͂̈ͩ́̑͗̀͟͜͠ͅI̡̡ͨͪͣ̔̋̚͡҉̵̰̱̗̹̹̜͓̣̯H̢̦̰̻̮͖̜̼͔̳̠ͫ̈́͂ͤ̌̇ͫ͐͆ͤͤ̍͒̋ͬ̌͐̉̇͟Ȋ̧͙̹̭̟̭̜̏̏̃͛͗͋ͧ̿͊ͦ̆͘͝͝H̴͐̾͂͋̋ͭ͘҉͓͙̝͚̠̳͎͇̟̩͍͕̼̱I̛͂ͥ́̏̿͊ͧͮ̀͢͏̗̼̻̠̥̲̦̫͈̮̯͖̳̕ͅͅ
  LarryDavis
  LarryDavis


  Mensagens : 44
  Data de inscrição : 2013-07-31

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  LarryDavis Thu Aug 08, 2013 11:38 am

  Americans are fat and filthy.
  hacker___
  hacker___


  Mensagens : 1974
  Data de inscrição : 2013-05-06
  Localização : 41.383863, 108.866009
  Current Project : Breathing nitrogen

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  hacker___ Thu Aug 08, 2013 4:16 pm

  XD
  Green Snake
  Green Snake


  Mensagens : 2185
  Data de inscrição : 2012-04-07
  Localização : I do not even know
  Current Project : nope

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  Green Snake Thu Aug 08, 2013 5:06 pm

  LarryDavis wrote:Americans are fat and filthy.
  Someone from America wrote:Too much fast food.. Got to... Start drinking... DIET COKE...


  Nope, still bad.
  avatar
  Ezequiel Matias


  Mensagens : 2520
  Data de inscrição : 2013-01-03

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  Ezequiel Matias Thu Aug 08, 2013 5:34 pm

  Most retarded topic ever.
  Green Snake
  Green Snake


  Mensagens : 2185
  Data de inscrição : 2012-04-07
  Localização : I do not even know
  Current Project : nope

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  Green Snake Thu Aug 08, 2013 6:37 pm

  Ezequiel Matias wrote:Most retarded topic ever.
  Bạn đang chậm phát triển Very Happy
  avatar
  Ezequiel Matias


  Mensagens : 2520
  Data de inscrição : 2013-01-03

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  Ezequiel Matias Thu Aug 08, 2013 6:53 pm

  Green Snake wrote:
  Ezequiel Matias wrote:Most retarded topic ever.
  Bạn đang chậm phát triển Very Happy
  Write in English please, I don't understand a shit what are you writing about.
  UburL33tUzerNam
  UburL33tUzerNam


  Mensagens : 1142
  Data de inscrição : 2013-08-08
  Localização : Somewhere
  Current Project : Things

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  UburL33tUzerNam Thu Feb 19, 2015 6:34 pm

  Ezequiel Matias wrote:
  Green Snake wrote:
  Ezequiel Matias wrote:Most retarded topic ever.
  Bạn đang chậm phát triển Very Happy
  Write in English please, I don't understand a shit what are I writing about.
  Fail.
  avatar
  JoshDP


  Mensagens : 1682
  Data de inscrição : 2014-10-05

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  JoshDP Thu Feb 19, 2015 6:53 pm

  UburL33tUzerNam wrote:
  Ezequiel Matias wrote:
  Green Snake wrote:
  Ezequiel Matias wrote:Most retarded topic ever.
  Bạn đang chậm phát triển Very Happy
  Write in English please, I don't understand a shit what are I writing about.
  Fail.
  LOL affraid
  avatar
  JoshDP


  Mensagens : 1682
  Data de inscrição : 2014-10-05

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  JoshDP Thu Feb 26, 2015 4:44 pm

  Ezequiel Matias wrote:Most retarded topic ever.
  Indeed.
  avatar
  JoshDP


  Mensagens : 1682
  Data de inscrição : 2014-10-05

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  JoshDP Sun Mar 08, 2015 8:00 pm

  JoshDP wrote:
  Ezequiel Matias wrote:Most retarded topic ever.
  Indeed.
  Nah I disagree this topic iz great Surprised
  UburL33tUzerNam
  UburL33tUzerNam


  Mensagens : 1142
  Data de inscrição : 2013-08-08
  Localização : Somewhere
  Current Project : Things

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  UburL33tUzerNam Sun Mar 15, 2015 12:43 pm

  JoshDP wrote:
  JoshDP wrote:
  Ezequiel Matias wrote:Most retarded topic ever.
  Indeed.
  Nah I disagree this topic iz great Surprised
  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO The_Molester_Moon
  No one
  No one


  Mensagens : 910
  Data de inscrição : 2015-06-23

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  No one Thu Dec 14, 2017 6:28 pm

  Ezequiel Matias wrote:I Most retarded topic ever.
  farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao farao

  Jdpense
  Jdpense


  Mensagens : 100564
  Data de inscrição : 2014-08-21

  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  Jdpense Wed Dec 26, 2018 12:45 pm

  Just an annual year bump! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy bounce bounce bounce bounce bounce affraid Basketball cheers bom drunken Basketball cheers bom drunken cherry sunny Sleep

  Sponsored content


  LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO Empty Re: LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO

  Post  Sponsored content


   Current date/time is Fri Jun 14, 2024 5:09 pm